Najpopulárnejšie petície v roku 2013 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Rómska problematika

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa čo najskôr začali zaoberať :   1. Rómskou problematikou   2. Úpravou systému prideľovania prídavkov dlhodobo nezamestnaným a neprisôsobivým občanom   , a oboznámili verejnosť o ďalších krokoch.       Nespokojní občania Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2013-07-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 179 175
2013 179 175

Petícia za riešenie alarmujúcej situácie Krajinského mosta

My, obyvatelia mesta Piešťany a okolitých obcí žiadame poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja o riešenie alarmujúcej situácie v súvislosti s Krajinským mostom v Piešťanoch. Žiadame, aby zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja našlo financie na riešenie rekonštrukcie Krajinského mosta alebo iné možnosti nového premostenia Váhu v okolí Piešťan.

Vytvorené: 2013-09-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 174 172
2013 172 170

Petícia za výstavbu Základnej školy v Chorvátskom Grobe

PETÍCIA ZA POSTAVENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V CHORVÁTSKOM GROBE na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve   Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Národná rada Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava V Chorvátskom Grobe, dňa 22.10.2012   Vážený výbor, týmto si Vás my, obyvatelia obce Chorvátsky Grob, dovoľujeme osloviť primárne ako orgán zriadený na sledovanie dodržiavania a vykonávania zákona v kontexte dodržiavania ľudských práv a sekundárne ako

Vytvorené: 2013-01-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 167 167
2013 167 167

petícia na získanie partnerstva pre flygunCZ

dovolme dať flygunovy dalšiu šancu na partnerstvo. FlyGunCZ je česky let's pleyer. ktory prišiel o parterstvo. Jeho kanál na YOUTUBE http://www.youtube.com/user/FlyGunCZ

Vytvorené: 2013-07-20

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 168 134
2013 166 133

Petícia bratislavčanov za sprejazdnenie Nám.SNP v Bratislave

Na základe dlhoročnej empirickej skúsenosti, že okrem vybudovania bratislavského obchvatu, každá zmena organizácie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska Bratislavy už desaťročia len zhoršuje jej stav, my dole podpisaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Magistrát Hlavného mesta Bratislavy, aby bolo opať pre verejnú dopravu sprejazdnené Námestie Slovenského narodného povstania. Nezmysené ukončenie prejazdu Nám. SNP skomplikovalo bratislavskú verejnú dopravu ad absurdum. Z Námestia SNP

Vytvorené: 2013-03-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 172 171
2013 163 162

Petícia za zrušenie zmeny MHD do obce Branč od 15.12.2013

Dolupodpísaní obyvatelia obce Branč nesúhlasíme s nasledovnými zmenami, ktoré majú byť platné od 15.12.2013 na linke č. 12 a zároveň odmietame akékoľvek zrušenie linky č. 12. Z uvedeného dôvodu obyvatelia obce Branč, využijúc svoje petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyslovujeme svoje požiadavky, čo potvrdzujeme svojim podpisom. V súlade s uznesením Obecného úradu Branč sa zrušia zachádzky do Branču nasledujúcich spojov linky č. 12: · 

Vytvorené: 2013-12-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 150 148
2013 150 148

Koncert Vocaloidov v ČR a SR

Chceme koncert vocaloidov v SR a ČR!!!Podpíšte prosím petíciu aby sa na Slovensku a v Česku usporiadali koncerty Vocaloidov.

Vytvorené: 2013-08-18

Časové obdobie Všetky krajiny Česká republika
Celkovo 145 106
2013 142 103

Petícia proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto

PETÍCIA v zmysle článku 27 ods. 1 platnej Ústavy Slovenskej republiky proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpis

Vytvorené: 2013-08-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 145 134
2013 138 127

Novela zákona o sociálnych službách má zabezpečiť dôstojný život

§78a odsek 1 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu: Navrhujeme do textu doplniť aj: Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu. Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedokáže dlhodobo uhrádzať ceny za služby v domácej opatere vo výške nákladov. Už dnes je hodina opatrova

Vytvorené: 2013-08-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 139 138
2013 135 134

Petícia za záchranu chráneného areálu Bôrik

My, dolupodpísaní, protestujeme proti zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto a žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepodloženého konštatovania, že mnohé dreviny v neurčenom množstve sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave a 

Vytvorené: 2013-12-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 144 141
2013 129 126Facebook