Hromadná pripomienka k Návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410)

Hromadná pripomienka

občianských združení a iniciatív:

občianskej iniciatívy "Naša pôda"

Vidieckej platformy

Združenia vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska

k Návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410),  ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 25. 4. 2022. Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-231

  Akceptovanie a zapracovanie nižšie uvedených pripomienok dopomáha zvýšenej ochrane vlastníctva a reálne ovplyvňuje výkon poľovného práva.

V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme:

1.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 1 novým znením:    

(1)     Tento zákon upravuje

a)    podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií zveri a jej prírodných biotopov,[1])

b)   uznávanie, zmenu a užívanie poľovných revírov,

c)    poľovnícke hospodárenie, poľovnícke plánovanie a poľovnícku dokumentáciu,

d)   ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže

e)    vznika zánik poľovníckej organizácie,

f)     organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),

g)    podmienky lovu zveri a zužitkovania zveri,

h)    náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,

i)      pôsobnosť orgánov štátnej správy poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,

j)     zodpovednosť osôb za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

k)   ochranu vlastníctva  právnickej osoby ( odkaz  pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)  

 

[1]) § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 150/2019 Z. z.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Podľa § 118 ods. 1 OZ: predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci (v tomto prípade poľovný revír) a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty (napr. užívanie poľovného revíru). Podľa § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Súčasný návrh je v rozpore s   § 118 ods. 1 OZ a s  § 123 OZ . Pozemkovým spoločenstvám ako  právnickým osobám podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, upiera právo, ktoré majú garantované zákonom a ústavou SR.        

2.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism b) novým znením:  

b)poľovníckym hospodárením súbor činností, ktoré sú vykonávané užívateľom poľovného revíru, alebo vlastníkom (zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách),  v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri, a ktoré zabezpečujú normované kmeňové stavy zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,    

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Poľovné právo je vecné a záväzkové právo, na ktoré sa vzťahujú § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby návrh zákona o poľovníctve obsahoval definíciu pojmu vlastník, ako subjekt ktorý je oprávnený vykonávať poľovné hospodárenie na základe zákona o poľovníctve, na svojom vlastníctve.    

3.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism m) novým znením:    

m) poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej osoby alebo viacerých osôb,alebo vo vlastníctve  právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom je možné vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica.

      Túto pripomienku považujeme za zásadnú.    

Odôvodnenie:

Poľovné právo a výkon poľovného práva je možný len na pozemkoch, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva. Poľovné právo  ako vecné a záväzkové právo právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách je spojené s ochranou vlastníctva právnickej osoby. Z uvedeného   dôvodu je poľovný revír špecifický a  v teréne je definovaný vlastníckymi hranicami. Rozhodnutie orgánu štátnej správy poľovníctva pri rozhodovaní o uznaní poľovného revíru musí rešpektovať vlastnícku hranicu právnickej osoby. (zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách).      

 

4.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism o) novým znením:  

o) spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých osôb, alebo vo vlastníctve  právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách).

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Poľovné právo a výkon poľovného práva je možný aj prostredníctvom spoločného poľovného revíru. Poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých osôb, by mohol obmedziť výkon poľovného práva na poľovných pozemkoch právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú v jej vlastníctve.  

5.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism s) novým znením:  

s) vlastníkom samostatného poľovného revíru vlastník poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný samostatný poľovný revír, alebo právnická osoba podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách,  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Poľovné právo a  výkon poľovného práva je v tomto prípade nevyhnutné spájať s  poľovnými pozemkami právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú v jej vlastníctve. Súčasný návrh je v rozpore s   § 118 ods. 1 OZ a s  § 123 OZ , prípadne aj §§ 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.) Pozemkovým spoločenstvám ako  právnickým osobám podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, upiera právo, ktoré majú garantované zákonom a ústavou SR.  

6.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 2 pism v) novým znením:    

v) užívateľom poľovných pozemkov osoba, alebo  právnická osoba podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách,  ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky,

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.    

Odôvodnenie:

Podľa § 118 ods. 1 OZ: predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci (v tomto prípade poľovný revír) a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty (napr. užívanie poľovného revíru). Podľa § 123 OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Je potrebné v zákona o poľovníctve jednoznačne definovať užívateľa poľovných pozemkov , zároveň aj ako právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách  

7.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 3 ods. 3 pism a) novým znením:  

Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o a)      podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz   pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.    

Odôvodnenie:

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nemôže akýmkoľvek rozhodovaním obmedzovať na právach právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Bolo by to v rozpore s § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)    

8.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 3 ods. 4 pism f) novým znením:  

f) Zhromaždenie vlastníkov môže zvolať zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov, počítanej z výmery poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru (ďalej len „zvolávateľ“). Zvolávateľ zvoláva zhromaždenie vlastníkovpísomnou pozvánkou.  Ak zvolávateľ nedoručuje písomnú pozvánku každému vlastníkovi poľovných pozemkov, zvolávateľ zvoláva zhromaždenie vlastníkov verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená v obciach, v ktorých katastrálnom území sa poľovné pozemky nachádzajú, spôsobom v mieste obvyklým, najmenej desať pracovných dní pred konaním zhromaždenia vlastníkov. Zvolávateľ je povinný doručiť pozvánku správcovi a prevádzkovateľovi informačného systému poľovníctva (ďalej len „správca informačného systému poľovníctva“) najneskôr do desiatich dní pred dňom konania zhromaždenia vlastníkov;správca informačného systému poľovníctvapozvánku bezodkladne zverejní na webovej stránke na to určenej. Ak je zvolávateľom správca, pozvánku zverejňuje počas doby zverejnenia verejnou vyhláškou aj na  svojom webovom sídle. Pozvánka musí obsahovať informáciu, kde je možné nahliadnuť do analýzy vlastníckych vzťahov podľa odseku 6, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz   pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nemôže akýmkoľvek rozhodovaním obmedzovať na právach právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Bolo by to v rozpore s §§ 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, prípadne aj §§ 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)    

9.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 3 ods. 6 novým znením:  

Zhromaždenie vlastníkov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, ktorá sa počíta z výmery poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru. Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov poľovných pozemkov, ktorá sa počíta z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru. Poľovné pozemky , ktoré nedosahujú výmeru podľa § 4 ods. 3  a sú evidované v katastri nehnuteľností ako spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o poz. spol. s výmerou vyššou ako 100 ha, sa považujú za pozemky , ktoré spĺňajú podmienky podľa § 3 odseku 1 až 3.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.    

Odôvodnenie:

Návrh, ktorý predkladá navrhovateľ, by selektívnymi podmienkami ( výmerov poľovných pozemkov) obmedzoval na právach právnickú osobu podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Bolo by to v rozpore s § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka,  prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)  

 

10.

Navrhujeme vypustiť čl. 1 § 3 ods. 7:

7) Na zhromaždení vlastníkov má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery ním vlastnených poľovných pozemkov k výmere poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo ku skutočnej výmere poľovného revíru.Do podielu výmery poľovných pozemkov, ktoré vlastník poľovného pozemku vlastní, sa započítavajú aj spoluvlastnícke podiely okrem podielovspoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 4 poslednej vety; spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti sa započítavajú, ak valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva rozhodlo, že na zhromaždenívlastníkov nebude pozemkové spoločenstvo zastupovať výbor alebo ak o zastupovaní na zhromaždení vlastníkov valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva nerozhodne. Pri hlasovaní sa vychádza z analýzy vlastníckych vzťahov. Na zmenu vo vlastníckych vzťahoch sa prihliada, len ak je zvolávateľovi oznámená apreukázaná príslušnou verejnou listinou alebo iným dokumentom.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Uvedený návrh v čl. 1 § 3 ods. 7 je v rozpore so zákonom č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách.    

 

11.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 4 ods. 1 novým znením:  

1) Pri uznávaní poľovného revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri a majetkové pomery tak, aby zver v poľovnom revíri mala, primerané zdroje prirodzenej potravy a vody, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz   pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)

a)        zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,

b)        vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Návrh, ktorý predkladá navrhovateľ nekládol dôraz na vlastnícke práva a špecifické poslanie právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, v pôsobení slovenského vidieka. Návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka,  prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)   

 

12.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 4 ods. 3 novým znením:  

(1)     Okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré nie sú súčasťou iného uznaného poľovného revíru, ak § 6 ods. 3 neustanovuje inak, a ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej

a)        1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,

b)      2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri, to neplatí ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy ( odkaz  pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Pri uznávaní poľovného revíru musí  okresný úrad prihliadať nielen na životné potreby zveri , ale na  majetkové pomery právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka,  prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)  

 

13.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 5 ods. 1 novým znením:  

1) Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže na príslušný okresný úrad podať

a)    vlastník poľovného pozemku, z ktorého má byť samostatný poľovný revír uznaný,

b)   vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých má byť spoločný poľovný revír uznaný, podľa § 3,

c)    to neplatí, ak sa poľovné pozemky posudzujú podľa §3 ods. 6.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.    

Odôvodnenie:

Pri uznávaní poľovného revíru musí  okresný úrad prihliadať nielen na životné potreby zveri , ale na  majetkové pomery právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách. Návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka,  prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)  

 

14. 

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 9 novým znením:  

Zmenou hranice poľovného revíru je

a)      zlúčenie poľovných revírov,

b)      rozdelenie poľovného revíru, alebo vznikom právnickej osoby ( odkaz   pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)

c)      presun časti poľovných pozemkov z jedného poľovného revíru do druhého poľovného revíru.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Pri schválených revíroch, ktorých súčasťou sú aj pozemky, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností ako spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o poz. spol. s výmerou vyššou ako 100 ha, by nemohlo dôjsť k odčleneniu výmery poľovných pozemkov. Bolo by to v rozpore § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s § 123 Občianskeho zákonníka.     

 

15.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 10 ods. 1 novým znením:  

1)     Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm.

a) môžu podať spoločne vlastníci poľovných revírov, ktoré sa majú zlúčiť. Ak sa zlúčenie týka spoločného poľovného revíru, o podaní žiadosti rozhodujú vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3, alebo právnická osoba , a to na základe výkonu poľovného práva, ktoré ustanovujú osobitné predpisy( odkaz  pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)    

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.        

Odôvodnenie:

Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru musí byť umožnené podať právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách.ktoréj pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností ako spoločné nehnuteľnosti podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o poz. spol. Konanie právnickej osoby nemôže obmedzovať iná osoba akýmkoľvek konaním. Bolo by to v rozpore § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj s § 123 Občianskeho zákonníka.  

 

16.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 10 ods. 4 pism f  novým znením:  

f)                   zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov, ktorá obsahuje uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase s rozdelením poľovného revírualebo súhlas vlastníkov najmenej dvoch tretín poľovných pozemkov, ktoré sa majú z poľovného revíru odčleniť a z ktorých sa má vytvoriť nový poľovný revír, to neplatí, ak výkon poľovného práva ustanovujú osobitné predpisy( odkaz   pod čiarou – napr.  §5 ods. 1 zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách)  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.    

Odôvodnenie: Poľovné právo a  výkon poľovného práva je v tomto prípade nevyhnutné spájať s  poľovnými pozemkami právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, ktoré sú v jej vlastníctve. Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov nemôže ovplyvňovať hlasovaním výkon poľovného práva  právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách na pozemkoch, ktoré sú v jej vlastníctve. Súčasný návrh je v rozpore s   § 118 ods. 1 OZ a s  § 123 OZ . Pozemkovým spoločenstvám ako  právnickým osobám podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, upiera právo, ktoré majú garantované zákonom a ústavou SR.    

17.

Navrhujeme nahradiť čl. 1 § 11 ods. 1  novým znením:

1) O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3, ak odseky 4 až 7a § 15 neustanovujú inak, to neplatí, ak si uplatňuje poľovné práva právnická osoba podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách.    

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.  

Odôvodnenie:

Poľovné právo a  výkon poľovného práva je na samotnom rozhodnutí právnickej osoby podľa zák č. 97/2013 Z.z. o poz. spoločenstvách, pretože v tomto prípade je uvedený výkon spájaný s  poľovnými pozemkami právnickej osoby, ktoré sú v jej vlastníctve. Predložený návrh nezohľadňoval § 118 a nasledujúce Občianskeho zákonníka, ako aj § 123 Občianskeho zákonníka,  prípadne aj § 261 Obchodného zákonníka (Tretia časť: Obchodné záväzkové vzťahy.)               

Zároveň splnomocňujeme tieto osoby k zastupovaniu v rozporovom konaní v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválených uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680):

Mgr. Mária Stieranková, iniciatíva "Naša pôda", Podhradík 27, 080 06 Prešov, email nasadedovizen@gmail.com, tel. č. 0908369301

Ing. Bohumila Tauchmannova, Vidiecka Platforma, Prvosienkova 6305/3, Bratislava 811 02, tauchmannova@gmail.com

Peter Socha, Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska - predseda, Veterná 205/37 02952 Hruštín

 Zber podpisov pod túto hromadnú pripomienku sa uskutočňuje na portáli  

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_knavrhu_zakonao_poovnictve_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_material_lp2022231rezortne_islo_24942022-410#form

Túto hromadnú pripomienku na portáli slov-lex zaregistruje v priebehu dňa 13. 5. 2022 občianske združenie Vidiecka platforma ako "Hromadnú pripomienku". 

Vytlačené podpisy na podporu hromadnej pripomienky budú predkladateľovi doručené na podateľňu dňa 13. 5. 2022 a zároveň zaslané poštovou prepravou dňa 13. 5. 2022 a v prípade, ak do konca pripomienkového konania dňa 13. 5. 2022 o 23:59 hod. ešte podporia pripomienku ďalšie osoby, ich podpisy budú doplnené predkladateľovi najbližší pracovný deň. 

 Podpora tejto hromadnej pripomienky bude zverejnená aj po skončení pripomienkového konania k nahliadnutiu s možnosťou ďalšej podpory verejnosti na 

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_knavrhu_zakonao_poovnictve_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_material_lp2022231rezortne_islo_24942022-410#form

V prípade, že sa niekto nevie podpísať elektronicky, môže pripomienku vytlačiť a pripojiť zoznam podpisov, kde uvedie mena, priezviska, adresy a vlastnoručne podpisy podporujúcich tak, aby bolo jasné k čomu sa podpisujú. Kontaktný email v prípade dotazov nasadedovizen@gmail.com 

Občianske združenia, ktoré hromadnú pripomienku podporujú:

Vidiecka platforma

 Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska

 


Mgr. Mária Stieranková, Naša pôda    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Mária Stieranková, Naša pôda na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...