PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

PLATFORMA - PRÁVO DIEŤAŤA BYŤ POČUTÉ – CRC/C/GC/12 – 6-2016

- - -

článok vystihujúci problematiku:

https://dennikn.sk/blog/zitnanska-zdokonaluje-system-syndromu-zavrhnuteho-rodica/

- podporte túto petíciu -

 

PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428

MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ignorovalo všetky pripomienky v MPK a vydalo Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých“,  ktorá nahradila vyhlášku č. 474/2011 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2016.

Prijatím tejto novelizovanej vyhlášky v navrhovanom znení, ako je zverejnená na portáli SLOV-LEX.sk, z podnetu (§ 392 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) došlo ku zásadnej zmene charakteru právnej úpravy.

Prostredníctvom tejto petície navrhujeme Vyhlášku zrušiť a akceptovať pripomienky signatárov iniciatívy:
Platforma - Právo dieťaťa byť počuté – CRC/C/GC/12 – 6-2016

Zásadné pripomienky Platformy - Právo dieťaťa byť počuté

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428/pripomienky/zobraz

 

Signatár petície prehlasuje, som za:
a) zrušenie  vyhlášky č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016 MS SR,
b) podporujem všetky pripomienky vznesené účastníkmi platformy proti navrhovanej vyhláške MS SR,
c) podporujem prijatie novej vyhlášky v súlade s navrhovanými pripomienkami účastníkov platformy:

- Právo dieťaťa byť počuté – CRC/C/GC/12 – 6-2016 -

☆ ☆ ☆

LP/2016/428 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých je po schválení vykonávacím predpisom, ktorý paralizuje a oslabuje postavenie maloletých detí a oprávneného rodiča v procese výkonu súdneho rozhodnutia, v porovnaní s pôvodne platnou vyhláškou č. 474/2011 Z.z.

Pôvodne platná vyhláška, podpísaná vtedajšou a súčasnou ministerkou spravodlivosti v roku 2011, č. 474/2011 Z.z. riešila dôsledky toho, že proti povinnému rodičovi brániacemu v styku dieťaťa s oprávneným rodičom, sa oprávnený rodič účinne, ako reakcia na toto bránenie v styku, môže obrátiť na súd s návrhom na výkon súdneho rozhodnutia.

Podľa pôvodne platnej vyhlášky č. 474/2011 Z.z. súd musel nariadiť povinnému rodičovi, aby sa podvolil súdnemu rozhodnutiu.

Podľa terajšej novej vyhlášky súd nemusí nariadiť povinnému rodičovi, aby sa podvolil súdnemu rozhodnutiu! Ak tak podľa tejto novej vyhlášky, súd už nemusí nariadiť povinnému rodičovi, aby sa podvolil súdnemu rozhodnutiu, prečo je táto navrhovaná vyhláška o.i. v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože prostredníctvom § 3 v novej vyhláške zavádza tzv. „ospravedlniteľné dôvody“, (neurčitý právny pojem) a súd bude môcť odoprieť spravodlivosť oprávnenému rodičovi. (porušenie princípu denegatio iustitiae).

V § 3 novej vyhlášky je použitý pojem „ospravedlniteľné dôvody“. Tento neurčitý pojem je umelý, nedefinovaný, všeobecný a umožní súdom a kolíznym opatrovníkom, aby do tohto pojmu skryli napríklad aj svoju sympatiu, alebo antipatiu k povinnému, alebo k oprávnenému rodičovi (zamietnutie návrhov na výkon súdneho rozhodnutia z ospravedlniteľných dôvodov).

Nová vyhláška neukladá súdu a kolíznemu opatrovníkovi, aby uviedol konkrétne, preskúmateľné, ospravedlniteľné dôvody, prečo zamieta návrh na výkon súdneho rozhodnutia.

Je bežná súdna prax, že pri zamietaní návrhov otcov na styk s dieťaťom, na zverenie dieťaťa, alebo vo veci výživného používajú súdy nekonkrétny, všeobecný pojem "záujem dieťaťa", pričom v rozhodnutí súdy nešpecifikujú ktorý konkrétny záujem dieťaťa majú na mysli, keď opäť a opäť zamietajú podanie otca dieťaťa – v záujme dieťaťa súd rozhodol opačne, ako navrhoval otec (je zaužívané, že súdy sa skrývajú za pojem zujem dieťaťa, súdy neuvádzajú v rozhodnutiach na základe ktorých konkrétnych záujmov dieťaťa zamietol návrhy otca, svojvoľné hodnotenie dôkazov. Ak chce súd rozhodnúť iba na základe toho, že je mu otec nesympatický, tak použije čarovné slovíčka "záujem dieťaťa" bez konkrétneho vysvetlenia, ktorý konkrétny záujem dieťaťa má súd na mysli).

Nová platná vyhláška v § 3 dáva súdom možnosť vydávať rozhodnutia, ktoré sú nepreskúmateľné vždy vtedy, ak súd použije formuláciu z § 3 novej vyhlášky – „ospravedlniteľné dôvody“ (bližšie nedefinovaný novo zavádzaný právny pojem a to podzákonnou právnou normou – teda vyhláškou!).

Nová vyhláška sa zameriava na riešenie dôsledkov – Vláda Slovenskej republiky sa chce prostredníctvom novej vyhlášky zbaviť zodpovednosti za to, že v platnej slovenskej legislatíve nerieši prevenciu vzniku dôvodov na návrh na výkon súdneho rozhodnutia.

V platnej slovenskej legislatíve nie je do kategorizácie psychických ochorení detí zaradená vzniknutá diagnóza po intenzívnom negatívnom pôsobení povinného rodiča manipuláciou psychiky dieťaťa až takým spôsobom, že toto dieťa, na základe manipulácie povinným rodičom, začne odmietať stretávanie sa s oprávneným rodičom.

☆ ☆ ☆

V platnej slovenskej legislatíve nie je do kategorizácie psychických ochorení detí zaradené pôsobenie povinného rodiča ku prejavomSyndrómu zavrhovania rodiča“ (oprávneného) (S Z R), typické pre S Z R je to, že dieťa samo odmieta oprávneného rodiča, pretože tak si to želá povinný rodič.

V platnej slovenskej legislatíve nie je súdu uložená povinnosť rozhodnúť o návrhu na výkon súdneho rozhodnutia v konkrétnej časovej lehote. (V slovenskej súdnej praxi ak dá návrh na výkon súdneho rozhodnutia matka, tak súdy vydávajú rozhodnutia na počkanie; ak dá návrh na výkon súdneho rozhodnutia otec, tak súdy vydávajú rozhodnutia ať po uplynutí lehoty niekoľko mesiacov, až rokov.)

V platnej slovenskej legislatíve nie je v Trestnom zákone zadefinovaný trest za opakované vedomé bránenie v styku dieťaťa s oprávneným rodičom. (Analógia – až vysoké pokuty a tresty za porušenie dopravných predpisov a za prekročenie rýchlosti a za alkohol za volantom viedli k tomu, že na základe obavy z vysokých trestov vodiči menej používajú alkohol za volantom, menej prekračujú rýchlosť, viacej dodržujú cestné pravidlá, čo vedie k merateľnému zníženiu počtu dopravných nehôd.)

V platnej slovenskej legislatíve nie je povinnosť súdu automaticky zmeniť zverenie dieťaťa, ak to nie je proti konkrétnemu záujmu dieťaťa, a povinný rodič má dieťa v osobnej starostlivosti a ak povinný rodič opakovane vedome bráni v styku dieťaťa s oprávneným rodičom.

V platnej slovenskej legislatíve vôbec nie je osobná zodpovednosť konkrétnych štátnych zamestnancov (kolízneho opatrovníka a súdu), ktorí majú povinnosť chrániť práva a oprávnené záujmy dieťaťa, a svojou nečinnosťou, ľahostajnosťou a laxnosťou dopustia to, že povinný rodič efektívne bráni v styku dieťaťa s oprávneným rodičom, kde sa konkrétni zamestnanci slovenských štátnych orgánov iba prizerajú, ako sa dieťa a oprávnený rodič od seba odcudzujú na základe bránenia v styku a na základe programovania dieťaťa povinným rodičom proti oprávnenému rodičovi - vznik S Z R. Takéto konanie povinného rodiča je v rozpore s ustanovením § 25 (4) Zákona o rodine: „Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.“

Slovenská republika dlhoročne ignoruje Všeobecné komentáre k Dohovoru o právach dieťaťa a odmieta ich implementovať do slovenskej legislatívy a do rozhodovaní slovenských súdov. V Českej republike od roku 2014 sa Ústavný súd vo všetkých svojich rozhodnutiach (ktoré sa týkajú maloletých detí) štandardne odvoláva na Všeobecné komentáre k Dohovoru o právach dieťaťa. Kto z nás sa toho dožije na Slovensku v rozhodovaní slovenských súdov?

Vo Všeobecnom komentári č. 13 Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia, (ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR!!!) sú uvedené aj tieto závažné povinnosti pre Ministerstvo spravodlivosti SR (a aj pre slovenské sudkyne):

BOD 3. Všeobecný komentár (č. 13) vychádza z nasledujúcich základných predpokladov a pozorovaní:

  • Žiadne násilie páchané na dieťati nie je ospravedlniteľné; všetkému násiliu na deťoch sa dá predchádzať.
  • Nesmierne dôležitú úlohu zohráva primárna prevencia všetkých foriem násilia (na deťoch).

BOD 5. Povinnosti zmluvných strán dohovoru (aj Slovenskej republiky) a zodpovednosť rodiny a ďalších zainteresovaných strán. Odkazy na „zmluvné strany dohovoru" súvisia s povinnosťami zmluvných štátov (aj Slovenskej republiky) chopiť sa svojich povinností voči deťom nielen na štátnej úrovni, ale aj na úrovni regiónov a samospráv. Týmito osobitnými povinnosťami sú povinná starostlivosť a povinnosť predchádzať násiliu alebo porušovaniu ľudských práv, povinnosť chrániť detské obete a svedkov pred porušovaním ľudských práv, povinnosť vyšetriť a potrestať zodpovedné osoby a povinnosť umožniť prístup k náprave porušení ľudských práv.

BOD 53. V súlade s článkom 9 ods.3 (Dohovoru o právach dieťaťa) je nevyhnutné zaručiť dieťaťu osobný kontakt s oboma rodičmi, pokiaľ to nie je v rozpore s najlepšími záujmami dieťaťa. 

PODĽA CITOVANÝCH USTANOVENÍ v bode 3 Všeobecného komentára č. 13 Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia, má Slovenská republika povinnosť konečne prijať legislatívu, ktorá sa bude venovať prevencii páchania násilia na deťoch povinnými rodičmi vo forme bránenia v styku dieťaťa s oprávneným rodičom, kde žiadne násilie páchané na dieťati nie je ospravedlniteľné, či už ho pácha na dieťati matka, alebo otec (alebo súd, či kolízny opatrovník, ktorí napomáhajú páchaniu takéhoto násilia na deťoch svojou nečinnosťou a hľadaním výhovoriek prečo nekonať) - Slovenská republika, ako signatár Dohovoru o právach dieťaťa má povinnosť prijať takú legislatívu, ktorá bude brániť čo i len úvahe povinného rodiča, že by zabránil v styku dieťaťa s oprávneným rodičom. (Ministerstvo spravodlivosti SR dlhoročne odmieta prijať legislatívu, ktorá by účinne riešila prevenciu, a ktorá by účinne a efektívne zamedzila pokusom o páchanie násilia na deťoch formou bránenia v styku s oprávneným rodičom. Ak sa zamedzí páchaniu takejto formy násilia na deťoch, tak oprávnený rodič nebude musieť podávať návrhy na výkon súdneho rozhodnutia - nebudú žiadne výkony súdneho rozhodnutia a deti sa budú môcť slobodne, bez stresu stretávať s oprávnenými rodičmi. Ministerstvo spravodlivosti SR cez formuláciu v § 3 navrhovanej vyhlášky "ospravedlniteľné dôvody" chce ospravedlniť páchanie násilia na deťoch povinným rodičom vo forme bránenia v styku dieťaťa s oprávneným rodičom!!!)  

PODĽA CITOVANÝCH USTANOVENÍ v bode 5 Všeobecného komentára č. 13 Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia, má Slovenská republika povinnosť prijať takú legislatívu, ktorá potrestá každého, kto spáchal na dieťati násilie (bez rozdielu pohlavia rodiča) vo forme bránenia v styku dieťaťa s druhým rodičom, a aj každého, kto povinnému rodičovi pomáha pri páchaní takéhoto násilia na dieťati, napr. kolízna opatrovníčka, ktorá sa iba prizerá, alebo iba hľadá výhovorky, prečo nekonať; napr. zamestnanec súdu, ktorý dlhé roky odmieta vydať rozhodnutie o výkone súdneho rozhodnutia. (Ministerstvo spravodlivosti SR napriek tomu že má v názve slovo spravodlivosť, chce predloženou vyhláškou naďalej udržovať pri živote stav slovenskej legislatívy nespravodlivý k deťom, kedy v súčasnosti môžu slovenskí povinní rodičia beztrestne páchať na deťoch násilie vo forme bránenia v styku a kedy môžu kolízne opatrovníčky a zamestnanci súdu napomáhať tomuto páchaniu násilia na deťoch svojou pasivitou, nečinnosťou a hľadaním výhovoriek prečo nevydať rozhodnutie o výkone súdneho rozhodnutia. Ministerstvo spravodlivosti SR sa chce predloženou vyhláškou zbaviť zodpovednosti za to, že slovenská legislatíva a štátni zamestnanci podporujú bránenie v styku dieťaťa s oprávneným rodičom, ako bežný štandard. Ministerstvo spravodlivosti SR chce predloženou vyhláškou preniesť na deti zodpovednosť a dôsledky tohto neutešeného stavu Slovenska tým, že keď už sa nejaký povinný rodič rozhodne páchať na dieťati násilie vo forme bránenia v styku dieťaťa s oprávneným rodičom, tak namiesto potrestania povinného rodiča potrestajme dieťa tým, že cez "ospravedlniteľné dôvody" v § 3 navrhovanej vyhlášky zlegalizujme toto páchanie násilia na dieťati. Ministerstvo spravodlivosti SR cez formuláciu v § 3 navrhovanej vyhlášky "ospravedlniteľné dôvody" chce ospravedlniť páchanie násilia na deťoch povinným rodičom vo forme bránenia v styku dieťaťa s oprávneným rodičom!!!)  

PODĽA CITOVANÝCH USTANOVENÍ v bode 53 Všeobecného komentára č. 13 Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia, má Slovenská republika povinnosť zaručiť dieťaťu osobný kontakt s oboma rodičmi. (Predložená vyhláška má ambíciu legalizovať nevymožiteľnosť súdneho rozhodnutia o styku dieťaťa s oprávneným rodičom, ako základný štandard "nestretávania" sa dieťaťa s oprávneným rodičom. Ministerstvo spravodlivosti SR cez formuláciu v § 3 navrhovanej vyhlášky "ospravedlniteľné dôvody" chce ospravedlniť páchanie násilia na deťoch povinným rodičom vo forme bránenia v styku dieťaťa s oprávneným rodičom!!!)

Autori petície sú proti tomu, aby v novej vyhláške LP/2016/428 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, bol použitý pojem ospravedlniteľné dôvody. Táto formulácia do budúcna nabáda povinných rodičov k ešte intenzívnejšiemu bráneniu v styku dieťaťa s oprávneným rodičom, než je tomu teraz. Uvedená nová vyhláška je krokom späť. Je v neprospech detí a je snahou Ministerstva spravodlivosti SR zlegalizovať to, že ak je povinný rodič dôsledný v aktívnom bránení v styku dieťaťa s oprávneným rodičom  (čím v maloletom dieťati vyvolá S Z R), tak štát od takéhoto dieťaťa chce dať už ruky preč a štát chce takto na celý život postihnuté maloleté deti ponechať svojmu osudu celoživotnej traumy života so S Z R. Takéto deti, ako dospelí občania, budú celoživotní pacienti psychologických, alebo psychiatrických ambulancií, aby sa dokázali vyporiadať s tým, čo na nich napáchal povinný rodič za asistencie štátu.

Autori petície upozorňujú, že nová vyhláška, odvolávajúc sa na znenie v § 3 tejto novej vyhlášky ("ospravedlniteľné dôvody"), nabáda súdy k odmietaniu spravodlivosti pre dieťa a oprávneného rodiča. (porušenie princípu denegatio iustitiae a exculpácii a liberácii povinného rodiča!)

Autori petície žiadajú, o.i. aby boli vykonané tieto legislatívne zmeny a doplnenia:

- uloženie povinnosti súdu rozhodnúť o návrhu na výkon súdneho rozhodnutia v lehote do 15 kalendárnych dní bez rozdielu pohlavia rodiča,

- doplnenie Trestného zákona o tresty za vedomé a opakované bránenie v styku dieťaťa a oprávneného rodiča,

- zmena zákona o rodine v tom, že súd má povinnosť zmeniť zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, ak to nie je proti konkrétnemu záujmu dieťaťa, a povinný rodič má dieťa v osobnej starostlivosti a ak povinný rodič opakovane vedome bráni v styku dieťaťa s oprávneným rodičom,

- na konkrétnych zamestnancov súdu a kolízneho opatrovníka preniesť osobnú zodpovednosť za to, ak nečinnosťou dopustili u dieťaťa vznik Syndrómu zavrhovania rodiča (oprávneného) (S Z R) pokial umožnili opakované a beztrestné bránenie v styku dieťaťa s oprávneným rodičom.

 

PLATFORMA - Právo dieťaťa byť počuté – CRC/C/GC/12 – 6-2016
účastníci:

o.z. Otcovia.sk (IČO) 42152941
o.z. Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika (IČO) 42290422
o.z. Dohovor SK (IČO) 42266718
o.z. Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť (IČO) 42176743
o.z. Klub mnohodetných rodín(IČO) 30796067
o.z. Klub mnohodetných rodín Slovensko (IČO) 45013101
o.z. POMOC TÝRANÝM DEŤOM (IČO) 50030272
o.z. Slovensko - argentínska spoločnosť, o.z. skratka SLARS (IČO) 42365317
o.z. KELTIEG (IČO) 35542187
o.z. LIGA OTCOV, za spravodlivosť a práva detí a rodičov (IČO) 42180406
Svojpomocná rodičovská skupina (SRS)

Signatár splnomocnenuje členov platformy aj ku pripomienkovaniu v MPK.

☆ ☆ ☆

 

Petícia za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z.

 


Platforma - Právo dieťaťa byť počuté -    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Platforma - Právo dieťaťa byť počuté - na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...