Petícia za záchranu ružomberskej Kalvárie

Kontaktujte autora petície

Informačný list obyvateľom Ružomberka a Slovenska, ktorí podpísali petíciu Za záchranu ružomberskej Kalvárie.

2024-05-22 15:56:18

Vážení signatári petície Za záchranu ružomberskej Kalvárie,


ticho, ktoré k Vám dolieha z diania okolo ružomberskej Kalvárie, stále nie je tichom modlitby, kultúrnej úcty a historického rešpektu.
Dovoľte nám po čase v krátkosti zhrnúť aktuálne dianie a informovať Vás o vývoji so stále neprávoplatnou Národnou kultúrnou pamiatkou.
Po výstavbe nového cestného „obchvatu“ krížovej cesty, ktorý bol zrealizovaný pred dvomi rokmi, pristúpilo mesto Ružomberok aj po na-
šom vytrvalom naliehaní k dlhšie odkladanej 2. etape revitalizácie územia Kalvárie. Odstránilo starú asfaltovú cestu, ktorú náročky medzi
kaplnkami krížovej cesty vybudovali za totalitného režimu ešte v roku 1972. Revitalizácia pokračuje výstavbou nového pešieho chodníka
z kamenných kociek, na mieste doterajšej cesty, ktorý povedie až ku kostolu Povýšenia svätého Kríža. Plánované je aj osadenie lavičiek.
Projekt revitalizácie Kalvárie je plánovaný a mestským zastupiteľstvom schválený už od roku 2016. Bývalé vedenie však s revitalizáciou
dlho otáľalo, neskôr potichu odobrilo výstavbu v tesnej blízkosti kaplniek a ako „odškodné“ pristúpilo aj k medializovaniu nového
zámeru prestavby kalvárie vrátane presunu kaplniek. Tento príbeh poznáte. Sme radi, že aj s Vašou pomocou sa ho podarilo zastaviť.
Vítame aktuálne kroky súčasného vedenia mesta, ktoré vypočulo aj naše hlasy volajúce po napĺňaní dlhodobého zámeru revitalizácie
územia Kalvárie. Veríme, že bude neskôr pokračovať aj ďalšími etapami, napríklad revitalizáciou okolia prvých štyroch kaplniek, ktoré
si žiada osobitnú pozornosť.


O návrat duchovného života na Kalváriu sa úspešne snaží súčasné vedenie ružomberskej farnosti, ktoré nielenže oživilo liturgické
aktivity na Kalvárii, ale začalo podnikať konkrétne kroky vedúce k budúcej rekonštrukcii kostolíka.


Na Kalvárii sa však nateraz nestavajú „vila domy“ aj z nasledujúcich dvoch dôvodov:
1. Správny súd pred časom rozhodol, že v územnom konaní na stavbu vedľa Kalvárie boli nezákonne opomenutí vlastníci susediacich
pozemkov. Územné rozhodnutie pre plánovanú výstavbu „vila domov“ je tak zatiaľ neúčinné.
2. V lete to budú už dva roky, čo bola ružomberská Kalvária Pamiatkovým úradom SR vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku
(NKP). Mesto Ružomberok, ako aj majiteľ susediacich pozemkov a investor, ktorý tu plánuje v tesnej blízkosti výstavbu tzv. „vila
domov“, sa voči rozhodnutiu odvolali. Ministerstvo kultúry SR, ako odvolací orgán, toto odvolanie posudzujú už neuveriteľných
21 mesiacov. Zákon mu pritom ukladá, aby o odvolaní definitívne rozhodol v lehote 2 mesiacov.
Tieto skutočnosti nás nenechávajú chladnými, o celú vec sa zaujímame a budeme radi ak nám v tom svojím záujmom o vec pomôžete aj
vy, ktorým nie je osud tohto miesta ľahostajný. Prosím teda Ministerstvo kultúry SR, aby po 21 mesiacoch nepokračovalo v prieťahoch,
ale bez zbytočného odkladu o odvolaní rozhodlo.


V záujme ochrany Kalvárie vedeniu mesta tiež odporúčame, aby v rámci prebiehajúcich prác na doplnkoch k územnému plánu mesta,
presadilo pôvodné 30 metrové ochranné pásmo územia Kalvárie, tak, ako bolo zadefinované v územnom pláne mesta z roku 1995.
Vnímame, že súčasný primátor mesta nesúhlasil s krokmi predchádzajúceho vedenia a na prípad Kalvárie má iný názor, ako jeho pred-
chodca, ktorý sa voči vyhláseniu Kalvárie za NKP odvolal. Žiadame ho preto, aby sa pridal k našej výzve ministerstvu a prispel zo svojej
pozície k zrealizovaniu zámeru ochrany ružomberskej Kalvárie v jej súčasnej hodnote.


Odkladané rozhodnutie Ministerstva kultúry SR ovplyvňuje napríklad aj to, ako bude cirkev, ako vlastník kaplniek, pristupovať k ich
rekonštrukcii. Závisí však od toho aj skutočnosť, či a ako bude investor vedľa Kalvárie stavať „vila domy“.
Pre nové informácie sledujte našu facebookovú stránku: www.facebook.com/ruzomberskakalvaria alebo web stránku kalvariark.sk


S úctou
Iniciatíva za záchranu Ružomberskej kalvárie
V Ružomberku 22. 5. 2024


Patrik Habo

Aktuálny vývoj (k 21.7.2022): Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil KALVÁRIU v meste Ružomberok za národnú kultúrnu pamiatku.

2022-08-11 13:22:04
Milí priatelia,

 

ružomberská Kalvária bola Pamiatkovým úradom SR vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, pretože účastníci konania (mesto, investor, cirkev, súkromní vlastníci okolitých pozemkov) majú právo odvolať sa, čo zrejme niektorí využijú. Keďže na Kalvárii sú potvrdené historické, spoločenské, krajinné, urbanistické, architektonické aj výtvarné hodnoty, veríme, že toto rozhodnutie už nebude ani po prípadnom odvolaní zmenené. Aj touto cestou Vám všetkým chceme ako iniciatíva POĎAKOVAŤ za dôveru, pomoc a podporu pri snahe ochrániť ružomberskú Kalváriu. Našim ďalším cieľom je ponúknuť pomocnú ruku a občiansky pomôcť k rekonštrukcii kaplniek i kostolíka, ale aj revitalizácii územia NKP.

 

Viac informácií si môžete prečítať na našej stránke: kalvariark.sk alebo na našom facebookovom profile https://www.facebook.com/ruzomberskakalvaria. Obe stránky priebežne aktualizujeme.

 

PUSR-2022-07-21_Ruzomberok1.jpg

Patrik Habo

Aktuálny vývoj (k 20.10.2021): Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina

2021-10-23 08:55:46

Krajský pamiatkový úrad Žilina začal spracovávať odborný návrh na vyhlásenie kalvárie v Ružomberku za národnú kultúrnu pamiatku.

Krajský pamiatkový úrad Žilina nesúhlasí s akýmkoľvek posunom, či premiestnením jednotlivých kaplniek. Revitalizácia areálu kalvárie a najmä posun kaplniek z pôvodného na iné miesto by zásadným a nezvratným spôsobom narušili autenticitu samotnej kalvárie a predovšetkým jej pamiatkové historické, krajinno-urbanistické, architektonické a spoločenské hodnoty. Krajinársky dôsledne komponovaná scenéria kalvárie zasadená na úpätí Veľkej Fatry a zároveň s priamym pohľadom na mesto má svoj historický dôvod a aj krajinno-urbanistické a duchovné opodstatnenie.

Kalvária je od roku 2006 súčasťou pamätihodností mesta Ružomberok a je jedinou historickou kalváriou v celom regióne Liptova.

 

pamiatkovy_urad_stanovisko_2021-10-20_str12.jpg

pamiatkovy_urad_stanovisko_2021-10-20_str21.jpg


Patrik Habo

Aktuálny vývoj (k 29. 6. 2021)

2021-06-29 19:03:41

Rokovania o ochrannom pásme vo vzdialenosti 28 metrov od kaplniek neboli úspešné 

1. Investor navrhol zmenšenie „vila domov“ pri kaplnkách tak, že by múry a okná novej výstavby boli namiesto doterajších 10 metrov vo vzdialenosti zhruba 24,5 metra (Ide teda o navýšenie odstupu od kaplniek o 14,5 metra). 

2. K tomu sa malo pridať posunutie kaplniek o zhruba 3 až 3,5 metra smerom na sever, čo by znamenalo odstup zhruba 28 metrov. Ten požadujeme, lebo na základe názorov odborníkov – urbanistov a architektov vieme, že to je možnosť docieliť a zachovať aspoň ako-tak územie Kalvárie pre účely, na ktoré má slúžiť, a to vo vizuálnej, estetickej, náboženskej, kultúrnej či verejno-spoločenskej podobe. 

3. Investor za zmenšenie „vila domov“ požadoval od mesta, aby vstúpilo do rokovania so súkromným vlastníkom ďalších, vedľa Kalvárie ležiacich pozemkov. Mesto Ružomberok ponúklo súkromnému vlastníkovi pozemky v meste (Gejdák, Hrabovo), ak by súhlasil, radnica by následne tieto novo získané kalvárske pozemky vymenila investorovi CPI Slovakia za zvýšený odstup od Kaplniek (viď bod 1). 

4. Investor, CPI Slovakia, by na novozískaných pozemkoch mohol postaviť tie „vila domy“ o ktoré by prišiel, ak by nestaval v tesnej blízkosti kaplniek. 

5. Ako sa dalo čakať, rôznych záujmov, ktoré sa okolo prezentovanej výmeny strhli, bolo hneď niekoľko, a preto niet divu, že tieto rokovania nevyšli. Súkromný vlastník pozemkov nechcel vymeniť pozemky za mestom ponúkané (Gejdák, Hrabovo), avšak súhlasil s výmenou za iné, v lokalite Dielec (hneď vedľa Kalvárie, kde mesto pripravuje pozemky pre IBV). 

6. Túto alternatívu však mesto odmietlo a v rokovaniach ďalej nepokračovalo. 

7. Vyvrcholením je mestom navrhnuté zrušenie pracovnej komisie, ktorú poslanci odsúhlasili vo februári, aby pomohla situáciu so záchranou Kalvárie vyriešiť. 

Prečo nie je posun kaplniek dobrý nápad 

V nádeji, že aj posun kaplniek pomôže dosiahnuť dostatočné ochranné pásmo (cca 28 metrov) sme nie celkom ochotne, s privretými očami a obavami, ale predsa súhlasili s navrhovaným posunom kaplniek o zhruba 3 metre. Brali sme to aj ako čiastočný kompromis k riešeniu situácie, kde investor aspoň navonok ukázal dobrú vôľu. Chceli sme, aby staval a aby aj kaplnkám zostal dostatočný priestor. Tento kompromis však nie je správny! 

Nie je správny z historického, kultúrneho, duchovného a ani žiadneho iného hľadiska. Nie, ak sa majú 160-ročné kaplnky posunúť o 3 metre. 

Ak je dnes stavba naplánovaná vo vzdialenosti 10 metrov od kaplniek, posun kaplniek o 3 metre nemá absolútne žiadny význam. Nič podstatné sa ním nedocieli. Naopak, zničí ich historicko-kultúrnu a aj duchovno-spoločenskú hodnotu. Nehovoriac o tom, že kaplnky presun nemusia vôbec „prežiť“. 

Presun kaplniek má význam, ak sa premiestnia (alebo nanovo postavia) na celkom novom mieste, ak sa vybuduje nová Kalvária. Ale toto je niečo, čo zrejme nikto v tejto chvíli nechce. 

Ustupovať zo 160-ročnou výstavbou – ktorá je Geniom Loci Ružomberka, ktorá je charakterom mesta, ktorý nedokážeme doceniť – pred výstavbou moderných „vila domov“ jednoducho nie je správne. 

Naozaj sa nedokážeme poučiť z chýb, ktoré sa stali pri Kaštieli sv. Žofie a čiastočne už aj na Kalvárii, vinou v minulosti povolenej výstavbou rodinných domov na Zelenej ulici? 

Ako ďalej 

Netreba zabudnúť na podstatu celého sporu. Poslancami odsúhlasené zvýšenie kompetencií primátorovi a ním samotným prakticky okamžite odsúhlasené vecné bremeno v prospech súkromníka, aby mohla medzi 4 a 5 kaplnkou vzniknúť prístupová cesta k súčasnej výstavbe. Zvláštne vydané dve územné povolenia (2017 a 2019) na výstavbu v tejto lokalite. To druhé pre štvorbytové „vila domy“, hoci Územný plán v tejto lokalite hovoril o rodinných domoch. Schválenie Územného plány zóny pre túto lokalitu (2020), kde nie že by si mesto definovalo, ako chce, aby táto lokalite vyzerala, ale prispôsobilo sa zámeru investora v tejto lokalite. Alebo aj vydanie stavebného povolenia (2020), kde je dažďová kanalizácia zaústená do splaškovej. Viac o celom probléme píšeme vyššie. 

Pri tom všetkom boli opomenutí aj okolití vlastníci pozemkov, ktorých sa nikto nepýtal na názor. Jeden z nich sa ozval a svojich práv sa začal dožadovať. 

Na mnohé z týchto problémov sme prostredníctvom úradov v priebehu ostatných mesiacov oficiálne upozornili, čo čiastočne prinútilo investora meniť a opravovať plány výstavby a, napokon, aj oddialilo vydanie stavebného povolenia. 

Do procesu vydania stavebného povolenia – ktoré jediné delí investora od plného pokračovania vo výstavbe – sa stále snažíme vstúpiť ako účastníci konania aj my, Iniciatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie. 

Podali sme žiadosť o protest prokurátora na vydané územné rozhodnutie z roku 2019. 

Podali sme podnet na zapísanie ružomberskej Kalvárie do Zoznamu kultúrnych pamiatok. 

Petícia Vedeniu mesta výstavba na Kalvárii neprekáža. Nemieni robiť už nič preto, aby jej význam, históriu a kultúrnu hodnotu zachovalo. V tom prípade zostáva už len verejnosť, vy Ružomberčania a Vaša vôľa. Chceme úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí podpísali online petíciu a dali tak najavo nesúhlas s tým, akým spôsobom je v Ružomberku narábané s týmto jedinečným mestotvorným priestorom. 

Teraz však, predovšetkým Vás, milí Ružomberčania, prosíme o podporu o záchranu ružomberskej Kalvárie aj podpísaním fyzickej petície. V listinnej podobe ju v týchto dňoch spúšťame. 

Petíciou chceme dosiahnuť:

-        aby investor pri svojom zámere výstavby rešpektoval 28 metrové ochranné pásmo kalvárie,

-        aby mesto naďalej hľadalo pre investora riešenie v podobe zámeny pozemkov,

-        aby sa kaplnky nepresúvali,

-        aby sa zrealizoval projekt revitalizácie súčasnej Kalvárie tak, ako bol povolený už štyri roky platným stavebným povolením.

Petíciu nájdete:

-        napíšte nám na ruzomberok.kalvaria2021@gmail.com, pošleme Vám ju,

-        tu na stránke www.kalvariark.sk ,

-        oslovte jedného z členov petičného výboru,

-        nájdete nás počas letných mesiacov aj v uliciach Ružomberka.


Patrik Habo

Našli sme spoločnú reč, bude aj dohoda? Veľmi pekne Vám ďakujeme za doterajšiu podporu a prosíme o ďalšie šírenie petície.

2021-04-19 20:47:59

Po troch kolách rokovaní je dôvod na malý optimizmus, hoci k úprimnej dohode v prospech zachovania dostatočného ochranného pásma Kalvárie bude treba ešte veľa práce.

Na fotografii vidíte návrh realizácie územia na ktorom sa zhodli: ružomberská farnosť (vlastník kaplniek a kostola), mesto Ružomberok (v osobe primátora), Cech architektov a Inicatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.

Kalvária_návrh_1.jpg

Táto alternatíva:

1. Vychádza z návrhu, ktorý na druhom kole rokovaní navrhol samotný investor, spoločnosť CPI Slovakia, a. s. (ďalej CPI) zastúpená p. I. Noskom.

2. Spoločnosť CPI prišla s návrhom, že plánované bytové domy pri kaplnkách by sa zmenšili (prerušovaná čiara je pôvodná veľkosť, hnedým nový návrh) a znížili z 11 m na polovicu.

3. Ochranné pásmo okolo kaplniek je podľa nás kompromisných 28 metrov. Tento stav sa docielil tak, že 10 metrov bola stavba vzdialená od kaplniek doteraz, k tomu pribudlo cca 14,5 metrov z pozemkov spoločnosti CPI, ktoré chcela pôvodne zastavať a o zhruba 3,5 metra sa posunú niektoré kaplnky ružomberskej Kalvárie smerom na sever (vpravo od súčasného stavu). Medzi kaplnkami bude zrušená jestvujúca cesta pre motorové vozidlá a namiesto nej vznikne nová (revitalizovaná) pešia zóna tak, ako to bolo pri jej vzniku v r. 1859.

4. Investor za tento ústupok požaduje pozemky, ktoré sú v susedstve - na západ od plánovanej zástavby (červený rám).

5. Mesto čakajú v najbližších dňoch rokovania so súkromnou vlastníčkou týchto pozemkov s ponukou na ich získanie. Ak by ich mesto získalo do svojho vlastníctva, môže ich vymeniť za väčšie ochranné pásmo Kalvárie s investorom, ktorý tak môže na nových pozemkoch zachovať pôvodnú veľkosť plánovanej výstavby ("vila domy" v červenom ráme).

 

MÔŽE BYŤ TENTO NÁVRH ÚSPEŠNÝ?

Veríme, že áno, pretože je z hľadiska počtu postavených budov pre investora dokonca ešte výhodnejší, ako sám navrhoval pri druhom kole rokovaní.

Investor sa však na treťom kole rokovaní nezúčastnil a odkázal, že stanovisko k celému návrhu zaujme až vtedy, keď bude jasné, či mesto získalo nové pozemky alebo nie. Od týchto rokovaní preto v tejto chvíli veľmi záleží, či bude Kalvária ochránená tak, ako si myslíme, že by mala byť.

Zdá sa, že celá kauza o zachovanie územia Kalvárie speje do poslednej fázy, kde bude potrebné prejaviť občiansku silu a názor.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za doterajšiu podporu a prosíme o šírenie tejto petície a informácií o situácii v Ružomberku aj vo Vašom okolí.

Patrik Habo, Inicatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.

 

Viac nájdete na stránke www.kalvariark.sk


Patrik HaboZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...