Hromadná pripomienka verejnosti (Asociácia policajtov vo výslužbe) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

      Cieľom návrhu je podľa predkladateľ ustanoviť na ústavnej úrovni východiská, základné limity a obmedzenia pre zákonnú úpravu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe ustanovené v čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a to na základe téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 v časti „Dôchodky a sociálne poistenie“.     

     Jeden zo základných princípov predkladaného návrhu (princíp univerzálnosti) má za cieľ zabrániť vytváraniu  rôznych špeciálnych starobných dôchodkových systémov alebo „podsystémov“, ktoré by boli zamerané na špeciálne, druhovo určené kategórie osôb. Z tohto pravidla môžu podľa predkladaného návrhu existovať výnimky len ak to výslovne tento návrh ustanovuje.

     Jednou z možných výnimiek je možnosť, na zákonnej úrovni, zohľadniť náročnosť alebo prospešnosť činnosti, ktorú osoba vykonávala a toto kritérium činnosti použiť napr. pri nastavení zásluhovej zložky hmotného zabezpečenia v starobe. Predkladateľ navrhuje (v dôvodovej správe), konflikt existujúceho systému výsluhového zabezpečenia riešiť v prospech tohto existujúceho systému a to v rozsahu, v akom ku dňu účinnosti návrhu ústavného zákona bude upravený a vylúčiť tento druh sociálneho zabezpečenia z pôsobnosti návrhu ústavného zákona.     

     V dôvodovej správe predkladaného návrhu je uvedené aj to, že výnimka k dnes existujúcemu sociálnemu zabezpečeniu organizovanému a vykonávanému podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je upravená v  Čl. 17 a to v rozsahu, v akom sa ním realizuje základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.  Okrem toho je, ale pravidlo ďalšej spoločnej existencie univerzálneho dôchodkového systému a systému výsluhového zabezpečenia následne v dôvodovej správe ustanovené tak, „aby rešpektovanie osobitnej úpravy výkonu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, ak je realizované v systéme dnešného výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zostalo zachované dovtedy, dokedy nebude bez náhrady zrušené alebo dokedy bude v čo aj zúženej podobe existovať. Inak povedané, ak bude vecná pôsobnosť citovaného zákona zúžená, tak v rozsahu zúženia sa na dotknutú skupinu osôb dnes účastných na systéme výsluhového zabezpečenia bude vzťahovať všeobecná úprava starobného dôchodkového systému. To isté platí aj pre prípad zúženia vecnej pôsobnosti, resp. pre prípad zrušenia tohto osobitného systému bez náhrady.“     

     V predloženom návrhu ústavného zákona ale znenie Čl. 17 chýba. Táto skutočnosť, keďže Čl. 2 ods. 1 návrhu  umožňuje odlišnú úpravu pre konkrétne, druhovo určené skupiny zúčastnených osôb, iba vtedy ak takúto úpravu výslovne umožňuje tento ústavný zákon, by to v konečnom dôsledku malo za následok zrušenie osobitného systému sociálneho zabezpečenia. Ak by v ústavnom zákone nakoniec chýbal článok 17 po jeho prijatí by  súčasne platná norma (zákona č. 328/2002 Z. z.) bola v  konflikte s predkladaným návrhom ústavného zákona.      Okrem toho aj odôvodnenia v dôvodovej správe v osobitnej časti vyvolávajú u poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia nielen neistoty, ale aj vážne obavy z budúcnosti a ohrozenie svojich práv a sociálnych istôt nakoľko predkladaný návrh navrhuje existujúci špeciálny osobitný systém výsluhového zabezpečenia  upraviť „iba“ formou výnimky a okrem toho  priamo predpokladá nielen zúženie vecnej pôsobnosti a osobnej pôsobnosti zákona č. 328/2002 Z. z., ale aj jeho zrušenie bez náhrady s tým, že na osoby dnes účastných na systéme výsluhového zabezpečenia sa bude vzťahovať všeobecná úprava starobného dôchodkového systému. Toto síce znamená, že ak bude platiť zákon č. 328/2002 Z. z. v teraz platnom znení tak navrhovaný ústavný zákon sa na neho vzťahovať nebude, ale ak by v budúcnosti bola jeho osobná pôsobnosť alebo vecná pôsobnosť zúžená, resp. by bol tento zákon zrušený bez náhrady tak sa na dotknutú skupinu osôb dnes účastných na systéme výsluhového zabezpečenia (napr. slúžiacich policajtov ale aj  poberateľov výsluhových dôchodkov) bude vzťahovať všeobecná úprava starobného dôchodkového systému.      Aj vzhľadom na uvedené je predkladaný návrh v rozpore s hlavným cieľom predkladateľa uvedeným v dôvodovej správe (osobitná časť, k Čl. 1) t. j. „aby vo veciach, ktoré návrh ústavného zákona upravuje explicitne určitým spôsobom, nebolo možné zákonnou úpravou tento spôsob zmeniť“.     

     Uvedený návrh je okrem toho aj v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024 nakoľko vláda SR sa zaviazala v časti POLICAJNÝ ZBOR: „ Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.“ a v časti GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA: „Vláda SR bude garantovať.....stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek....“.     

     V tejto súvislosti uvádzame aj to, že osobitný systém sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje nielen policajtov a vojakov ale aj na bývalých policajtov, vojakov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, hasičov a horských záchranárov, korí sú už na dôchodku.     

     Vychádzajúc z textu predloženého návrhu navrhujeme znenie chýbajúceho Čl. 17 v predkladanom návrhu formulovať tak, aby:

  • existencia súčasného  osobitného systému výsluhového zabezpečenia bola garantovaná tak ako sa k tomu zaviazala vláda SR vo svojom  Programovom vyhlásení vlády SR  na obdobie rokov 2020 – 2024,
  • predkladaný návrh neumožňoval a nepredpokladal jeho zrušenie, ale ani zúženie jeho vecnej pôsobnosti alebo osobnej pôsobnosti tak, aby to malo negatívny vplyv na súčasné výsluhové nároky a 
  • primerane k tomu zmeniť aj dôvodovú správu.          

Návrh na doplnenie a zmenu návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkom systéme  

Návrh

Ústavný zákon z ... 2020,

o starobnom dôchodkovom systéme  

Čl. 2     

V ods. (1) vypustiť text na konci vety „ak takúto úpravu výslovne neumožňuje tento ústavný zákon.“ a nahradiť textom „ak v Čl. 17 nie je uvedené inak.“.  

Čl. 17     

„Tento ústavný zákon sa nevzťahuje na výsluhové zabezpečenie a organizáciu systému výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov alebo záchranných zborov, z ktorého sa poskytuje plnenie na účely výkonu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, ktoré je upravené zákonom. Do výsluhového zabezpečenia je možné prijať také zákonné úpravy, ktoré ustanoví zákonná úprava starobného dôchodkového systému a ktoré nezúžia alebo nezrušia osobnú pôsobnosť alebo vecnú pôsobnosť doterajších predpisov.“  

Dôvodová správa – B. Osobitná časť

K Čl. 17     

Posledný odsek vypustiť.       

     Túto hromadnú pripomienku verejnosti považujeme za zásadnú. V prípade, že predkladateľ návrhu nevyhovie tejto hromadnej pripomienke verejnosti, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice, 100_prezident@sociaciapolicajtov.sk.


JUDr. Hristo Gluškov, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe    Kontaktujte autora petície