Výzva občanov SR za zmenu Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.

Pokladáme za veľký problém, že podľa teraz platnej úpravy, ak náš príbuzný zomrie v dôsledku pochybenia alebo ublíženia iným človekom, vzniká problém v tom, že ten, kto smrť nášho blízkeho spôsobil, nám musí na zaplatenie hrobového miesta a pomníka zaplatiť najviac 663,88 eura.

 

Ak by príbuzný zomrel na pracovný úraz, mali pozostalí (rok 2023) nárok na najmenej 3643 eur, ako náklady na pohreb a hrobové miesto vrátane pomníka.

 

Kto zo  663,88 eur dokáže náklady na hrob a pomník pokryť, a prečo je taká nespravodlivosť v tom, že máme dve kategórie obetí, a natoľko nepomerne rozdielne sumy? Prečo si niektoré obete nezaslúžia dôstojné miesto odpočinku? Považujeme to za zjavnú nespravodlivosť, ktorá nie je vysvetliteľná ani obhájiteľná, a je diskriminujúca.

 Preto ako občania poukazujeme na nespravodlivosť, vyplývajúcu z toho, že Vláda Slovenskej republiky v roku 1995 nastavila nariadením vlády 87/1995 Z.z. výšku nákladov na zriadenie hrobového miesta na 20.000 slovenských korún, teda 663,88 eura.  

Táto náhrada nemá zabudovaný mechanizmus automatickej valorizácie, na rozdiel napríklad od náhrad, ktoré vyplývajú zo zákona o sociálnom poistení.

 Je zjavné, že 663,88 eur v dnešnej dobe nepostačuje na obstaranie, zriadenie hrobového miesta a dôstojného pomníka.

 

Touto výzvou žiadame, aby vláda zmenila Nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z. tak, aby odstránila túto neprípustnú deformáciu, diskrimináciu a ignorovanie vývoja cenových pomerov, ktorá poškodzuje aj obete trestných činov a protiprávneho konania iných osôb.

Poukazujeme aj na rozhodnutia súdov, ktoré sa pri priznávaní nárokov v adhéznom alebo civilnom sporovom konaní striktne riadia Nariadením vlády, a tak nepriznávajú pozostalým viac ako 663,88 eur, bez ohľadu na skutočne vynaložené a riadne preukázané náklady.

 

Účastníci výzvy jej podpisom zároveň splnomocňujeme

1) Mgr. Helenu Ištvánovú, bytom Predná Hora 480,

2) Mgr. Elenu Szabóovú, Komárňanská 100, Hurbanovo,

aby nás zastupovali, každá samostatne,  voči štátnym orgánom vo vzťahu k predloženiu, obhajovaniu a prerokovaniu tejto výzvy, alebo aby na tento účel splnomocnila inú fyzickú osobu alebo advokáta.

 

Text výzvy:  Výzva občanov na zmenu Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z.


I.
Na základe ustanovenia § 879a zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník (Podrobnejšie
predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka vydajú príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky môžu vydať podrobnejšie predpisy na vykonanie Občianskeho zákonníka, ak ide o veci, ktoré patria do pôsobnosti Českej republiky a do pôsobnosti Slovenskej republiky) vláda Slovenskej republiky Nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z.  s účinnosťou od 1. 5. 1995 v § 2 Nariadenia definovala primerané náklady spojené s pohrebom takto:


Primerané náklady spojené s pohrebom (k § 449 ods. 2):
(1) Primerané náklady spojené s pohrebom sa určia podľa pracovnoprávnych predpisov
upravujúcich zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.1)
(2) Náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu sa uhrádza do
výšky 20 000 Sk.
poznámka pod čiarou - 1) § 49 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb.


Okrem prepočtu sumy uvedenej v § 2 ods. 2 zo slovenských korún na menu euro (Nariadenie vlády SR č. 586/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2009, sa od 1.5.1995 dodnes, teda po dobu takmer 30 rokov, náhrada na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky a úpravu hrobu určuje v nezmenenej výške, teda vo výške 663,88 eura.


II.
Pre porovnanie, výška minimálnej mzdy bola v roku 1995 bola 81,33 EUR (2 450 SKK , výška minimálnej mzdy v roku 2023 je 700 eur.
Pri zadaní údaja 663,88 eur do inflačnej kalkulačky https://www.finsider.sk/kalkulacky/kalkulacka-inflacie/#google_vignette pri porovnaní rokov 1995 a 2023 vychádza, že ekvivalentom sumy 663,88 eur v počiatočnom roku 1995 je suma 2286,11 eura v roku 2023 ako roku cieľovom, resp. podľa INEKO https://www.ineko.sk/kalk.html suma 2192,75 eura.


III.
Ustanovenie § 101 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý sa vzťahuje na nároky pozostalých, ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považuje najmä
a) náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,

b)
náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
c) cintorínske poplatky,
d) náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
e) náklady na úpravu hrobu.
Podľa § 101 ods. 3 toho istého zákona (v čase vyhlásenia zákona, t.j. 30.10.2003) "Suma náhrady nákladov uvedených v odseku 2 je najviac 2 324,40 eura. Na zvýšenie tejto sumy platí § 94 ods. 4 rovnako".
Podľa § 94 ods. 4 zákona o sociálnom poistení sa nároky uvedené v § 101 zákona pravidelne
valorizujú.


V roku 2023 sú tak náklady spojené s pohrebom, podľa zákona o sociálnom poistení, od 1.7.2023 ohraničené maximálnou sumou 3 643,00 eura.
https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/urazove-poistenie/nahrada-nakladov-spojenych-s-pohrebom/dalsie-informacie


IV.
Teda, kým pozostalí po osobe, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu, majú nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom (teda vrátane zriadenia a úpravy hrobu a pomník) vo výške do 3.643,00 eura, pozostalí po ostatných – vrátane pozostalých po obetiach dopravných nehôd, trestných činov a pod., majú nárok na náhradu nákladov spojených so zriadením pomníka alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu v maximálnej výške 663,88 eura.
Podotýkame, že aj pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody, ktorú pozostalí uplatnia v trestnom konaní, sa uplatnený nárok v tzv. adhéznom konaní posudzuje podľa predpisov civilného práva – teda (aj) § 449 Občianskeho zákonníka a Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka.


V.
Ustanovenie § 2 ods. 1 predmetného Nariadenia vlády odkazuje na náhradu nákladov
spojených s pohrebom podľa pracovnoprávnych predpisov, pričom výslovne odkazuje na § 49 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Toto nariadenie bolo zrušené s účinnosťou od 1.4.2002 Zákonníkom práce, a tak Nariadenie už 22 rokov odkazuje na neplatný a neúčinný právny predpis!


VI.
Z uvedeného vyplýva:
1) vláda Slovenskej republiky od roku 1995 neupravila sumu nákladov na zriadenie pomníka
alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu v Nariadení vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým (§ 2) sa vykonáva ustanovenie § 449 ods. 2 Občianskeho zákonníka, po dobu takmer 30 rokov,
2) suma nákladov určená podľa § 2 ods. 2 predmetného nariadenia nemá zabudovaný ani
automatický mechanizmus valorizácie tak, aby zodpovedala vývoju cien, mzdovej úrovne a životných nákladov (porovnateľné s § 94 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z.) a fixuje ju po dobu 29 rokov na úrovni nákladov   v roku 1995,
3) suma nákladov určená podľa § 2 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. vo výške 663,88 eura nepostačuje v roku 2024, ale ani v rokoch predošlých, nákladom na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky,
4) suma 663,88 eura určená v r. 1995 Nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z. zodpovedá, pri
zohľadnení inflácie,  reálnej sume 2286,11 eura resp. sume 2192,75 eura v roku 2023,
5) suma nákladov na pohreb, bez limitu nákladov na zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a
úpravu hrobu určená zákonom č. 461/2003 Z.z, dosahovala v roku 2023 sumu 3643 eur,
6) takéto rozdielne určenie, vyčíslenie nárokov pozostalých nie je objektívne odôvodnené
sledovaním akéhokoľvek legitímneho a oprávneného záujmu, a vytvára doslova dve kategórie
pozostalých, s výrazne odlišnými nárokmi. Nároky sú rozdielne nielen čo do výšky, ale aj širokým vymedzením účelu v zákone o sociálnom poistení - § 101 ods. 2, a jediným účelom (zriadenie pomníka a náhrobnej dosky a úprava hrobu) v Nariadení vlády SR.
7) Tým dochádza k zásahu do práv pozostalých, ktorých nárok sa určuje Nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z., v rozpore so zásadou rovnosti vyjadrenou v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
Poukazujeme tiež na právny názor Ústavného súdu SR sp.zn. II. ÚS 341/2007, II. ÚS 72/2010 a ďalších, podľa ktorého „ust. čl. 2 ods. 2 Ústavy SR nepredstavuje iba viazanosť štátnych orgánov textom, ale aj zmyslom a účelom zákona.“.


VII.

Preto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne novelizovala ustanovenie § 2 ods. 1, ods. 2 Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z. , a to aj s účinnosťou pre konania o nárokoch, o ktorých nie je právoplatne rozhodnuté.

Pre účely novelizácie navrhujeme, aby suma bola do budúcnosti naviazaná na pomer (index, percento), resp. násobok minimálnej mzdy, alebo bola nahradená úpravou, ktorá odkazuje priamo na príslušné ustanovenia zákona o sociálnom poistení.


VIII.
Upozorňujeme na to, že okrem vyššie zmieneného ustanovenia by bolo účelné novelizovať aj
odkazy na zákonné ustanovenia pod textom právnej normy.


Elena Szabóová, Helena Ištvánová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Elena Szabóová, Helena Ištvánová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...