Zastavme realizáciu výstavby "Ubytovňa - Opletalova ul" v Devínskej Novej Vsi

PETÍCIA
proti umiestneniu stavby a realizácii stavby s názvom "Ubytovňa - Opletalova ul." na pozemkoch reg. "C-KN" parc. č. 2285/56, 2285/55, 2283/6, 2284/5, 2284/6 a 2776/2, , v katastrálnom území Devínska Nová Ves


My, dole podpísaní občania, žiadame Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ako aj Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o zastavenie územného konania, resp. neudelenie stavebného povolenia pre stavbu s názvom "Ubytovňa - Opletalova ul." na pozemkoch reg. "C-KN" parc. č. 2285/56, 2285/55, 2283/6, 2284/5, 2284/6 a 2776/2, v katastrálnom území Devínska Nová Ves.
Výstavbou „Ubytovne – Opletalova ul.“, ktorá poskytne lacné bývanie pre 85 až 510 osôb, sa podstatne zhoršia životné podmienky obyvateľom Devínskej Novej Vsi, bývajúcich v jej okolí. Prírastok takéhoto počtu osôb spôsobí okrem iného nárast intenzity dopravy v už beztak ťažko skúšanej lokalite, ktorá nie je na takýto nárast intenzity dopravy vôbec pripravená. V súčasnosti je situácia v určitých časových intervaloch kritická. Nárast dopravy negatívne ovplyvní aj bezpečnosť chodcov, nakoľko okrem iného na Opletalovej ulici nie je vybudovaný súvislý chodník a ani súvislé verejné osvetlenie, čo zvyšuje riziko kolízií. Zvýšené nebezpečenstvo hrozí najmä deťom, ktoré daným úsekom pravidelne prechádzajú do škôl a škôlok. V oblasti Opletalovej ulice vzniklo a vzniká niekoľko developerských projektov s približne 370 bytovými jednotkami, čo je približne 500 automobilov, ktoré budú využívať Opletalovu ulicu. Zaťaženie ďalším počtom min. 100 vozidiel z plánovanej „Ubytovne Opletalova ul.“ je neprípustné. Súčasnými obyvateľmi sú prevažne rodiny s malými deťmi, a bolo by tragédiou ak by aj napriek mnohým upozorneniam zo strany obyvateľov, bola povolená výstavba ubytovne, ktorá by mohla mať za následky tragické udalosti vychádzajúce zo zvýšenia hustoty dopravy a narušenia bezpečnosti a pokoja na Opletalovej ulici. Obyvatelia ubytovne zrejme nebudú mať trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi a takisto ani
v meste Bratislava a preto Devínska Nová Ves, resp. mesto Bratislava z nich nebude mať podielové dane, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú základné služby (napr. bezpečnosť, osvetlenie, doprava) . Naopak, ľuďom s trvalým pobytom
v Devínskej Novej Vsi, ktorí prostredníctvom svojich daní financujú Devínsku Novú Ves a mesto Bratislava, sa paradoxne situácia najmä v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a dopravy podstatne zhorší. Už dnes v čase rannej a poobednej špičky, teda v čase cestovania do škôl a zamestnania, sa v autobusoch MHD a v blízkosti obchodov s potravinami v Devínskej Novej Vsi koncentrujú alkoholom podgurážené osoby. Po postavení ubytovne sa situácia môže zhoršiť, pričom možno predpokladať nárast protiprávnych konaní v danej lokalite.


OZ Devínsky Dvor    Kontaktujte autora petície