Zastavme výstavbu v CHKO Malé Karpaty

http://arelax.sk/sites/default/files/1021%20BH_prihrada%20a%20kone.jpgOdvolávame sa proti novým Zmenám a doplnkom č.5 územného plánu obce Lozorno, ktoré sú v rozpore so zadaním Územného plánu obce Lozorno 2002, a ktoré výrazne narušia ráz tejto obce a okolitej krajiny.

Nesúhlasíme s výstavbou v okolí priehrady, oblasť Rusniaky a Hrubej Lintavy, ktorá podľa hlavného Územného plánu obce Lozorno má byť výlučne využitá na športovo rekreačné a oddychové aktivity viazané na atraktivitu vodnej plochy a aktívneho využitia okolitého prostredia okraja lesného masívu Malých Karpát pre obyvateľov obce Lozorno a rekreačných turistov.  Ako návrhy vybavenia sú uvedené  - stravovanie, oddychová terasa, pešia promenáda, lodenica s požičovňou člnov a bicyklov, rybolov. Podľa nových zmien a doplnkov č.5 územného plánu obce Lozorno má však byť táto oblasť určená k výstavbe rodinných domov a to je v rozpore so zadaním územného plánu obce Lozorno, tj. protizákonné.

Ďalej nesúhlasíme s výstavbou v CHKO Malé Karpaty, v lokalitách s druhým stupňom ochrany prírody a lokality, ktoré boli zaradené do siete NATURA 2000 – Z1, HU1, HU2.

Proti tomuto postupu protestujeme a nesúhlasíme s plánovanou výstavbou, rovnako ako OÚŽP, ktoré v povodnom stanovisku k tomuto zámeru zo dňa 25.1.2013 uvádza:

OÚŽP Bratislava nesúhlasí so zmenami Z1, B7/1,HU, pretože sú v rozpore so záujmami ochrany prírody. Ide o zmeny v biotopoch európskeho významu a v území CHVÚ Malé Karpaty.

Územný plán obce s doteraz schválenými a práve navrhovanými zmenami a doplnkami nesplňa viaceré vlastné opatrenia na zachovanie kvality životného prostredia. V platnom UP boli napríklad deklarované výsadby pozdlž tokov, kanálov a ciest, rozvoj vinohradu a ovocného sadu južne od obce, dopĺňanie vzrastlých drevín do všetkých záhrad rodinných domov. Z týchto závazkov sa nezrealizovalo nič, naopak v nových zmenách sa navrhujú nové plochy bytovej výstavby v starých viniciach, namiesto ich plánovanej obnovy.

Územný plán obce Lozorno nezohladňuje reálne potreby obyvateľov, ani nepredkladá vlastnú koncepciu rozvoja. Každými dalšími zmenami v územnom pláne obce Lozorno sa zvyšue fragmentácia volnej krajiny v rámci katastra obce v neprospech prírodnej zložky. Zvyšuje sa bariérovosť krajiny pre určité skupiny živočíchov a následne sa znižuje biodiverzita krajiny. Uzatvorením okraja lesného porastu Malých Karpát sa taktiež zvyšuje izolovanosť populácií zveri žijúcej v danom priestore.

Nakolko navrhované zmeny Z1, B7/1 a HU1 sú v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny, so schválením uvedených zmien OÚŽP Bratislava nesúhlasí.“

Plochy, ktorých sa nesúhlas s výstavbou týka:

Z1 (podľa zmien územného plánu č.5 obce Lozorno) – v lokalite Rusnáky. Lesná plocha, ktorej sa navrhovaná zmena funkčného využitia dotýka, sa nachádza na území CHKO Malé Karpaty, kde podľa zákona o ochrane prírody platí druhý stupeň ochrany. Zároveň je súčasťou chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, ktoré bolo zaradené do siete NATURA 2000. Na ploche porastu 95 sa nachádza biotop európskeho významu 91E0 jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, ktoré patria medzi prioritné biotopy európskeho významu. Celková výmera plochy dotknutej navrhovanou zmenou je 106 959 m2.

B7/1,2 (podľa zmien územného plánu č.5 obce Lozorno) – v lokalite č.4 Hrubé Rúbaničky – zmena funkčného využitia z trvalých trávnatých porastov na plochy a objekty rodinných domov. Plocha sa z vačšej časti nachádza v CHKO Malé Karpaty, kde podľa zákona o ochrane prírody platí druhý stupeň ochrany. Zároveň je súčastou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, ktoré bolo zaradené do siete NATURA 2000. Výstavbou dôjde k zastavaniu lúk, ktoré tvoria prechod medzi zastavaným územím a lesom, čo negatívne ovplyvní celkový krajinný ráz územia.

https://sites.google.com/site/zastavmevystavbunadlozornom/mapa/UP_B7_Z1.png

HÚ1, 2 (podľa zmien územného plánu č.5 obce Lozorno) – v lokalite Hrubé Rúbaničky. Plocha sa z väčšej časti nachádza v CHKO Malé Karpaty, kde podľa zákona o ochrane prírody platí druhý stupeň ochrany. Zároveň je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty, ktoré bolo vyhlásené na účely zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov. Lokalita je zároveň aj súčasťou ekologicko – funkčného priestoru, t.j. územia, kde je zakázané vykonávať činnosti uvedené v §2 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 216/2005, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty. Na ploche sa nachádza biotop európskeho významu 6510 nížinné a podhorské lúky. Zároveň táto lokalita predstavuje významný krajinný prvok  lúky s roztrúsenými solitérnymi drevinami, ktorých výskyt je v dnešnej dobe v podobných lokalitách a v takom rozsahu veľmi ojedinelý.

https://sites.google.com/site/zastavmevystavbunadlozornom/_/rsrc/1382607020777/mapa/UP_HU1.pnghttps://sites.google.com/site/zastavmevystavbunadlozornom/_/rsrc/1382607023828/mapa/UP_HU2.png

 

 


Ľuboš Tvrdoň    Kontaktujte autora petície