Výzva na odvolanie Ivana Muchu z funkcie zborového farára

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV

Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV

Generálne presbyterstvo ECAV

Milan Krivda, biskup ZD ECAV

Slavomír Hanuska, zástupca dozorcu ZD ECAV

Presbyterstvo západného dištriktu ECAV  

Výzva na konanie

„ ...a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti.  Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. preto hovorí: prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.  Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.“ (List Efezským 5, 11-15)  

Vážené predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), vážené predsedníctvo Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,  

my, dolu podpísaní členovia ECAV s hlbokým znepokojením sledujeme kauzu súvisiacu so škandalóznym správaním seniora Ivana Muchu, ktorá sa už niekoľko mesiacov objavuje v  médiách. Táto kauza traumatizuje celú evanjelickú verejnosť a hrubým spôsobom poškodzuje meno našej cirkvi v spoločnosti. S nevôľou berieme na vedomie skutočnosť, že hoci ste ako členovia predsedníctva ECAV a zvlášť členovia predsedníctva ZD ECAV, ktoré je priamo zodpovedné za riešenie tejto kauzy, vedeli o celej záležitosti už vtedy, kým neprenikla na verejnosť, nevykonali ste účinné kroky k jej urovnaniu, ba dokonca sa usilujete konanie seniora Ivana Muchu obhájiť a ospravedlniť.  

Samostatnou kapitolou a vrcholom predmetnej kauzy je vydanie knihy seniora Ivana Muchu - Hon (Príbeh pre Coru), v ktorej osočuje a uráža nielen brata biskupa Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomíra Sabola, ale aj rad ďalších bezúhonných pracovníkov ECAV a priamo zainteresované osoby.

Táto kauza už prekročila všetky hranice slušnosti a morálky, o kresťanských hodnotách ani nehovoriac. Mnohí členovia našej cirkvi sú zneistení a znechutení. Nechceme sa nečinne prizerať tomuto vážnemu poškodzovaniu dobrého mena Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, jej členov a pracovníkov z radov duchovných i neordinovaných. Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste v rámci Vašich kompetencií podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby bol senior Ivan Mucha, ktorý už dávno nespĺňa základné kritériá morálneho profilu kňaza, bezodkladne odvolaný z funkcie zborového farára. Pamiatka reformácie nemá byť akousi triumfálnou oslavou, ale mala by byť impulzom k hlbokej celocirkevnej sebareflexii a úprimnému pokániu.  

Dňa 27. januára 2017

 

 

 

1. Zuzana Adamovicová, presbyterka, Dobrá Niva

2. Ladislav Adamovič, presbyter, Háj

3. Eva Adamovičová, členka CZ, Háj

4. Emília Babejová, presbyterka , Obišovce

5. Ľubomír Badiar, dozorca CZ Košice, člen synody ECAV, Košice

6. Marta Baisová, členka CZ Bratislava, Bernolákovo

7. Helena Ballová, členka CZ, Vyšná Kamenica

8. Denisa Barancová, člen ECAV, Zvolen

9. Zdenko Baranec, člen ECAV, Zvolen

10. Nora Baráthová, Historička, Kežmarok

11. Slavomír  Basarík, presbyter CZ, Bardejov

12. Libor Bednár, zborový farár, Poprad

13. Marta Bednarová, členka CZ, Poprad

14. Ľubo Bechný, publicista, Žilina

15. Peter Belenčiak, člen CZ, Stará Turá

16. Silvia Belenčiaková, členka CZ, Stará Turá

17. Martin Beňuch, člen CZ, Dudnice

18. Ján  Beňuch, zbor. doz., dozorca TUS, Žilina

19. Jana Beňuchová, členka CZ, Dudince

20. Radka  Beňuchová, členka CZ, Dudince

21. Miroslava Bernátová, presbyterka, Dobroč

22. Edita Blatnická, člen CZ, Bratislava Legionárska

23. Dobroslav Blatnický, člen CZ, Bratislava Legionárska

24. Darina  Bodonská, presbyterka , Obišovce

25. Mária Bondrová, presbyterka CZ, Košice

26. Daniel Borcovan, dozorca CZ, Martin

27. Jelka  Borcovanová, poddozorca TUS, presbyt. Martin

28. Kvetoslava Borošová, podnikateľka, Kecerovce

29. Ivan  Boženík, zborový farár, Dobroč

30. Milica  Boženíková, člen ECAV, Dobroč

31. Radoslav Brehuv, dozorca CZ, Marhaň

32. Ján Brozman,  dozorca VD ECAV, Obišovce

33. Zuzana Brozmanová, člen CZ, Obišovce

34. Milan Bruncko, podnikateľ, Martin

35. Ľudmila Budajová, člen CZ ECAV, Bratislava - Legionárska

36. Soňa Buchanová, kostolníčka, Dobrá Niva

37. Ján Bunčák, zborový farár, Trenčín

38. Jaroslav  Cibuľák, presbyter, Obišovce

39. Dušan Cina, Evanjelický farár - vedúci BÚ VD, Prešov

40. Miroslav Cipciar, člen CZ Beckov, Beckov

41. Marta Cipciarová, členka CZ, Brezno

42. Monika Cipciarová, nám. farárka, R.  Pila, členka DS, Beckov

43. Michal Cmarko, člen ECAV, Dudince

44. Zuzana  Cmarková, člen ECAV, Dudince

45. Miroslav Cubik, člen ECAV, Poltár

46. Rastislav  Czelis, presbyter, Žilina

47. Jaroslav Čimbora, presbyter CZ, Levice

48. Andrea Čimborová, člen CZ, Levice

49. Ľuboš Činčurák, zborový farár, Kuková

50. Anna Činčuráková Tipulová, námestná farárka, Kuková

51. Miroslav  Čvikota, presbyter CZ, Lučenec

52. Marián Damankoš, dozorca ŠZ SEN, Prešov

53. David  Daniel, člen ECAV, historik, Martin

54. Vladimír Daniš, pedagóg, Bratislava

55. Drahotín Daniš, člen CZ, Senica

56. Peter Daniš, člen CZ, Senica

57. Anna  Danišová, člen CZ, Častkov

58. Eva  Danišová, členka CZ , Častkov

59. Jana Danišová, členka CZ, Častkov

60. Zuzana Danišová, členka CZ, Senica

61. Iveta Dedinská, členka ECAV, Veľká Ves

62. Rastislav Dindoš, člen CZ, Poprad

63. Zuzana Dobrovanov Šimová, členka CZ, Lučenec

64. Martin Drdoš ml., dozorca CZ, Levice

65. Martin Drdoš st., presbyter CZ Levice

66. Eva  Drdošová, presbyterka DNS a členka CZ, Levice

67. Michaela Drdošová, členka CZ, Levice

68. Marek Drimal, prorektor UMB, Banská Bystrica

69. Ľubomír Ďuračka st., člen ECAV, Bánovce-Ozorovce

70. Milica Ďuračková, členka ECAV, Bánovce-Ozorovce

71. Milan Ďurička, kurátor CZ, Dudince

72. Anna Ďuričková, členka CZ, Dudince

73. Ondrej Duriš, člen CZ, Šamorín

74. Ivan Eľko, zborový farár, Nitra

75. Andrej Fáber, senior.  presbyter, Hanušovce n/T

76. Anna Fáberová, členka CZ, Hanušovce  n/T

77. Mária Fáberová, členka CZ, Hanušovce n/T

78. Ľudovít Farkaš, člen CZ, Rovensko

79. Pavol  Farkaš, člen CZ, Senica

80. Oľga Farkašová, presbyterka CZ, Rovensko

81. Erika Farkašová, členka CZ, Senica

82. Martin Fečko, zborový farár, Giraltovce

83. Vladimír Ferenčík, zborový farár, Lipt.  Mikuláš

84. Anna Filipová, členka CZ, Dobrá Niva

85. Ján  Filka, presbyter CZ, Vrbovce

86. Oľga  Filková, člen ECAV, Vrbovce

87. Július Filo, zborový dozorca, Svätý Jur

88. Soňa Filová, člen ECAV, Svätý Jur

89. Anna Filová, členka CZ, Svätý Jur

90. Michal Findra, námestný farár, Poprad

91. Marta Findrová, člen CZ, Málinec

92. Anna Fogadová, členka CZ, Hontianske Moravce

93. Viola  Fronková, členka ECAV, Liptovská Kokava

94. Štefan Gabčan, presbyter, Ladzany

95. Lenka  Gajdošová, členka CZ, Bardejov

96. Marta Gajdošová, členka CZ, Prešov

97. Pavol Galdun, presbyter, Obišovce

98. JUDr.  Juraj Gáll, predseda synody , Prešov

99. Anna Gállová, člen ECAV, Prešov

100. Zuzana Gálová, členka CZ, Trebišov

101. Vladimír Garaj, člen ECAV, Zemianske Kostoľany

102. Juraj Geľhoš, člen ECAV, Málinec

103. Jaroslav Geľhoš, člen ECAV, Málinec

104. Eva Geľhošová, člen ECAV, Málinec

105. Dana Geľhošová, člen ECAV, Málinec

106. Tomáš German, zborový farár, Blatnica

107. Dušan German, senior v. v., Klenovec

108. Zdena Géšeová, presbyterka, Dudince

109. Eva Godavová, člen ECAV, Poltár

110. Stanislav Grega, konsenior LOS, Hybe

111. Marián Grega, konsenior LOS, Párnica

112. Ján  Greguš, diš. presbyter, Chyžné

113. Mária Gregušová, člen CZ, Chyžné

114. Jozef Grexa, evanjelický farár v. v., Ľubietová

115. Jozef Grexa, koordinátor pre prácu s mládežou v BAS, Modra

116. Jozef Grexa, presbyter, Trnava

117. Eva Groh, členka CZ, Košice-Mlynská

118. Marian  Gugľava, presbyter CZ, Lučenec

119. Miroslava Guothová Minaričková, členka CZ, Rovensko

120. Martin Habala, člen CZ, Vyšná Kamenica

121. Božena Habalová, členka CZ, Vyšná Kamenica

122. Emil Harčár, člen CZ, Prešov

123. Magdaléna Harčárová, členka CZ, Prešov

124. Barbara Haug, diakonisa, Herrenberg SRN

125. Miroslav Havira, člen CZ ECAV, t. č.  bytom ČR

126. Daniela Havirová, ordinovaný člen ECAV, t. č.  bytom ČR

127. Ján  Havrila, člen CZ, Obišovce

128. Ján Hažlinský, zborový dozorca, Giraltovce

129. František  Hédl, člen ECAV, Málinec

130. Mária Hédlová, člen ECAV, Málinec

131. Oliver Henžel, člen CZ, Poltár

132. Maroš Henžel, člen CZ, Poltár

133. Viera  Henželová, členka CZ, Hradište

134. Dana  Henželová, členka CZ, Poltár

135. Erika Hladká, presbyterka, Beckov

136. Emília Hladká, presbyterka, kostolníčka, Beckov

137. Daniel  Hladký, presbyter, Beckov

138. Ivan Hladký, člen CZ, Beckov

139. Anna Hlavatá, presbyterka CZ, Galanta

140. Štefan Hlavatý, člen CZ, Galanta

141. Darina  Horečná, zást. zborového dozorcu, Dobrá Niva

142. Mgr.  Daniela  Horínková, farárka v.  v. Pezinok

143. Anna Hrbáňová, člen CZ, Bratislava -  Petržalka

144. Anna  Hrčková, presbyterka, Dobrá Niva

145. Renáta Hrkútová, kantor a presbyter CZ, Turany

146. Ján Hroboň, zborový farár, Bratislava Dúbravka

147. Miloslav Hroboň, člen CZ, Bratislava Dúbravka

148. Ľudovít Hroboň, farár, Lučenec

149. Ján Hroboň ml., člen CZ, Bratislava Dúbravka

150. Mária Hroboňová, kantorka, Bratislava Dúbravka

151. Katarína Hroboňová, členka CZ, Bratislava Dúbravka

152. Mária Hroboňová, farárka, Lučenec

153. Mária Ľudmila Hroboňová, členka CZ, Lučenec

154. Milada Hroboňová, členka CZ, Mošovce

155. Ján Huba ml., presbyter, Bratislava Legionárska

156. Ondrej Hucko, člen ECAV , Veličná

157. Mária Hucková, člen ECAV, Veličná

158. Mária Hudáková, presbyterka, Galanta

159. Ján Hulman, člen CZ, Bzince pod Javorinou

160. Martin Hulman, člen CZ, Bzince pod Javorinou

161. Daniela Hulmanová, členka CZ, Bzince pod Javorinou

162. Viera Hybenová , dištrik. presbyt. VD, Prešov

163. Silvia Chalasová, členka CZ, Rovensko

164. Milan Chorváth, presbyter, Bratislava Dúbravka

165. Ernest Chritz, zborový dozorca, Kežmarok

166. Anna Chúťková, členka CZ, Nitra

167. Štefan Chvaštula, poddozorca, Brezová p. Bradlom

168. Branislava Chvaštulová, členka CZ, Brezová p. Bradlom

169. Miroslav Iľko, námestný dozorca, Prešov

170. Sylvia Iľková, členka CZ, Prešov

171. Milan Ilušák, zborový dozorca, Stará Turá

172. Marek Ivan, zborový farár, Bystré

173. Milan Jakš, člen CZ, Bratislava Legionárska

174. Milan Jakubík, kurátor, Dobrá Niva

175. Tibor Jančík, zborový farár, Senec

176. Eduard Jančuška, zborový kurátor, Liptovský Mikuláš

177. Slávka Jančušková, presbyterka CZ, Kežmarok

178. Jolana Janičkárová, členka ECAV, V. Kamenica

179. Alžbeta Janičkárová, členka CZ, Vyšná Kamenica

180. Michal Janiga, poddozorca zboru, Veličná

181. Eva Janotová, členka CZ, Drienovo

182. Pavol Jarábek, člen CZ, Beckov

183. Darina Jarábková, presbyterka, kantorka, Beckov

184. Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, Turany

185. Peter Jendrušák, presbyter, Kežmarok

186. Dávid Jendrušák, člen ECAV, Kežmarok

187. Martina Jendrušáková, členka ECAV, Kežmarok

188. Samuel Jezný, teológ, člen ECAV, Banská Bystrica

189. Lukáš Kajňak, člen CZ, Budimír

190. Ondrej Kajňak ml. člen CZ, Budimír

191. Božena Kajňaková, člen CZ, Budimír

192. Ján Kancko, člen ECAV, Málinec

193. Ján Kancko ml., člen CZ, Málinec

194. Zuzana Kancková, členka CZ, Málinec

195. Stanislav Karman, zborový dozorca, Lučenec

196. Stanislava  Karmanová, členka CZ, Mašková

197. Dana Katonová, členka ECAV, Uhorské

198. Peter Klein, evanjelický kaplán, Bratislava

199. Lenka Kleinová, členka CZ, Nitra

200. Daniel Kobyľan, predseda VMV KOS, Košice

201. Anna Kocková, presbyterka, Dobrá Niva

202. Anna Koláriková, členka CZ, Bratislava Legionárska

203. Ondrej Kolárovský, zborový farár, Košice Terasa

204. Ján Kolesár, zborový farár, Bratislava-Petržalka

205. František Korečko, duchovný správca , EG JAK Košice

206. Michal Koreň, zborový farár, Svätý Jur

207. Milan Korenica, člen CZ, Bratislava Legionárska

208. Mária Korenicová, presbyterka CZ, Bratislava Legionárska

209. Alena Kostelná, člen ECAV, Veľký Biel

210. Blanka  Kostelná, zborová farárka, Zemianske Kostoľany

211. Ján Kostelný, farár mimo služby, Veľký Biel

212. Dušan Kosturko, presbyter, Obišovce

213. Jaroslav  Kosturko, presbyter, Obišovce

214. Daniel Koštial, farár, Banská Bystrica

215. Jozef Kováč, presbyter, Bratislava Legionárska

216. Martin Kováč, riaditeľ SHS, Bratislava

217. Martin Miti Kováč, presbyter BAS, člen Arch.  rady ECAV, Bratislava - Rača

218. Alena Kováčiková, nám.  farárka, Bratislava  Rača

219. Ivo Kovačka, člen ECAV, Bratislava Dúbravka

220. Miloš Kovačka, člen ECAV, Martin

221. Jaroslav Král, člen ECAV, Prešov

222. Katarína Králová, člen ECAV, Prešov

223. Gabriela Královenská, členka CZ, Zvolen

224. Anna Kraváriková, členka CZ, Nové Mesto nad Váhom

225. Martin Krúdy, zborový dozorca, Dobrá Niva

226. Martin Krúdy st., člen CZ, Dobrá Niva

227. Oľga Krúdyová, kantorka, Dobrá Niva

228. Anna  Krúdyová, členka CZ, Dobrá Niva

229. Anna Kučerová, členka CZ, Banská Bystrica

230. Anna Kučerová, členka CZ, Zvolen

231. Peter  Kucharik, presbyter , Bardejov

232. Oľga Kuchtová, členka ECAV, Banská Štiavnica

233. Ladislav  Kukula, presbyter , Cerovo

234. Zlata  Kuráková, člen CZ, Lučenec

235. Ján Kutlík, dozorca CZ, Veličná

236. Viera Kutlíková, člen CZ, Veličná

237. Katarína Kutlíková, člen ECAV, Veličná

238. Mária Kysacká, sen. presbyterka, Prešov

239. JUDr.  Katarína Lilgová, členka CZ, Martin

240. Samuel  Linkesch, zborový farár, Košice

241. Mikuláš Lipták, vydavateľ, Kežmarok

242. Alexandra Liptáková, členka CZ, Banská Bystrica

243. Dušan  Líška, presbyter, Obišovce

244. Martin Líška, študent, člen ECAV, Turany

245. Ľudmila  Líšková, členka ECAV, Obišovce

246. Leopold Lorinc, člen CZ, CZ Košice Terasa

247. Alena Luptáková, presbyter CZ, Veličná

248. Mária Macejová, člen CZ, Prešov

249. Magdaléna Mačudová, zborová dozorkyňa, Hrachovo

250. Zuzana  Mačudová, člen CZ, Hrachovo

251. Alžbeta Maďarová, členka CZ, Jur nad Hronom

252. Viera Majerníková, členka CZ, Piešťany

253. Ondrej Majling, námestný farár, Hrachovo

254. Zuzana Malčeková, členka CZ, Zvolen

255. Viera  Mariašová, presbyterka, Bratislava Petržalka

256. Andrej Martiček, člen CZ , Bardejov

257. Ľudmila Martičková, členka CZ, Bardejov

258. Mária Martičková, člen CZ, Bardejov

259. Jana Martincová Mináčová, členka CZ, Bratislava Legionárska

260. Ľubomír Márton st., presbyter, Uhorské

261. Alena Martonová, členka ECAV, Uhorské

262. Ján Matis, zborový farár - administrátor seniora, Levoča

263. Ján Matúš, presbyter, Uhorské

264. Anna Matúšová, presbyterka, Uhorské

265. Peter Mázor, člen ECAV, Kalinovo

266. Slávka Mázorová, členka ECAV, Kalinovo

267. Branislav Medňanský, presbyter, Stará Turá

268. Elena Megová, členka CZ, Bratislava Prievoz

269. Dávid Melich, člen ECAV, Košice - Terasa

270. Radoslav Melich, člen ECAV, Malinec

271. Štefan  Melich, člen ECAV, Málinec

272. Pavel Melicherčík, člen CZ, Zvolen

273. Elena Melicherčíková, členka CZ, Zvolen

274. Diana Melicherčíková, členka CZ, Zvolen

275. Linda Melicherčíková, členka CZ, Zvolen

276. Stanislava Melichová, člen ECAV, Málinec

277. Elena Melichová, člen CZ, Málinec

278. Marek Mihalčik, člen CZ, Giraltovce

279. Janka Miháliková, zborová farárka, Rimavské Brezovo

280. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, Prešov

281. Emília  Mihočová, farárka, Bisk.  úrad VD, Prešov

282. Jana Michalove ml., člen ECAV, Málinec

283. Jana Michalove st., člen ECAV, Málinec

284. Jana  Michalovičová, členka CZ, Bzince pod Javorinou

285. Ľubomír  Mikuš, člen ECAV, Veličná

286. Ľubomíra Mikušová, členka ECAV, Banská Bystrica

287. Daniela Mikušová, farár, Liptovský Peter

288. Eva  Mikušová, člen ECAV, Veličná

289. Viera Mikušová ml., člen CZ, Veličná

290. Viera Mikušová st., člen CZ, Veličná

291. Jozef Minarič, presbyter, Bratislava Legionárska

292. Miroslava Mináriková, presbyterka, Žilina

293. Boris Mišina, zborový farár, Bratislava Legionárska

294. Daniel Mišina, evanjelický farár, Bratislava

295. Igor Mišina, biskup v. v., Rozhanovce

296. Ľudmila Mišinová, členka CZ Legionárska, Bratislava

297. Božena Mišinová, členka ECAV, Rozhanovce

298. Tibor Molnár, zborový farár, Mengusovce

299. Darina Molnárová, členka CZ, Bratislava - Petržalka

300. Zuzana Moncoľová r.  Bírova, farárka, konseniorka DNS, Hontianska Vrbica

301. Eva Muchová, člen ECAV, Lučenec

302. Jana Murárová, člen sen. presbyt. TAS, Poprad

303. Maroš Oleár, presbyter, Bratislava Legionárska

304. Alžbeta  Ondusková, členka CZ, Giraltovce

305. Ladislav Ontko, zborový presbyter, Košice Terasa

306. Martina Opiňárová, členka CZ, Banská Bystrica

307. Jolana Opiňárová, členka CZ, Vyšná Kamenica

308. Eva Oslíková, farárka , Modra

309. Anna Oťaheľová, presbyterka, Dobrá Niva

310. Jana  Packová, členka CZ, Vyšná Kamenica

311. Ján Palečka, člen CZ, Lovinobaňa

312. Ľubomír Pankuch, zborový dozorca, synodál, Nemcovce

313. Miloslava Pankuchová, členka CZ, Nemcovce

314. Štefan  Panuška, evanjelický teológ, Martin

315. Irena Pastorová, členka CZ, Trebišov

316. Stanislav Páťal, zborový dozorca, Bratislava Dúbravka

317. Drahoslav  Paulíny, člen CZ,kostolník, Dudince

318. Ján Paulíny, člen CZ, Dudince

319. Kristína Paulínyová, členka CZ, Dudince

320. Emília Paulínyová, členka CZ, Dudince

321. Bibiana Pavlišáková, člen CZ, Bardejov

322. Eva  Pavlišáková, člen CZ, Bardejov

323. Ľuboš Pavlus, člen CZ, Zlaté

324. Daniel Pavlus, člen CZ, Zlaté

325. Jakub Pavlús, ordinovaný člen ECAV, Myjava

326. Eva Pavlusová, člen CZ, Zlaté

327. Miroslava Pavlusová, člen CZ, Zlaté

328. Anna Pavlúsová, člen CZ, Vrbovce

329. Renáta Pazdičová, členka CZ, Nemcovce

330. Magdaléna Peniašteková, členka ECAV, Bratislava Dúbravka

331. Eva Peterová, členka CZ, Bratislava Dúbravka

332. Ivica Petreková, člen ECAV, Dobroč

333. Jela Petričová, členka CZ, Bardejov

334. Jela Petričová st., člen CZ, Bardejov

335. Jaroslav Petro, zborový farár, Obišovce

336. Dušan  Petro, zbor. presbyter, Rankovce

337. Radoslav Petro, člen CZ, Vyšná Kamenica

338. Dušan Petro ml., člen CZ, Vyšná Kamenica

339. Dušan Petro st., člen CZ, Vyšná Kamenica

340. Zuzana Petrová, členka ECAV, Obišovce

341. Božena Petrová, člen CZ, Rankovce

342. Valéria Petrová, člen CZ, Vyšná Kamenica

343. Vilma Petrovová, presbyterka, Dudince

344. Zora  Piatriková, pedagóg, člen CZ, Bratislava-Dúbravka

345. Ján Pilch, člen CZ, Prievidza

346. Imrich  Pivovarník, presbyter, Obišovce

347. Bohuslav Plávka, člen CZ, Lubina

348. Ján Pleša, poddozorca CZ, Vrbovce

349. Peter Podlesný, zborový presbyter, Košice

350. Pavel Poliak, poddozorca, Dudince

351. Anna Ponická, kurátorka, Dobrá Niva

352. Roman  Porubän, zborový farár, Kežmarok

353. Peter Praskač, člen CZ, Častkov

354. Anna  Praskačová, člen CZ, Častkov

355. Oľga Procházková, člen CZ, Galanta

356. Ondrej Prostredník, VŠ pedagóg EBF UK, člen CZ, Pezinok

357. Edita Prostredníková, členka CZ ECAV, Pezinok

358. Jana Psotková, členka CZ ECAV, Banská Bystrica

359. Monika  Psotná, kostolníčka , Trenčín

360. Ivan  Psotny, presbyter , Trenčín

361. Ružena Pudelková, presbyterka, Obišovce

362. Darina  Pudišová, člen ECAV, Dolný Kubín

363. Jana  Pukajová, člen ECAV, Dolný Kubín

364. Elena  Pukajová, člen ECAV, Dolný Kubín

365. Ján Puškár, presbyter CZ, Dudince

366. Radoslav Puškár, člen CZ, Dudince

367. Lenka Puškárová, členka CZ , Dudince

368. Mária  Puškárová, členka CZ, Dudince

369. Radoslava Turan-Riganová, člen CZ, Sobotište

370. Viera Richtariková, presbyterka, Obišovce

371. Roman Roskoš, námestný farár, Klenovec

372. Pavel Roško, člen ECAV, Klenovec

373. Monika Rošková, členka ECAV, Klenovec

374. Diana Rošková, členka ECAV, Klenovec

375. Jaroslav Roziak, člen ECAV, Zvolen

376. Šimon Roziak, člen ECAV, Zvolen

377. Tinka Roziaková, členka ECAV, Zvolen

378. Jana Roziaková, členka ECAV, Zvolen

379. Anna Ruszová, sen.  presbyterka KOS, Košice

380. Jana Rybnikárová, presbyterka, Sobotište

381. Viola Sabinová, členka CZ, Svätý Jur

382. Milan Samák, zborový dozorca, Trenčín

383. Dávid Schader, mládežnícky pracovník, Bardejov

384. Kamil  Schader, člen CZ, Bardejov

385. Barbora  Schaderová, člen CZ, Bardejov

386. Mária Schaderová, členka CZ , Bardejov

387. Samuel Schvarc, člen CZ Legionárska, Bratislava

388. Anna Schvarcová, člen CZ Legionárska, Bratislava

389. Tomáš Sklárš, člen CZ, Bratislava- Dúbravka

390. Martin  Sopúch, člen ECAV, Veličná

391. Marek Spišák, člen ECAV, Prešov

392. Ľubomíra Spišáková, člen ECAV, Prešov

393. Daniela Stuchlá, presbyterka, Stará Turá

394. Marek Stuchlý, presbyter, Stará Turá

395. Zuzana  Sukupová, členka CZ, Vrbovce

396. Tomáš Svitek, presbyter CZ, Háj

397. Gabriela Sviteková, členka CZ, Háj

398. Ondrej Jakub Sykora, člen CZ, Petržalka

399. Maria  Sykorová, presbyterka CZ, Bratislava-Petržalka

400. Gerda  Sýkorová, členka CZ, Bratislava Legionárska

401. Lubomir Synak, zborovy dozorca, Bratislava - Petrzalka

402. Peter Synak, dozorca CZ, zást. senior. dozorcu BAS, Bratislava Legionárska

403. Andrea Szarková, členka CZ, Bratislava-Petržalka

404. Beata Szekelyová, presbyterka, Obišovce

405. Iveta Šajgalíková, presbyterka CZ , Banská Bystrica

406. Zlata Šallingová, členka CZ, Košice-Mlynská

407. Daniel  Šebeň, presbyter, Bratislava Legionárska

408. Martin Šefranko, námestný farár, Bratislava Legionárska

409. Jana  Šefranková, členka ECAV , CZ Bratislava Legionárska

410. Jana Šefranková, členka CZ, Košice

411. Marián  Šima, člen CZ, Bardejov

412. Ján  Šimov ml., člen CZ, Lučenec

413. Ján Šimov st., člen CZ, Lučenec

414. Zuzana Šimová, členka CZ, Lučenec

415. Štefánia  Šimová, členka ECAV, Uhorské

416. Vladimír  Šimovič, zborový dozorca , Liptovský Peter

417. Vladimír  Šolc, presbyter, Bratislava Legionárska

418. Ondrej Šoltés, zborový farár, Kalinovo

419. Michaela Šoltésová, členka CZ, Kalinovo

420. Jakub Šoth, člen CZ, Bardejov

421. František Šťastný, člen CZ prešov, Prešov

422. Vieroslava Števková, člen ECAV, Uhorské

423. Alžbeta  Štofanová, presbyterka , Obišovce

424. Soňa  Štofová, člen ECAV, Málinec

425. Darina Švecová, členka ECAV, Dudince

426. Peter Talába, presbyter, Myjava

427. Emília Talábová, člen CZ, Myjava

428. Dušan Tanáč, kurátor, Trenčianske Stankovce

429. Zuzana Tanáčová, členka CZ, Trenčianske Stankovce

430. Miloš Tarageľ, presbyter CZ, Hybe

431. Anna Teremová, presbyterka, Dobrá Niva

432. Dušan Tillinger, zborový farár, Kingsville, Kanada

433. Tatiana  Tipulová, členka CZ, Zlaté

434. Oliver Tokaj, člen CZ, Uhorské

435. Ľubomír Tokaj ml., člen CZ, Uhorské

436. Ľubomír Tokaj st., presbyter, Uhorské

437. Monika Tokajová, kantorka, Uhorské

438. Daniel Tomaško, presbyter CZ, Bratislava - Petržalka

439. Miloslav Tomašovič, presbyter CZ, Bratislava dubravka

440. Milan  Tomko, člen CZ, Giraltovce

441. Marcela Tomková, členka CZ, Giraltovce

442. Janka Toroková, člen ECAV, Uhorské

443. Dušan  Tóth, podpr.  Zruženia slov.  evanjelikov v zahraničí, Toronto, Kanada

444. Soňa Trajlinková, členka CZ, Banská Bystrica

445. Anna Trajlinková, členka CZ, Banská Bystrica

446. Tomáš Trcka, presbyter, Bratislava Legionárska

447. Milota Trnavská, členka CZ ECAV, Jur nad Hronom

448. Ľubomír Trnavský, námestný farár, Jur nad Hronom

449. Martin  Trnik, člen ECAV, Banská Bystrica

450. Miriam Trniková, člen ECAV, Banská Bystrica

451. Pavol Trúsik, presbyter, Stará Turá

452. Žofia  Tupá, členka  CZ, Zemianske Podhradie

453. Rastislav Tupý, člen CZ, Stará Turá

454. Bohuslav Tupý, člen CZ, Zemianske Podhradie

455. Jana Tureková, presbyterka, Banská Bystrica

456. Miroslav Uhorskai, člen CZ, Lučenec

457. Matúš  Valko, člen ECAV, Veličná

458. Ľubica Valková , člen ECAV, Veličná

459. Peter Valovič, poddozorca CZ, Nové Mesto n/Váhom

460. Pavol Valovič, člen CZ, Nové Mesto n/Váhom

461. David Valovič, člen CZ, Nové Meston/Váhom

462. Iveta Valovičová, členka CZ, Nové Mesto n/Váhom

463. Gabriela Valovičová, členka CZ, Nové Mesto n/Váhom

464. Rastislav Varmecký, člen CZ, Žilina

465. Radomír Vařák, zborový farár, Stará Turá

466. Ľubica  Vařáková, členka ECAV, Stará Turá

467. Katarína  Vencelová, člen CZ, Bratislava-Petržalka

468. Andrej Verčimák, presbyter CZ, Bratislava Dúbravka

469. Slavomír Verčimák , kurátor, presbyter CZ, Prešov

470. Daniela Verčimáková r. Dudiková, členka CZ, Bratislava Dúbravka

471. Bohumír Veselko, člen CZ, Piešťany

472. Renáta Vinczeová, zborová dozorkyňa, Diakovce

473. Anna Viselková, člen CZ, Dolná Strehová

474. Judita Visokaiová, členka ECAV, Košice-Mlynská

475. Ladislav Vlachovský, presbyter CZ, Krupina

476. Pavol Vojtek, presbyter CZ, Vrbovce

477. Pavol Vojtek ml., člen CZ, VRBOVCE

478. Viera Vojtková, členka CZ, Vrbovce

479. Martina Vojtková, členka CZ, Vrbovce

480. Ľubica Voľanská, člen CZ, Bardejov

481. Alena Voľanská, člen CZ, Bardejov

482. Mária Voľanská, člen CZ, Bardejov

483. Martin Voľanský, člen CZ, Bardejov

484. Jozef Voľanský, zborový kurátor, Bardejov

485. Karína Záborská, kantorka, Háj

486. Branislav  Záborský, zborový dozorca, Háj

487. Alžbeta  Zahorská, členka CZ, Vyšná Kamenica

488. Kvetoslava Zahradníková, podnikateľka, Trenčín

489. Milica Zacharovská, členka ECAV, Banská Štiavnica

490. Róbert Zacharovský, kantor, Banská Štiavnica

491. Milan Zacher, člen ECAV, Spišská Belá

492. Jelena Zaťková, presbyterka, Bratislava Legionárska

493. Radoslav Zatovic, člen CZ, Bzince pod Javorinou

494. Vladimír  Zeman, dozorca CZ, Banská Bystrica

495. Vladimír  Zeman, člen CZ, Banská Bystrica

496. Elena Zemanová, presbyterka, Banská Bystrica

497. Pavel  Zloch, dozorca CZ, presb. MYS, Vrbovce

498. Danka  Zubčáková, členka ECAv, Krupina

499. Pavol Žák, člen CZ, CZ Sobotište

500. Pavel Žiga, presbyter, Dobrá Niva

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ján Brozman na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook