Petícia za záchranu ružomberskej Kalvárie

Svojim podpisom sa pripájam 

k Výzve na záchranu ružomberskej Kalvárie

 

adresovanej spoločnosti CPI Slovakia a.s. a voleným predstaviteľom mesta Ružomberok, ktorej text tvorí prílohu tejto petície (ďalej ako „Výzva“) a žiadam mestské zastupiteľstvo a primátora mesta Ružomberok, aby v zmysle uvedenej Výzvy a v záujme ochrany a zvýšenia kultúrnej, spoločenskej, krajinnej a sakrálnej hodnoty ružomberskej Kalvárie a jej okolia, bezodkladne zabezpečili nástrojmi územného plánovania ochranu územia Kalvárie a jej okolia pred nevhodnou zástavbou a rokovaním a dohodou so spoločnosťou CPI Slovakia a.s. vylúčili plánovanú výstavbu CPI Slovakia, a.s. vedľa Kalvárie a to za obojstranne prijateľných dohodnutých podmienok. 

Petičný výbor:

Mgr. Ing. Miroslav Zuberec, Antona Bernoláka 1408/23, 034 01 Ružomberok

Mgr. A. Richard  Kalmár, Námestie Andreja Hlinku 34, 034 01 Ružomberok

Ing. arch. Vavrinec Kendera, Namestie S.N. Hýroša 2, 034 01 Ružomberok

Peter Kravčák, PhD., Štefana Moyzesa 1576/18, 034 01 Ružomberok

Patrik Habo, ul. Andreja Hlinku 78, 034 06 Ružomberok

Ing. arch. Martin Bišťan, Ema Buhúňa 20, 03401 Ružomberok

Mgr. Ľuboš Kútnik, I.Houdeka 1924/30, 034 01 Ružomberok

Mgr. Art Ján Kuráň, Obvodová cesta 1258/1, 034 01, Ružomberok

MUDr. Karol Javorka, PhD., Dončova 17, 034 01 Ružomberok

 

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (zástupca):

Patrik Habo, poslanec MsZ Ružomberok, kontakt: ul. Andreja Hlinku 78, 034 06 Ružomberok, 0905 607 137, patrik.habo@lss.sk

 

Celý príbeh ružomberskej Kalvárie nájdete na www.kalvariark.sk 

 

Príloha petície (text Výzvy):

Vážení predstavitelia spoločnosti CPI Slovakia a.s., 

vážení volení predstavitelia mesta Ružomberok,

 

motivovaní úctou ku kultúrnemu dedičstvu mesta Ružomberok, Slovenska a Európy postavenej na kresťanských hodnotách, uvedomujúc si skutočné hodnoty civilizovanej spoločnosti, majúc pritom výnimočný vzťah k mestu a pociťujúc zodpovednosť za jeho rozvoj a ochranu jeho výnimočných hodnôt, považujeme za svoju povinnosť využiť svoju spoločenskú angažovanosť a autoritu a osloviť Vás vo veci budúcnosti ružomberskej Kalvárie.

Sme presvedčení, že projekt zástavby okolia ružomberskej Kalvárie spoločnosti CPI Slovakia a.s. nenávratne devastuje kultúrnu, spoločenskú, mestotvornú, sakrálnu a prírodnokrajinnú hodnotu tejto výnimočnej lokality, voči ktorej je protihodnota pár stavieb na bývanie pre niekoľko obyvateľov zanedbateľná a nie je ani zlomkom spoločenskej hodnoty tejto dominanty mesta. 

Kalvárii dnes chýba jej jasné urbanistické, priestorové zadefinovanie a akcent. Navrhovaná zástavba spoločnosti CPI Slovakia a.s. odhryzáva zo životného priestoru Kalvárie, je vážne konfliktná a nerešpektuje, že Kalvária dáva celej lokalite meno a je jej najdôležitejšiu časťou. Bytová výstavba v tesnej blízkosti kaplniek, predpokladané výškové a hmotové prevedenie, navrhované dopravné napojenie priamo z krížovej cesty, obmedzenie verejného prístupu na územie a konflikt funkcie bývania s verejnoprospešným využitím predstavuje príkry rozpor projektu s celospoločenskou funkciou územia Kalvárie a s pripravovaným projektom jej revitalizácie.

V tomto stave považujeme za nevyhnutné bezodkladne nájsť výnimočné riešenie smerujúce k jasnému zadefinovaniu územia Kalvárie a jej jednoznačnej ochrane a tomu podriadiť prípadnú okolitú zástavbu tak, aby sa zachoval a posilnil jej mimoriadny spoločenský a verejnoprospešný význam. Ten totiž spočíva vo výnimočnej symbióze jej sakrálnej funkcie, funkcie historického a duchovného dedičstva, mestotvornej funkcie dominanty mesta, funkcie rekreačno-oddychovej a funkcie neopakovateľného prírodného a krajinného prvku s osobitným geniom loci. 

Ružomberská kalvária je najstaršou a stavebne i najhonosnejšou kalváriou na Liptove. Myšlienka jej vzniku je spojená s menami vtedajších ružomberských cirkevných predstaviteľov - farára Jána Nepomuka Záhoru a Andreja Kučmu. Začiatok jej výstavby sa datuje k roku 1858, pričom je namieste zdôrazniť, že sa zrealizovala z iniciatívy a darov veriacich, obyvateľov mesta, z finančnej podpory magistrátu a z nadšenia a práce dobrovoľníkov. Bolo tomu tak aj pri jej prvej základnej oprave ukončenej v roku 1904, druhej renovácii v rokoch 1947-48 a poslednej oprave vykonanej Františkom Šlachtom v roku 1995. 

Dochované sú historické záznamy s menami darcov, remeselných spolkov, stavebníkov, majstrov od minulosti až po súčasnosť. Kalvária je tak zhmotnením úprimnej snahy našich predkov, ktorá nás aj dnes zaväzuje. Preto majú veriaci a Ružomberčania aj dnes plné historické právo vyjadrovať sa k jej spravovaniu, rozvíjaniu a byť v tomto ohľade rešpektovaní. 

Za posledné dve volebné obdobia sme boli svedkami politického boja o vzhľad Kalvárie, výsledkom ktorého bolo, že nakoniec politickými, a nie odbornými rozhodnutiami dostal zelenú projekt, ktorý ju navždy poškodí. 

Odhliadnuc od toho, či navrhovaný projekt výstavby v území Kalvárie bol, alebo nebol vydláždený právne nespochybniteľným postupom, sme názoru, že žiadny vlastník okolitého pozemku nemá morálne právo decimovať úsilie predkov a pripraviť budúce pokolenia o hodnotu nemerateľnú peniazmi a funkciu nenahraditeľného celospoločenského významu. Hodnota, význam a funkcia Kalvárie totiž nie je definovaná len úzkym pásom štácií vymedzených kaplnkami a kostolom, ale jej celkovým krajinným osadením a širším okolitým prostredím. 

Zdôrazňujeme, že naša výzva nesmeruje proti spoločnosti CPI Slovakia a.s. a jej zámerom investovať v meste Ružomberok. Sme však presvedčení, že spoločnosti CPI Slovakia a.s. nebol, možno aj zámerne, dostatočne akcentovaný vyššie spomenutý celospoločenský význam Kalvárie. Je faktom, že Kalvária dostala počas svojej novodobej existencie najmä politickými rozhodnutiami magistrátu osudové rany, ktoré jej význam akoby zatienili. Či už to bolo socialistické vybudovanie komunikácie vedenej naprieč krížovou cestou a následná zástavba IBV v jej spodnej časti, alebo prevod vlastníctva mestských pozemkov, vedľa ktorých stoja kaplnky Kalvárie, súkromnej osobe v roku 2005, či nedávne zriadenie vecných bremien na mestských pozemkoch umožňujúce dopravné napojenie v mieste krížovej cesty, alebo zmeny územného plánu v minulom roku, ktorými sa zabúda na jej ochranné pásmo. 

V situácii, ktorá je, bohužiaľ, aj dôsledkom nezodpovedných rozhodnutí magistrátu, preto žiadame, aby sa najprv odborne zadefinovalo územie Kalvárie a aby predstavitelia mesta bezodkladne vstúpili do rokovania so spoločnosťou CPI Slovakia a.s. a dohodli obojstranne akceptovateľnú zámenu časti pozemkov medzi mestom a CPI Slovakia a.s., na základe ktorej vznikne dostatočne široké ochranné pásmo Kalvárie vo výlučnom vlastníctve mesta Ružomberok. Možná alternatíva takejto zámeny, ktorá by aj spoločnosti CPI Slovakia a.s. umožnila realizovať svoj developerský zámer hodnotnejším spôsobom, je uvedená v prílohe.

Je vecou tak profesionálneho prístupu, ako aj intelektuálnej a kultúrnej úrovne spoločnosti, developerov, architektov a predstaviteľov mesta neruinovať nevyčísliteľné hodnoty s vidinou krátkodobého zisku. Práve naopak, zachovaním a zveľadením Kalvárie sa znásobí hodnota jej okolia a mesta, čo prinesie oveľa väčší prospech pre jednotlivcov a vlastníkov viac či menej blízkych nehnuteľností. Nech iné slovenské mestá, ktoré sa hrdia svojimi „Kalváriami“, sú nám v tomto smere vzorom.

Týmto teda vyzývame dotknuté strany, aby pristúpili k ochrane podstaty Kalvárie v duchu navrhovaného riešenia tak, aby Kalvária nenasledovala neblahý osud kaštieľa svätej Žofie. Sme odhodlaní vo veci jej záchrany nielen vykonať intelektuálny, odborný, spoločenský a mediálny tlak, ale pri riešení ponúknuť aj pomocnú ruku.

 

S úctou,

dolupodpísaní predstavitelia spoločenského a kultúrneho života:

 

Richard Kalmár, architekt

Miroslav Zuberec, právnik

Patrik Habo, poslanec MsZ

Vavrinec Kendera, architekt

Lucia Jurčová, učiteľka

Jana Hadryová, učiteľka

Miroslava Murínová, učiteľka

Lucia Likavčanová, dôchodkyňa

Gabriela Kocúnová, rehabilitačná sestra

Elena Urmaničová, dôchodkyňa

Marta Bošelová, pedagóg-výtvarník

Peter Svrček, advokát

Rastislav Múlda, historik

Dorota Kenderová, umelkyňa, riaditeľka VS galérie

Michal Kovačic, riaditeľ, Liptovské múzeum Ružomberok

Michal Bálek, architekt

Róbert Kolár, riaditeľ, Inštitút RK

Ján Golian, historik

Vladimír Klimek, učiteľ

Mária Peťová, riaditeľka DC

Ľubomír Sidor, vodohospodár

Rastislav Horvát, predseda MAS Dolný Liptov

Karol Javorka, poslanec MsZ a VÚC

Magdaléna Kachárová, architekt

Martin Bišťan, architekt

Jozef Hyravý, architekt

Pavol Rusko, výtvarník

Katarína Konfálová, architekt

Rastislav Biarinec, sochár

Patricia Biarincová, výtvarníčka

Peter Sálus, architekt

Ivan Palovič, hudobník-umelec

Ján Kudlička, výtvarník

Marianna Medvecká, architekt

Peter Abonyi, architekt

Róbert Weidlich, architekt

Juraj Záhorec, architekt

Emil Maretta, prednosta Okresného úradu Ružomberok

Ján Kuráň, poslanec MsZ

Ľuboš Kútnik, učiteľ

Pavel Izrael, vysokoškolský pedagóg

Eva Izraelová, pedagóg

Ľubomír Kubáň, riaditeľ ÚPSVaR

Daniela Sečkárová, SZČO

Miloš Sečkár, podnikateľ

Peter Kravčák, vysokoškolský pedagóg

Juraj Burgan, poslanec MsZ

Imrich Gazda, publicista

Jaroslav Rakučák, sociálny pracovník

Dušan Schnierer, sociálny pracovník

Mária Papčová, technický pracovník

Tibor Záhorec, grafik

Vladimír Bačkor, technický pracovník

Edita Mydlová, dôchodkyňa

Marián Mydlo, dôchodca, publicista LKRS

Patrik Lupták, podnikateľ, aktivista

Iveta Kubačková, pracovník ÚVN Ružomberok

Michal Kubačka, poslanec MsZ Ružomberok

 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Patrik Habo bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...