Zákaz chovu týranom !!


  1. Touto petíciou by som chcela zakázať chov psov a mačiek týranom. Zvieratá  neskutočne trpia a nikto s tým nič nerobí. Malé deti si na stopkách stopuju čas za ako dlho sa šteňa zadusí? Zvrátené a nechutné! Každé zviera si zaslúži žiť dobrý a šťastný život. Nenarodili sa na to aby trpeli. Nie je to žiadna vec, je to živý tvor, ktorý dýcha, cíti bolesť, cíti radosť a potrebuje dostatočnú lásku. Už veľa zvierat zomrelo kvôli ľuďom, ktorí zvieratá berú ako vec. Matky si zle vychovali deti a učia ich zlému správaniu k živým tvorom. Možno veľa ľudí bude proti petícií ale každý, kto ma aspoň kúsok lásky v srdci, nech podpiše túto petíciu aby sa konečne začalo niečo s tým robiť. Touto petíciu vyzívame  kompetentních aby odobrali zvieratá každému kto sa nevie o psov a mačky postarať. A žijú v nevyhovujúcich podmienkach. 

 

Daľej: 

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvalo alebo prechodne chová alebo drží (ďalej len "chovateľ"), je povinná zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu zvieraťa sa nesmie obmedzovať trvalo alebo zbytočne, alebo keď to zvieraťu spôsobuje bolesť alebo poranenie.

 

Zakazuje sa

a) bez vážneho dôvodu zapríčiniť zvieraťu bolesť, poranenie alebo utrpenie, uvádzať ho do stavu úzkosti a strachu,
c) obmedzovať výživu zvieraťa z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov,
e) amputovať pazúry, zbaviť mäsožravca zubov, onemiť alebo oslepiť zviera z iných ako zdravotných alebo schválených pokusných dôvodov,
f) zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
g) vykonávať krvavé zákroky a injekčné aplikácie, ak ich nevykonáva spôsobilá osoba,
 
k) bez primeraného dôvodu usmrtiť zviera,
l) chovať zvieratá tak, aby si vzájomne pôsobili utrpenie.
 
 
Usmrcovanie zvierat
§ 5
(3) Zakazuje sa usmrtenie zvierat
a) utopením alebo udusením,
b) použitím jedov a drog, ktorých dávkovanie a aplikácia nie sú kontrolované, s výnimkou deratizácie,
c) elektrickým prúdom, s výnimkou tlmenia nebezpečných nákaz.
 
                                  §7
 
(1) Chovať alebo držať zviera možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom (§ 2).
                           §10
 
Chovateľ nesmie zviera opustiť s úmyslom zbaviť sa ho. Za opustenie sa nepovažuje vypustenie divého zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia.
 
                                               §16
 
(1) Spoločenským zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Každý, kto chová alebo drží spoločenské zviera alebo ho má v opatere, je povinný najmä
a) zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám,
b) poskytovať mu v dostatočnom množstve krmivo, vodu a iné tekutiny zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám,
c) umožniť mu primeraný pohyb,
d) urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku.
(3) Zviera sa nesmie chovať alebo držať ako spoločenské zviera, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 alebo ak sa zviera nemôže adaptovať na podmienky v zajatí.                  
                                         §17
 
Chirurgické zákroky na účely zmeny vzhľadu spoločenského zvieraťa nad rozsah uznaných plemenných znakov alebo na iné neliečebné účely sú zakázané okrem prípadov, keď je takýto zákrok veterinárne nevyhnutný z dôvodu osobitného záujmu významného pre zviera6) alebo na zabránenie rozmnožovaniu.
 
                                        §18
Usmrtenie spoločenských zvierat môže vykonať len veterinárny lekár okrem naliehavých prípadov na ukončenie utrpenia zvieraťa, ak pomoc veterinárneho lekára nemožno rýchlo zabezpečiť. Usmrtenie sa musí vykonať s minimálnym utrpením zvieraťa. Zvolená metóda usmrtenia musí spôsobiť buď zbavenie vedomia s následnou smrťou, alebo uvedenie do hlbokého celkového znecitlivenia s následným postupom, ktorý bezpečne spôsobí smrť.
 
                                             §19
(1) Spoločenské zviera sa nesmie cvičiť spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä
a) sa nesmie nútiť na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo jeho prirodzenú silu,
b) nesmú sa používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie alebo úzkosť.
                                           §21
(1) Každý, kto vyberá spoločenské zviera na rozmnožovanie, musí brať do úvahy anatomické, fyziologické a povahové vlastnosti zvieraťa, ktoré by mohli ohroziť dobrý stav a zdravie potomstva alebo zdravie samice.
(2) Chovateľ spoločenských zvierat je povinný vykonať opatrenia na zabránenie ich neplánovaného a nežiaduceho rozmnožovania.
 
 
                             Daľej 
                         §32
 
Okresné veterinárne správy
a) vykonávajú kontrolu ochrany zvierat podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) prejednávajú priestupky a iné správne delikty podľa ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ukladajú sankcie za ich porušenie,
c) ukladajú opatrenia na odstránenie nimi zistených nedostatkov pri chove alebo držbe zvierat,
d) vykonávajú registráciu zariadení na chov nebezpečných živočíchov,
e) plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
                         §33
 
(1) Okresné veterinárne správy môžu ustanoviť na výkon kontroly inšpektorov ochrany zvierat a vymedziť rozsah ich oprávnení.
 
                       
                                   
  §34
 
 
 
(1) Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú pri výkone činnosti podľa tohto zákona oprávnení
a) vstupovať do priestorov, v ktorých sa zvieratá chovajú alebo držia, okrem obydlia,
b) vyžadovať od chovateľov potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
(2) Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení v prípade zistenia nedodržania povinnosti pri ochrane zvierat upozorniť chovateľa na zistené nedostatky a uložiť mu opatrenia na nápravu alebo chov zakázať.
 
                                §35
 
(1) Priestupku na úseku ochrany zvierat sa dopustí ten, kto
a) bez primeraného dôvodu usmrtí zviera,
b) usmrtí zviera iným spôsobom, aký je ustanovený týmto zákonom (§ 5, 15 a 18),
c) spôsobí zvieraťu bezdôvodne utrpenie, bolesť alebo poranenie,
d) ako chovateľ neposkytne zvieraťu výživu a opateru zodpovedajúcu jeho fyziologickým potrebám a správaniu,
e) ako chovateľ nevykoná najmenej raz za deň kontrolu výživového a zdravotného stavu zvierat chovaných v zariadeniach intenzívnych chovov, ako aj technického stavu chovných a ustajňovacích zariadení,
f) ako chovateľ opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho,
g) štve zvieratá proti sebe okrem prípadov lovu alebo poľovníckeho výcviku,
h) podá zvieraťu bez súhlasu veterinárneho lekára liečivé alebo podobné prípravky okrem tých, ktoré sú voľne v predaji, ak nejde o schválené pokusy,
 
i) podá zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky (doping) s cieľom zmeniť jeho výkon,
j) prepravuje choré, zranené alebo gravidné zviera, u ktorého by mohol nastať pôrod počas prepravy, alebo zviera mladšie ako dva dni okrem prípadov veterinárneho ošetrenia alebo naliehavého usmrtenia,
k) chová nebezpečného živočícha v neregistrovanom zariadení,
l) chová spoločenské zvieratá na účely ich rozmnožovania alebo na obchod s nimi bez predchádzajúceho oznámenia orgánom ochrany zvierat alebo bez spôsobilosti na túto činnosť,
m) cvičí spoločenské zvieratá na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť,
n) použije zviera na účely predaja alebo súťaže bez spôsobilosti na túto činnosť,
o) použije zviera ako cenu v anonymných súťažiach,
p) neoznámi prichýlenie túlavého zvieraťa najneskôr do troch dní orgánu ochrany zvierat,
r) vykoná reklamu týrania zvierat,
s) predá alebo daruje spoločenské zviera osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča alebo iného zákonného zástupcu,

Jana Derjanová Magyaricsová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jana Derjanová Magyaricsová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...