Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za riešenie alarmujúcej situácie Krajinského mosta

My, obyvatelia mesta Piešťany a okolitých obcí žiadame poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja o riešenie alarmujúcej situácie v súvislosti s Krajinským mostom v Piešťanoch. Žiadame, aby zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja našlo financie na riešenie rekonštrukcie Krajinského mosta alebo iné možnosti nového premostenia Váhu v okolí Piešťan.

Vytvorené: 2013-09-10 Štatistiky

petícia na získanie partnerstva pre flygunCZ

dovolme dať flygunovy dalšiu šancu na partnerstvo. FlyGunCZ je česky let's pleyer. ktory prišiel o parterstvo. Jeho kanál na YOUTUBE http://www.youtube.com/user/FlyGunCZ

Vytvorené: 2013-07-20 Štatistiky

Petícia bratislavčanov za sprejazdnenie Nám.SNP v Bratislave

Na základe dlhoročnej empirickej skúsenosti, že okrem vybudovania bratislavského obchvatu, každá zmena organizácie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska Bratislavy už desaťročia len zhoršuje jej stav, my dole podpisaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Magistrát Hlavného mesta Bratislavy, aby bolo opať pre verejnú dopravu sprejazdnené Námestie Slovenského narodného povstania. Nezmysené ukončenie prejazdu Nám. SNP skomplikovalo bratislavskú verejnú dopravu ad absurdum. Z Námestia SNP

Vytvorené: 2013-03-23 Štatistiky

Petícia za zrušenie zmeny MHD do obce Branč od 15.12.2013

Dolupodpísaní obyvatelia obce Branč nesúhlasíme s nasledovnými zmenami, ktoré majú byť platné od 15.12.2013 na linke č. 12 a zároveň odmietame akékoľvek zrušenie linky č. 12. Z uvedeného dôvodu obyvatelia obce Branč, využijúc svoje petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyslovujeme svoje požiadavky, čo potvrdzujeme svojim podpisom. V súlade s uznesením Obecného úradu Branč sa zrušia zachádzky do Branču nasledujúcich spojov linky č. 12: · 

Vytvorené: 2013-12-06 Štatistiky

Koncert Vocaloidov v ČR a SR

Chceme koncert vocaloidov v SR a ČR!!!Podpíšte prosím petíciu aby sa na Slovensku a v Česku usporiadali koncerty Vocaloidov.

Vytvorené: 2013-08-18 Štatistiky

Petícia proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto

PETÍCIA v zmysle článku 27 ods. 1 platnej Ústavy Slovenskej republiky proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpis

Vytvorené: 2013-08-13 Štatistiky

Novela zákona o sociálnych službách má zabezpečiť dôstojný život

§78a odsek 1 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu: Navrhujeme do textu doplniť aj: Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu. Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedokáže dlhodobo uhrádzať ceny za služby v domácej opatere vo výške nákladov. Už dnes je hodina opatrova

Vytvorené: 2013-08-26 Štatistiky

Petícia za záchranu chráneného areálu Bôrik

My, dolupodpísaní, protestujeme proti zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto a žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepodloženého konštatovania, že mnohé dreviny v neurčenom množstve sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave a 

Vytvorené: 2013-12-11 Štatistiky

Petícia proti vybudovaniu čerpacej stanice na Lamačskej ceste – z

„Občania, touto petíciou vás vyzývame k občianskej uvedomelosti voči krajine v oblasti Lamačská cesta – za Cromwelom v smere do Lamača. Občania, uvedomte si svoju zodpovednosť voči krajine a svojim deťom. Denne prejde cez Lamačskú cestu nespočetne veľa osobných a nákladných automobilov, čím narúšajú prirodzené prírodné prostredie. Vypúšťané exhaláty a hluk, znečisťujú životné prostredie nielen nás, ale aj našich detí. K tomuto všetkému sa tu uvažuje o vybudovaní čerpacej stanice, takže okrem zni

Vytvorené: 2013-10-22 Štatistiky

Verejná výzva Univerzite na odblokovanie dostavby cyklotrasy

Súčasne s dostavbou protipovodňového múra pod botanickou záhradou a lodenicami mala byť zrealizovaná aj dostavba cyklotrasy popri Dunaji. Stavba sa však napriek pripraveným prostriedkom a plánom zastavila. Hlavným dôvodom je požiadavka Univerzity Komenského, ktorá žiada náhradu za zabraté pozemky. Už 4 roky sú tak cyklisti ale aj obyčajní občania a návštevníci rukojemníkmi štátno-štátnych "záujmov". Ak si aj vy myslíte, že pozemky darované grófom Lanfranconi nemajú byť predmetom špekulácie, má

Vytvorené: 2012-11-24 Štatistiky