Najnovšie petície

Petícia za zvýšenie bezpečnosti a spomalenie dopravy na ceste I. triedy I/65 v časti prechádzajúcej mestom Kremnica

V súlade s ust. § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov žiadame o inštaláciu a zriadenie prvkov na ukľudnenie dopravy (napr. ochranné ostrovčeky, svetelná signalizácia...), ktoré zvýšia bezpečnosť a spomalia dopravu na ceste I/65  v časti prechádzajúcej mestom Kremnica na uliciach Dolná, Ulici Jula Horvátha a Ulici Jurka Langsfelda, čo je vo verejnom záujme všetkých obyvateľov mesta Kremnica. Obyvatelia mesta Kremnica sa sťažujú na rýchlu a bezohľadnú jazd

352 Vytvorené: 2021-05-17 Štatistiky

Petícia proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina

  P E T Í C I A Proti proti výrubu stromov v lokalite Malá Vrbina a realizácii cesty Broskyňová  (Bratislavská — Broskyňová — Komenského ulica)        My, podpísaní občania, dotknutí plánovanou výstavbou Polyfunkčného projektu Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych služieb a uvažovanej cesty na Broskyňovej ulici) žiadame primátora mesta Piešťany a poslancov mestského zastupiteľstva Piešťany o zastavenie a zablokovanie výstavby,

577 Vytvorené: 2021-05-15 Štatistiky

Petícia za deportáciu Anny Záborskej do krajiny kde sa narodila

My dole podpísaní občania Slovenskej Republiky žiadame vládu aby uskutočnila deportáciu MUDr. Anny Záborskej späť do jej rodnej krajiny, Švajčiarska. Sme si plne vedomí toho, že tento akt môže viesť k zhoršeniu vzájomných vzťahov medzi Slovenskou Republikou a Švajčiarskom, no myslíme si, že tento krok pomôže všetkým zúčastneným stranám. Slovenská Republika je moderný zvrchovaný štát, ktorý sa podľa vlastnej ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Anna Záborská túto časť ústavy pravid

839 Vytvorené: 2021-05-13 Štatistiky

ZŠ Mlynská Senec bez obmedzení

My rodičia žiakov školy ZŠ Mlynská Senec žiadame, aby naše deti mohli ísť do školy bez nezákonných obmedzení, a teda aj bez prekrytia horných dýchacích ciest. Ak naše deti nebudú vpustené do triedy a nebude im umožnené riadne vyučovanie, rovnakým spôsobom ako doteraz (napr. bez segregácie), podáme trestné oznámenie za odopretie povinnej školskej dochádzky v spolupráci s advokátskou kanceláriou Weis & Partners s.r.o.  Rodičia obávajúci sa o zdravie môžu nechať svoje deti doma. V demokratickom

13 Vytvorené: 2021-05-12 Štatistiky

Petícia proti diskriminácii pracujúceho ľudu

Podpisom petície chcem ukončiť dlhodobú diskrimináciu pracujúcich ľudí, podporu ľudí v hmotnej núdzi,  ktorí nemajú záujem o zamestnanie a priživujú sa dlhodobo na daniach pracujúcich. Chcem, aby bola finančná podpora štátu viazaná na zamestnanie alebo ochotu uchádzať sa o zamestnanie teda pracovať. Taktiež žiadam ODOBRATIE jednorázovej dávky na dieťa 333 eur občanom,  ktorí pred pandémiou nepracovali a žiadam o podporu iba pracujúcich ľudí s nižším príjmom 

85 Vytvorené: 2021-05-12 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu Úradu práce vo Vrábľoch

Vážení občania svojim podpisom bojujte proti zrušeniu  úradu prace vo Vrábľoch.  Na koľko po zrušení úradu bude musieť každý občan ktorý je evidovaný na úrade prace dochádzať do Nitry. Z môjho hľadiska je to nepohodlne a výrazne sa s tým zvýšia náklady každého jedného nezamestnaného a niektorý si to ani nebudú môcť dovoliť cestovať do Nitry nakoľko to je od ruky a zbytočne zdĺhavá cesta. Podporte svojim podpisom úrad prace vo Vrábľoch aby ostal i naďalej v našom meste . 

164 Vytvorené: 2021-05-12 Štatistiky

Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Petícia za vysporiadanie pozemkov a prijatie legislatívy podporujúcej vysporiadavanie a vyplácanie pozemkov pod existujúcimi verejnými stavbami, verejnou zeleňou a dielami vybudovanými vo verejnom záujme štátom     „My,  občania,  žiadame o -  prijatie legislatívy, ktorá by vlastníkom pozemkov pod už existujúcimi verejnými stavbami, najmä cestami, chodníkmi, parkmi, verejnou zeleňou, parkoviskami, školskými či účelovými zariadeniami,  budovami verejných inštitúcií, postavenými vo verejnom záuj

455 Vytvorené: 2021-05-08 Štatistiky

Petícia za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Múzeum SNP v Banskej Bystrici je konsolidovaná a medzinárodne uznávaná vedecká a múzejná inštitúcia s partnerskými múzeami, univerzitami a vedeckými inštitúciami v mnohých krajinách sveta. Múzeum SNP sa venuje dejinám Slovenska v rokoch 1938 až 1945 s presahmi pred aj za toto obdobie. Nie sme v žiadnom prípade múzeom vojenského charakteru a odmietame vnucovanie výlučne vojenskej orientácie vo vede, výskume, prezentácií a zbierkotvornej činnosti. Chceme skúmať dejiny tejto významnej etapy našej v

5194 Vytvorené: 2021-05-07 Štatistiky

Peticia za predlzenie platnosti konciacej zmluvy o nájme Quadraton klubu v Zlatých Moravciach

My, nižšie podpísaní občania sa prostredníctvom tejto petície obraciame na primátora mesta Zlaté Moravcea poslancov mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce so žiadosťou o predĺženie platnosti končiacej zmluvyo nájme nebytových priestorov - tzv. “ESPRESSO štadión“ (súčasný názov “QUADRATON KLUB“),uzatvorenou medzi Mestským strediskom kultúry a športu, p. o. ako prenajímateľom a p. Dávidom KUKLOM- konateľom spoločnosti DJ DAVIS, s.r.o. ako nájomcom týchto nebytových priestorov a prevádzkovateľomklu

1354 Vytvorené: 2021-05-06 Štatistiky

osobna asistencia HPP

My Osobný asistenti  Slovenskej republiky žiadame Bc. Milana Krajniaka  aby osobná asistencia bola prehodnotená a pretransformovaná na riadny pracovný pomer riadna zmluva s USPVAR  náhradný zdravotný asistent  a nie prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním respektíve príspevok ani dohoda o vykonaný prace ale zaradená do kategórie zdravotníctvo a sociálna starostlivosť aby mohol/la osobnú asistenciu vykonávať rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov plnom rozsahu  nie len max 4 ho

108 Vytvorené: 2021-05-05 Štatistiky