Hromadná pripomienka novely zákona 578/2004 Z.z. ku 3.1.2013

Vážení spoluobčania

Asociácia sestier a pacientov ASAP zostavila Hromadnú pripomienku k

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vysvetlenia : V návrhu novely uvedeného zákona predkladateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje, aby zdravotné poisťovne preplatili zariadeniam sociálnych služieb týchto "Deväť ošetrovateľských výkonov"

  • 3404-výživa pacienta sondou
  • 3411- čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
  • 3416 - aplikácia liečiva intramusculárna, s.c., i.c.
  • 3419 - príprava a podávanie infúzie
  • 3422b - ošetrenie dekubitu do 5 cm
  • 3422c - ošetrenie dekubitu nad 5cm
  • 3423a - preväz rany do 5 cm
  • 3423b - preväz rany nad 5cm
  • 3426 - odsávanie pacienta

Navrhované výkony nemôžu pokryť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú ľudia v zariadeniach sociálnych služieb potrebujú. Navrhujeme ošetrovateľské výkony pridať s podčiarknutím prevencie pacientov alebo starostlivosť zadefinovať ako komplexnú starostlivosť.

Navrhujeme vybrané zariadenia sociálnych služieb zaradiť medzi poskytovateľov zdravotno sociálnej starostlivosti priamo do zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.


V novele 578/2004 Z.z. v § 7, odsek 4, navrhujeme zmeniť:

1) pripomienka


k novele zákona 578/2004 Z.z. v § 7, odsek 4, navrhujeme terajší odsek: "(4) Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)" zameniť za: "(4) Zariadenia zdravotno sociálnej starostlivosti ". Zdôvodnenie - je potrebné vybrané zariadenia sociálnych služieb podľa 448/2008 Z.z.označiť za  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ak sa v nich budú poskytovať ošetrovateľské výkony, ak v nich bude zamestnaná sestra a garant poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a výkony budú hradené zdravotnou poisťovňou. Terajší odsek (4) a (5) v §7 navrhujeme zameniť za nový odsek (5) a (6).

2) pripomienka

k novele zákona 577/2004 Z.z. príloha č.7 Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
Navrhujeme doplniť v prílohe č. 7 nevyhnutné výkony, ktoré pacienti potrebujú, výkon 3393 Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, výkon č. 3406 Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej fekvenice, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ord. lekára), výkon č. 3422a Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov, výkon č.3433 Odber krvi venepunkciou, výkon č. 3399a Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy, výkon č. 3410 Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách, výkon č. 3449 Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu, výkon č. 3436 Odbery TT,TN,výterz rekta, odber spúta, výkon č. 3405 Očistná klyzma, výkon 3409 Cievkovanie ženy. Zdôvodnenie: Chorí pacienti potrebujú komplexnú ošetrovateľsku starostlivosť, niektorí kontinuálne. Chorí pacienti potrebujú riešiť ich ošetrovatelské diagnózy, ako sú napr. horúčka, bolesť akútna, bolesť chronická, nauzea, hnačka, zápcha, nesebestačnosť, inkontinencia a iné, cca 250 oše diagnóz. Ak porovnáme 9 výkonov a materiálno technické vybavenie, ktoré sa požaduje spniť je na mieste požadovať preplácanie nielen menovaných, ale aj  všetkých výkonov podľa doteraz platnej  Vyhlášky  244 z 13. júla 2011,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb. Je ich momentálne 45.

3) pripomienka

k novele zákona 578/2004 Z.z., v § 7 odsek 3 písm. e) zmenu názvu "agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti" za názov "ambulancia domácej ošetrovateľskej starostlivosti":
Žiadame zmenu názvu v § 7 odsek 3 písm. e) "agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivvosti" za názov "ambulancia domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zdôvodnenie: Laická verejnosť nevie rozlíšiť ošetrovanie od opatrovania. Existujú opatrovateľské agentúry domácej starostlivosti a preto dochádza k vážnym omylom u verejnosti v zámene slov. Rozdiel nepoznajú ani médiá, ani novinári. Agentúry domácej opatrovatelskej starostlivosti patria pod iný rezort. V telefónnych zoznamoch su agentúry domacej ošetrovateľskej starostlivosti - teda ambulantné zdravotnícke zariadenia vedené pod opatrovaním, čo patrí takisto pod iný rezort a teda dochádza ku ďaľším omylom. Žiadame názov vymeniť aby nedochádzalo k takýmto omylom. Agentúry môžu byť zoznamovacie, cestovný ruch a iné služby verejnosti ale nie zariadenie ambulantnej starostlivosti. Razantne žiadame výmenu slova agentúra za slovo ambulancia, tak ako su označené aj ostatné ambulancie mobilného typu, ako je ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci, alebo ambulancia vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Ak s uvedenými pripomienkami súhlasite, prosime o Vašu podporu Vašim podpisom v online formulári v dolnej časti Hromadnej pripomienky.

Ďakujeme Vám za Váš čas a podporu


Asociácia sestier a pacientov ASAP    Kontaktujte autora petície
kysytään!-- Large modal -->