ZNOVU SPOLU - Verejná výzva občanov Slovenskej republiky

Znovu_Spolu_-_header1.pngAko autori iniciatívy Hovorme Spolu sme pod sloganom Znovu Spolu pripravili

VIANOČNÉ DESATORO pre našu p. prezidentku, členov vlády a poslancov národnej rady, ktorého dodržiavanie považujeme za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.

Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu. 

Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj
NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov,
ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 - k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz poniže) a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti.
Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.

Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, poprosíme o vyjadrenie súhlasu s touto VEREJNOU VÝZVOU podpisom tejto online petície.


#budmezodpovedni   #smevtomspolu

--------------------

 

Znovu Spolu - Verejná výzva občanov Slovenskej republiky

 

Vážená pani prezidentka, členovia vlády SR a poslanci SNR

 

my, dolupodpísaní občania SR vás týmto verejne vyzývame na splnenie týchto DESATORO pre upokojenie situácie a návrat k dobrým vzťahom v našej spoločnosti a to v priebehu nasledujúcich 10 dní, t.j. do 20.12.2021

Znovu_Spolu_-_desatoro_pre_vladu1.png

1. VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV
- odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenení
- výber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii
- každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti
- k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov

2. ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA
- každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené
- každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov
- každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami

3. VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS
- verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu
- doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť
- to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS
- do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci
- do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu

4. BUĎTE TRANSPARENTNÍ
- zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení - vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) - aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo
- ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc
- zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami - s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod - a to v plnom rozsahu
- v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky
- uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole

5. ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU
- ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu - reklamné kampane v médiách, poukážky a pod
- náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od výrobcov vakcín refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov
- je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu

6. INFORMUJTE PRAVDIVO
- o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami
- prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod - tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie
- o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod - nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie)
- o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy

7. OBNOVTE LIEČBU
- počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou
- cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu)
- až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi
- a to pre všetkých bez rozdielu

8. PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO
- namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva - na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc

9. BUĎTE SOLIDÁRNI
- pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy - a to až do momentu, kým lockdown neukončíte
- zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám

10. BUĎTE ZODPOVEDNÍ
- vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov - pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví
- zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie

 

Po 10 dňoch, t.j. 20.12.201 vyhodnotíme dodržiavanie týchto opatrení a v prípade, že k situácii neprístúpite zodpovedne a uvedené DESATORO budete porušovať, pristúpime, aj keď veľmi neradi, k aktivácii DESATORA pre občanov.

To vstúpi do platnosti 1.1.2022 a mienime ho dodržiavať až do momentu, kým sa nezačnete správať zodpovedne a nedôjde k zlepšeniu situácie vďaka dôslednému dodržiavaniu všetkých opatrení DESATORA z vašej strany.       

Znovu_Spolu_-_desatoro_pre_obcanov.png

1. DRŽME VŠETCI SPOLU
- testovanie nespoľahlivými testami, očkovanie neúčinnými vakcínami, fungovanie podľa neodborných opatrení má dopad na každého z nás
- nemôžeme nič plánovať, nemôžeme podnikať, nemôžeme sa stretávať, ani sa slobodne pohybovať, poškodzuje nám to imunitu, zdravie i psychiku
- preto sa musíme spoločne zomknúť a hľadať riešenia, ktoré nám umožnia návrat k normálnemu fungovaniu
- jediné navrhované riešenie totiž z pohľadu opatrení vôbec nefunguje - na to už máme príklady z viacerých krajín
- napriek tomu sa pripravuje povinné očkovanie, ktoré sa dotkne nás všetkých, vrátane našich starých rodičov, našich detí, či tehotných mamičiek - pričom stále nie sú zodpovedané všetky otázky a nie sú odstránené všetky pochybnosti spojené nielen s ich účinnosťou, ale hlavne bezpečnosťou

2. ZOSTAŇME DOMA
- spravme Občiansky lockdown - nie zo dňa na deň z donútenia na základe nepodložených parametrov a sfalšovaných štatistík, ale slobodne, hrdo a z vlastnej vôle, až do momentu, kým nedôjde k splneniu Desatora pre vládu 
- nebojme sa toho, že prídeme o príjem alebo o prácu - prišli o ne mnohí aj na niekoľko mesiacov a zvládli to
- pri pokračovaní doterajších opatrení a vládnych rozhodnutí nám totiž aj tak hrozí strata práce či krach podnikania - či už kvôli ďalším lockdownom, segregácii občanov alebo odmietnutiu testovania či očkovania
- nájdime si čas pre seba, svoju rodinu a dajme priestor zodpovedným riešiť situáciu v súlade s Desatorom

3. MYSLIME POZITÍVNE- zrušme trvalo odbery a sledovanie tých médií, ktoré na nás nemajú pozitívny vplyv prinášajúc len selektívne informácie plné strachu, dezinformácii a propagandy
- pre zlepšenie duševného zdravia sa prestaňme sústrediť na to byť negatívni a skúsme byť opäť čo najviac pozitívni
- zbavme sa všetkého škodlivého, čo v nás živí strach, beznádej a má dopad na naše vzťahy - môžeme začať stránkami tých médií na sociálnych médiách, ktoré každodenne dezinformujú a sú cielene negatívne (napr. tým, že vedome označujú ľudí s pozitívnym výsledkom testu ako chorých, nakazených či infikovaných)

4. BUĎME ZODPOVEDNÍ
- pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu
- pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu - ideálne hromadným výberom z bankomatov

5. PODPORME DOMÁCICH PREDAJCOV
- počas Občianskeho lockdownu zrušme nákupy v obchodných reťazcoch a využime domácich predajcov - vrátane tých, ktorí robia len predaj z dvora - v každom meste či regióne ich nájdete vo svojom okolí
- pri domácich nákupoch či lokálnej podpore využívajme striktne hotovostné platby

6. PODPORME LEKÁROV
- začnime sa sami starať o svoje zdravie - zvýšme dávky vitamínov, konzumujme viac ovocia a zeleniny, doprajme si spánok, zlepšime si imunitu otužovaním a aktívnym pohybom
- prehlásme sa od lekárov, ktorí odmietajú liečiť, k tým, ktorí liečia - a hlavne k tým, ktorí liečia bez rozdielu

7. POMÁHAJME SI NAVZÁJOM
- spájajme sa podľa povolaní či iných kritérií do komunít, ktoré si budú navzájom pomáhať
- do momentu, kým náš štát opäť nezačne slúžiť nám, občanom, si pomáhajme sami a podporujme sa v našich aktivitách
- informujme sa medzi sebou - o lekároch, ktorí liečia, o domácich predajcoch, o miestnych remeselníkoch, o nových typoch škôl

8. CHRÁŇME DETI A SENIOROV
- počas Občianskeho lockdownu si nechajme deti doma a trávme chvíle v kruhu rodiny 
- hľadajme nové formy výučby a nové typy škôl, v ktorých nie sú deti vystavené nezdravým opatreniam, sociálnej izolácii či šikane a ak také v okolí nájdeme, podporme ich a prehlásme k nim naše deti
- venujme sa našim starým rodičom a pomôžme im - namiesto izolácie ich zahrňme opaterou, láskou a rešpektom
- nechajme ich nielen dôstojne žiť, ale aj slobodne sa rozhodnúť o svojom zdraví - zaslúžia si to

9. BUĎME SOLIDÁRNI
- s tými, ktorí kvôli opatreniam prišli o prácu alebo podnikanie a sú v prvej existenčnej línii - sú to oni, kto potrebuje najviac pomôcť
- majme na pamäti, že ďalšie opatrenia sa môžu dotknúť aj nás

10. VYVOĎME ZODPOVEDNOSŤ
- u všetkých, ktorí svojím konaním spôsobili akúkoľvek škodu na našom súkromnom majetku alebo akúkoľvek ujmu na našom zdraví
- u všetkých, ktorí konali v rozpore so svojimi kompetenciami
- u všetkých, ktorí spôsobili akúkoľvek škodu aj na našom spoločnom majetku

 

Ďakujeme.

 

Za iniciatívu Hovorme Spolu

Mgr. Ladislav Matyinko

Ing. Juraj Matyinko

 

Dňa 10.12.2021.


#budmezodpovedni   #smevtomspolu

 


Ladislav Matyinko, Juraj Matyinko (Hovorme Spolu)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ladislav Matyinko, Juraj Matyinko (Hovorme Spolu) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...