Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Kontaktujte autora petície

Modlitba za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska sa bude konať na sv. omši ráno o 09. 30 hod. 6. 1. 2024 v kostole Milosrdných bratov na námestí SNP v Bratislave.

2024-01-02 20:11:52

 

Podporme intronizáciu Krista Kráľa Slovenska účasťou na svätej omši 6. 1. 2024 o 09. 30 hod. v kostole u Milosrdných bratov: Trojkráľový sprievod sa začne o 14:30 na nádvorí Bratislavského hradu

Podporme intronizáciu Krista Kráľa Slovenska aj účasťou na Trojkráľovom pochode na sviatok Zjavenia Pána 6. 1. 2024 o 14. 30 hod. na nádvorí Bratislavského hradu. Modlitba za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska sa bude konať na sv. omši ráno o 09. 30 hod. 6. 1. 2024 v kostole Milosrdných bratov na námestí SNP v Bratislave.

Vyzývame všetkých katolíkov na našom milovanom Slovensku, aby na sviatok Zjavenia Pána 6. 1. 2024 (ľudovo nazývaný Troch kráľov) cca o 15. 00 hod. vo svojich farnostiach (podľa možností v spolupráci s farským úradom), v mestách a na dedinách usporiadali modlitbové zhromaždenie za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska, na ktorom sa môžete pomodliť na tento úmysel sv. ruženec, litánie ku Kristovi Kráľovi, prípadne nejakú inú vhodnú modlitbu.

Zhromaždenie za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska podporme aj účasťou na Trojkráľovom sprievode, ktorý sa začína o 14. 30 hod. na nádvorí Bratislavského hradu.

Na Troch kráľov, 6. januára 2024, sa v Bratislave bude už po štvrtýkrát konať Trojkráľový sprievod. Podujatie sa začne o 14:30 na nádvorí Bratislavského hradu. Ku kráľom a pastierom sa pripoja zástavníci, bubeníci, deti a pozvaní sú i všetci, ktorí chcú rozšíriť sprievod.

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Príďte svojou účasťou podporiť Intronizáciu Krista Kráľa Slovenska. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Výzva všetkým katolíkom Slovenska: Na sviatok „Troch kráľov“ usporiadajte vo svojich farnostiach, mestách a na dedinách modlitbové zhromaždenia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Kristus Kráľ Slovenska pomáhaj nám!

A. Čulen


Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu, Slovensko o.z.

Výzva všetkým katolíkom Slovenska: Na sviatok „Troch kráľov“ usporiadajte vo svojich farnostiach, mestách a na dedinách modlitbové zhromaždenia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

2023-12-18 16:03:42

Vyzývame všetkých katolíkov na našom milovanom Slovensku, aby na sviatok Zjavenia Pána 6. 1. 2024 (ľudovo nazývaný Troch kráľov) cca o 15. 00 hod. vo svojich farnostiach (podľa možností v spolupráci s farským úradom), v mestách a na dedinách usporiadali modlitbové zhromaždenie za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska, na ktorom sa môžete pomodliť na tento úmysel sv. ruženec, litánie ku Kristovi Kráľovi, prípadne nejakú inú vhodnú modlitbu.

Slovenský národ zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska je v súčasnosti vystavený o.i. rafinovaným a tvrdým útokom extrémistických zástancov bojového ateizmu a zástancov kultúry smrti proti Cirkvi, ktorú založil náš Pán Ježiš Kristus, proti Božím zákonom, kresťanským morálnym zásadám zakotvených v Desatoro Božích prikázaní, útokom proti rodine, manželskému zväzku muža a ženy, demoralizáciou detí a mládeže už od útleho veku.

Tieto útoky proti kultúre života sú cielené, rozsiahle a vedené zo všetkých možných strán. Ich cieľom je zničiť kresťanské korene slovenského národa a vieru, ktorú nám Slovákom a následne všetkým Slovanom už pred 1160-timi rokmi priniesli sv. Cyril a sv. Metod. Slovenský národ vždy v ťažkých časoch prosil Všemohúceho Boha o pomoc a utiekal sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Boha o pomoc žiadame i dnes.

Slovenský národ sa aj napriek svojim chybám, nedostatkom, zradám a hriechom musí znovu vrátiť ku svojim cyrilometodským koreňom, k viere v Trojjediného Boha. Prosme preto Všemohúceho Boha za odpustenie všetkých našich urážok, previnení a hriechov, ktorými sme sa prehrešili proti Božiemu Majestátu ale aj voči našim blížnym a sebe navzájom a prosme Ducha Svätého o milosť Intronizácie Krista Kráľa Slovenska, aby Slovensko zostalo verné Kristovi a Cirkvi.

 

Intronizácia Krista Kráľa už bola vykonaná na naliehavú výzvu Pána Ježiša Krista („Ak sa Poľsko chce zachrániť, musí uznať Ježiša za svojho kráľa v plnom zmysle toho slova cez akt intronizácie…“) aj za účasti prezidenta a všetkých biskupov v Poľsku v roku 2016.

„Následne za príkladom Poľska pôjdu iné národy, ktoré tiež takto uznajú Ježiša za svojho kráľa. Všetky národy, ktoré neuznajú Ježiša za svojho kráľa, zahynú.“

Preto je dôležité, aby Slovensko vykonalo akt intronizácie Krista Kráľa Slovenska, v súlade s univerzálnou výzvou Pána Ježiša.

Zároveň vás prosíme, aby ste z modlitbového zhromaždenia vyhotovili krátku reportáž, fotografie, prepis príhovoru, alebo video záznam a zavesili ho na vašej stránke, či na you tub-e, alebo ho pošlali k nám do redakcie AZN a my ho s vaším súhlasom zverejníme.
Podporte aj petíciu za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 

Kristus Kráľ Slovenska, zachráň nás. Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, pomôž nám.

Signatári výzvy:
Kňazi:

Vdp. Václav Kocian, katolícky kňaz
Vdp. Štefan Mordel, katolícky kňaz
Vdp. Ján Košiar, katolícky kňaz
P. Richard Jombík, prior OH
P. Pius Jaroslav Majerovič OP
fr. Peter Pavel Valtoš, OPraem diakon
Vdp. Donát Čarnogurský, katolícky kňaz

Laici:
Anton Čulen, publicista
Miroslav Šuňal, politológ
Jozef Krajčík, umelecký pedagóg
Štefan Hrušovský, lekár
Ľudmila Mušková, exposlankyňa
Marian Kotleba, politik
Andrea Hudecová, redaktorka

V prípade záujmu napíšte na mail AZN a vaše meno radi doplníme do zoznamu podporovateľov.


Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu, Slovensko o.z.

Video: Za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska sa modlili veriaci pred sídlom KBS aj MK SR. Neodradilo ich ani nepriaznivé počasie

2023-11-28 20:13:50

Video: Za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska sa modlili veriaci pred sídlom KBS aj MK SR. Neodradilo ich ani nepriaznivé počasie

 
Publikované 26. novembra 2023

Všetci sa pomodlili aj modlitbu s Imprimatur Mons. Mariána Chovanca 

Akciu organizovala Aliancia za nedeľu, Slovensko o.z. a Nadácia Slovakia Christiana. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich odvahu a obetu postaviť sa verejne za Krista Kráľa. V modlitbových zhromaždeniach za intronizáciu Krista Kráľa budeme pokračovať. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu. Kristus Kráľ nech Vás ochraňuje a Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska nech vás sprevádza. 

Anton Čulen

Imprimatur Mons. Mariána Chovanca na pripojené modlitby za prijatie Krista Kráľa Slovenska (na súkromné používanie).

Nebeský Otče, pokorne ťa prosíme, vypočuj náreky a volania slovenského národa, ako volania Izraelitov v Egypte*. Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol prijatý a vyhlásený za Kráľa nášho národa, krajiny a štátu.

Zverujeme ti všetkých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať kraľovanie nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa, Nebeský Otče, dotkni sa ich sŕdc, aby sa otvorili pre tvoju veľkú lásku a zatúžili prijať a poznať Pána a Spasiteľa, tvojho Syna Ježiša Krista.

My, tvoje deti, ťa prosíme, aby tvojho Syna prijal za svojho Kráľa celý slovenský národ a aby naše srdcia vyznávali jeho Sväté meno na tvoju slávu. Nebeský Otče, bohatý na milosrdenstvo, vyslyš modlitby svojho ľudu a daj nám všetky požehnania, Duchom Svätým pre nás pripravené. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska sa konalo 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS a MK SR

*(Ex 3,7-9)
Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska
Pane Ježišu Kriste – Kráľ náš i celého sveta – zmiluj sa nad svojím verným ľudom, ktorý ťa túži vyvyšovať každý deň. Túži ťa vidieť Kráľom večnej chvály, Kráľom človeka, Bohom všemohúcim, Kráľom života a smrti. Chválime ťa, vzdávame ti česť ako Kráľovi Slovenska i celého vesmíru a milujeme ťa. Obráť srdcia všetkých ľudí, aby v nich vládol pokoj, láska a úcta ku všetkému, čo si stvoril, najmä k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť. Tak nám Pán Boh pomáhaj po všetky časy, až naveky vekov. Amen.

Vec: Imprimatur – „Modlitby na súkromné používanie“
Na základe Vašej žiadosti a vyjadrenia cenzora vdp. Víta Tužinského dávam Imprimatur na Vami predložené „Modlitby na súkromné používanie“. Modlitby môžu byť používané po zapracovaní vyznačených úprav v texte.
Nihil obstat: vdp Vít Tužinský
Imprimatur: Mons. Marián Chovanec
Číslo: 285/2023
Banská Bystrica 1.3.2023

https://alianciazanedelu.sk/archiv/15561


Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu, Slovensko o.z.

Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS

2023-11-24 18:30:23

Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS

 
Publikované 24. novembra 2023

Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Vzhľadom na neprimerané a nedôstojné reakcie na žiadosť o zasvätenie Krista Kráľa Slovenska vyslovenú zo strany Štátneho tajomníka MK SR na Trnavskej Novéne, ktoré vyústili do útokov na Ježiša Krista, Cirkev a niektorých kňazov a biskupov, práve v dňoch, kedy si pripomíname sviatok Krista Kráľa zvolávame modlitbové stretnutie občanov za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska pred sídlom Konferencie Biskupov Slovenska (KBS), Kapitulská 11, odkiaľ sa po modlitbe presunieme cez Prepošskú ulicu smerom k Michalskej Bráne až na Nám. SNP, na krátku modlitbu aj pred sídlo MK SR Nám. SNP 33.

Vdp. Matúš Marcin vyzýva k modlitbe za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

 

Kedy: Nedeľa, sviatok Krista Kráľa dňa 26. 11. 2023
Čas: začiatok 0 15. 00 hodine

Prosíme o zdieľanie a šírenie tejto výzvy.  

Odkaz Krista Pána ľudu Slova od Terézie Neumanovej

Nemecká katolícka mystička, stigmatizovaná Terézia Neumanová 15. októbra 1948 prijala tento odkaz Krista Pána Slovanom: „Svoje požehnanie dám Slovanom a Slovania, hoci mnohí z nich dnes blúdia, lepšie ho prijmú a prinesú viac ovocia. Budú mojím opravdivým ľudom, ľudom Slova Predvečného a pochopia moje učenie a stanú sa poslušnými.“ (Srdce Boha Krista Kráľa, JAS, 2022)

Na adorácii u Milosrdných bratov sa modlili za biskupov aby intronizovali Pána Ježiša za Krista Kráľa Slovenska

Kristus Kráľ Slovenska, oroduj za nás

Anton Čulen predseda AZN

Iniciatívu podporila aj Nadácia Slovakia Christiana

https://alianciazanedelu.sk/archiv/15547

Potvrdiť účasť môžete na email autora petície 

 

Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu, Slovensko o.z.Zdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...