Za opravu a majetkovo-právne vysporiadanie podjazdu pri Katastrálnom úrade v Košiciach - v Mestskej časti Košice - Juh

Niekoľkoročný havarijný a neriešiteľný stav podjazdu pri Katastrálnom úrade v Košiciach - Barci, ktorý nemá správcu a ostáva to opakovane na bremene Mestskej časti Košice - Barca /katastrálne to nepatrí do územia Mestskej časti Barca/ a Mestskej časti Košice - Juh, nás v spolupráci s Mestskou časťou Juh a MČ Šebastovce prinútil k spísaniu petície za riešenie tejto dlhodobo zlej situácie.
 
Uskutočnilo sa už viacero stretnutí a konaní s kompetentnými jednotlivých inštitúcii.
 
V súčasnosti je podjazd pri Katastrálnom úrade vyčistený a voda odčerpaná.
Vykonalo sa:
- komplexné odčerpanie vody a vyčistenie podjazdu od bahna a odpadu,
- vylovenie a presun rýb.
 
Naďalej je potrebné:
- udržiavanie podjazdu v prípade prívalových dažďov, nakoľko v podjazde sú nefunkčné čerpadlá, resp. nie sú žiadne čerpadlá,
- riešenie havarijného stavu podjazdu v súčinnosti s dotknutými orgánmi,
- určenie správcu podjazdu,
- riešenie havarijného stavu električkových zastávok.
 
To nie je možné vykonávať z finančných zdrojov mestských častí, nakoľko ani jedna z mestských častí nie je správcom podjazdu.
 
Z tohto dôvodu Vás žiadame o účasť na petícii za riešenie tohto havarijného stavu a predovšetkým za majetkovo-právne vysporiadanie podjazdu pri Katastrálnom úrade a určenie jeho správcu.
 
 
Svojím podpisom podporovateľ petície súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, ktorým je táto petícia adresovaná, a to na preukázanie a identifikáciu podporovateľov petície (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Mestská časť Košice - Barca    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mestská časť Košice - Barca na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...