Na podporu dobrovoľných hasičov a za dofinancovanie DPO SR.

Vážené sestry hasičky, bratia hasiči, ctení spoluobčania !

     Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky (ďalej iba DPO  SR) má po desaťročiach podpory zo strany štátu v tomto roku výpadok financiií vo forme dotácie z Ministerstva vnútra SR na svoju činnosť v takom objeme, že je nútená predávať vlastný majetok a podľa všetkého bude nútená prepúšťať svojich zamestnancov, ktorí sa starajú o jej chod. DPO SR je tu už skoro 100 rokov. Je strašné písať tieto slová v dobe, keď vám štátne špičky ďakujú, ale finančné prostriedky na činnosť v požadovanom objeme neposkytnú. Preto sme sa rozhodli aj touto formou Vás osloviť a  poprosiť o pomoc a vyjadrenie podpory, ktorá je súčastne pre nás vnímaná ako vaše " ďakujem ", za služby a činnosti, ktoré naši členovia bezplatne venovali tomuto štátu a Vám, našim spoluobčanom. 

Bez ohľadu na výsledok, tu vždy pre Vás budeme. 

                                                                                           Vaši dobrovoľní hasiči 

 

Text výzvy:

 Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

     Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác.

     Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva na ochranu pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v rôznych oblastiach, pričom jednou z nich je zásahová činnosť členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR).

     Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2021 až 2024 zaviazala podporovať rozvoj dobrovoľníctva, ako i dobrovoľných hasičských zborov, čo sa v praxi viac-menej realizuje. DPO SR podala na MV SR 7 projektov v celkovej sume 5 577 100,00 €. Už sú aj podpísané zmluvy na celkovú sumu 5 045 950,00 €, pričom z tejto sumy je na dotácie pre hasičské jednotky - Dobrovoľné hasičské zbory obcí (ďalej len DHZO) - zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov SR, určených 4 744 200,00 €, ktoré boli presunuté do miest a obcí v SR. DPO SR zároveň požadovala  na svoju činnosť, ktorá vychádza z plánovaných výdavkov z minulých rokov, od MV SR na rok 2021 štátnu dotáciu vo výške 832 900,00 €. MV SR nám poskytlo na základe podpísaných zmlúv štátnu dotáciu v celkovej výške 301 750,00 €. Rozdiel - nedofinancovanie – predstavuje sumu 531 150,00 €.            

     DPO SR, ako nástupnícka organizácia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, založenej 6. augusta 1922 v Trenčíne, ktorá v roku 2022 oslávi 100 rokov svojho pôsobenia na Slovensku, má v súčasnosti existenčné problémy. Organizácia, ktorá pripravuje zo svojej členskej základne personál (dobrovoľných hasičov) do hasičských jednotiek DHZO na území SR, vzniknutým deficitom nedokáže pri zachovaní súčasnej platnej organizačnej štruktúry, vyplatiť mzdy zamestnancom - tajomníkom v 57. územných organizáciách, 8. krajských organizáciách, v Odbornej škole DPO SR v Martine a na Sekretariáte DPO SR, čo je cca 70 osôb.

     Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,            

     obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu a pomoc na vyriešení  uvedeného stavu nastavením takej dotačnej politiky pre DPO SR, ktorá by bola vrátane vlastných prostriedkov získaných na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a z vlastného majetku, z darov od fyzických a právnických osôb a z dedičstva postačujúca . Nateraz je situácia taká, že nedofinancovanie našej požiadavky v sume 531 150,00 €, adresovanej MV SR, je pre DPO SR nezvládnuteľná až likvidačná.        Je smutné, že dobrovoľní hasiči - členovia DPO SR, ktorí obetujú a venujú  svoj voľný čas na úkor svojej rodiny nezištne - bez nároku na odmenu, rozhodnutí pomáhať svojim blížnym, svojim spoluobčanom a koniec koncov i celej spoločnosti, musia riešiť v súčasnosti existenčné problémy .        

   Často počúvame z úst najvyšších predstaviteľov SR, od Vás - poslankýň a poslancov NR SR, slová obdivu a vďaky, slová o stelesnení ľudskosti, spolupatričnosti a nezastupiteľnosti  našej organizácie v spoločnosti. Teší nás to a zároveň zaväzuje, no zároveň čakáme od spoločnosti pochopenie, ústretovosť a podporu na fungovanie základných pilierov našej organizácie, aby sme naše poslanie a obetavosť mohli naďalej rozvíjať. Vždy, bez otáľania pomôžeme. Požiar, povodeň, veterná smršť, život ohrozujúce  stavy a v neposlednom rade i boj s pandémiou COVID nás nikdy nenechajú nečinných. Vždy sme ochotní zasiahnuť a pomôcť.  

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,          

     dobrovoľní hasiči sú pripravení pomáhať v duchu kréda: "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!". Teraz prosíme my Vás - pomôžte nám.  

     S úctou,                                                                                                                 

členovia Snemu DPO SR:

Bc. Jozef Smolinský - NM n/V.                Mgr. Ján Sivák - TN       Ing. Vladimír Mrekaj - DK Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. - ZV/DT         Jozef Filin - BN                    Pavol Švajlen - TO PhDr. Michal Terrai - RV                         Bc. Pavol Macúch - MY                 Jozef Trnka - ZA Ing. Marek Šmigura, PhD. - BR                Ing. Vladimír Róth - TV                Peter Duda -  KK                 Peter Ralbovský - MA               JUDr. Imrich Kolpák - BB           Anton Toráň - IL PaedDr. Tomáš Zanovit - MT                   Marta Hurbanisová - SE               Jozef Báboľ - PE Ing. Zuzana Bochová - VT                        Ing. Peter Wolf - SN/GL             Tomáš Slivoň - NZ         Arpád Skrivánek - KN                      Mgr. Marián Brtko - RK            Štefan Kučečka - BJ     Marián Kamenický - PU                       Ing. Vladimír Šándor - RS                Juraj Barta - PD Ing. Pavol Zapletal - RA                                Michal Lukáč - SI          Mgr. Dušan Mihók - ZM         Štefan Chlebina - BY                          Peter Kunkela - NR            Ing. Peter Harcek - KM       Ing. Marek Angelovič - PO                       Ing. Ľuboš Nádaský - TT    František Daniš - PK/SC Ing. Róbert Kubeš - TR                                     Miroslav Koza - CA 

Ing. Alexander Kocsis - DS                       Peter Kunkela - NR

Vendelín Horváth - generálny sekretár


Vladimír Mrekaj    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Vladimír Mrekaj bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...