Za autobusy do Poľska vo verejnom záujme

Petícia za vytvorenie prihraničnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom

 

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky a Poľskej republiky, vyzývame vedenie Žilinského samosprávneho kraja, aby zabezpečilo lokálne autobusové linky vo verejnom záujme do prihraničných oblasti Poľska.

V súčasnosti existuje dotovaná autobusová linka Trstená - Suchá Hora. Pre zabezpečenie plynulej nadväznosti systémov autobusovej dopravy v oblasti slovensko-poľských Západných Tatier, Oravy a Podhalia je túto linku potrebné predĺžiť o 2,5 km na poľskú zastávku Chochołów, kde by cestujúci mohli prestúpiť na poľské autobusy do Zakopaného a Čierneho Dunajca.

Nižšie prezentujeme stanovisko Ministerstva dopravy SR v tejto veci:

V prípade objednávania služieb vo verejnom záujme platí nariadenie (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len „nariadenie“), kde podľa čl. 1 ods. 2  sa toto nariadenie uplatňuje na vnútroštátne aj medzinárodné poskytovanie služieb vo  verejnom záujme v železničnej osobnej doprave, inej osobnej koľajovej a cestnej osobnej doprave s výnimkou služieb, ktoré sa poskytujú hlavne pre ich historický význam alebo turistickú hodnotu. Nariadenie nezakazuje uzavrieť zmluvy o službách vo verejnom záujme na medzinárodnú autobusovú dopravu. Zároveň však musí byť naplnená podmienka verejného záujmu, ktorý je definovaný v nariadení.

Zároveň platí ustanovenie § 19 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcami na komerčnom základe ani železničnou dopravou, objednávateľ je oprávnený vo verejnom záujme objednať dopravné služby v rozsahu potrebnom na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Podľa § 21 ods. 2 zákona zmluvu o službách uzatvára objednávateľ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné služby, ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia. Zmluvu o službách nemožno uzatvoriť na diaľkovú dopravu a na komerčné miestne rekreačné a turistické prepravy.

V danej veci je ministerstvo pripravené na základe žiadosti a po splnení zákonných podmienok vydať povolenie pre danú medzinárodnú pravidelnú autobusovú linku, bez ohľadu na to, či by bola vykonávaná na komerčnom základe alebo vo verejnom záujme.

V danom prípade je ďalej plne v kompetencii samosprávneho kraja zhodnotiť, či ide o služby vo verejnom záujme.” - uviedlo pre portal www.porteuropa.eu/sk tlačové oddelenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V súvislosti s vyššie uvedeným žiadame Žilinský samosprávny kraj, aby využil možnosť, ktorú spomína Ministerstvo dopravy, čiže predĺžil trasu dotovaných autobusových liniek do prvej obce v Poľskej Republike (Chochołów, Jabłonka). Umožní to koordináciu dopravných poriadkov poľských a slovenských dopravcov a tým pádom cestujúci získajú možnosť pohodlne prestúpiť z poľského spoja na slovenský. Týmto jednoduchým spôsobom sa vyrieši problém nefungujúcej cezhraničnej verejnej dopravy na hraniciach Žilinského kraja a Malopoľského vojvodstva.

Rovnako žiadame vedenie Žilinského samosprávneho kraja, aby v spolupráci s maršálkom Malopoľského vojvodstva uzavreli zmluvu medzi týmito regiónmi na spoločné prevádzkovanie dvoch celoročných autobusových liniek, ktoré by premávali aspoň 4-krát denne na trasách:

1) Zakopané - Kościelisko - Chochołów - Suchá Hora - Vitanová - Oravice - Zuberec - Chata Zverovka / Tvrdošín alebo Liptovský Mikuláš
2) Trstená - Jablonka - Nový Targ.

Vyzývame aj k zintenzívneniu kontaktov medzi vedením a zamestnancami oboch regiónov za účelom účinného riešenia spoločných problémov, ako sú neexistujúca verejná doprava na hraniciach a cezhraničný presun smogu medzi týmito dvoma regiónmi. V súvislosti s obrovským presunom exhalátov z Malopoľského vojvodstva na územie Žilinského kraja žiadame, aby oba regióny intenzívnejšie spolupracovali vo veci ochrany ovzdušia, vrátane vytvorenia a propagácie systému cezhraničnej hromadnej dopravy za účelom zníženia emisií z individuálnej autovej dopravy na prihraničnom území.

Organizátori petície - spoločenská iniciatíva "Poľsko - Slovensko - autobusy"
www.facebook.čom/polskaslowacja


Jakub Łoginow    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jakub Łoginow bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...