Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice

Petícia

Petícia za zachovanie 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice, podľa zákona č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Vážení rodičia, učitelia, budúci, súčasní a bývalí žiaci našej školy, vážená verejnosť, na základe rozhodnutia KSK  z dňa 30. 11. 2018 by sa v školskom roku 2019/2020 na našej škole nemal otvoriť 4-ročný študijný odbor. Dané rozhodnutie je pre nás neakceptovateľné, pretože prebehlo netransparentne a bez objektívnych kritérií. 4-ročné štúdium na našom gymnáziu má dlhodobú, viac ako 25-ročnú tradíciu. Rovnako dlhodobo si zachováva vysokú kvalitatívnu úroveň, o čom svedčí aj umiestnenie v zverejňovaných rebríčkoch škôl, výsledky externých častí maturitnej skúšky, úspechy dosahované na olympiádach a rôznych súťažiach. Záujem uchádzačov o toto štúdium dlhodobo troj- a viacnásobne presahuje možnosti prijatia. Dokazuje to aj fakt, že pre školský rok 2018/2019 bol počet záujemcov o štúdium na našej škole 2. najväčší v rámci gymnázií na celom Slovensku. Kvalitu školy potvrdzuje aj vysoká úspešnosť prijatia absolventov gymnázia na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Domnievame sa, že je vo verejnom záujme, aby tento študijný odbor ostal na našej škole zachovaný.

Žiadame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby prehodnotilo rozhodnutie KSK a aby rozhodlo o zachovaní 4-ročného študijného odboru na Gymnáziu, Park mládeže. Žiadame pre školský rok 2019/2020 povolenie otvoriť triedy uvedeného odboru.

Petičný výbor:

  1. Mgr. Zuzana Krajcárová, Sokoľany 88, 044 57 Košice
  2. Ing. Albín Sakal, Letná 22, 040 01 Košice
  3. Mgr. Martina Töröková, Orechová 4, 040 01 Košice
  4. Mgr. Viera Kišeľáková, Orná 19, 040 18 Košice-Krásna
  5. RNDr. Zuzana Majerčáková, Štefánikova 46, 040 01 Košice
  6. Bc. Melánia Repovská, Tatranská 17, 040 01 Košice
  7. Jozef Mikloš, Čingovská 9, 040 12 Košice

Podporte túto petíciu do 7. 1. 2019.


Mgr. Zuzana Krajcárová    Kontaktujte autora petície