Výzva MŠVVaŠ SR na preskúmanie vhodnosti filmového diela "Kto je ďalší?" pre školské predstavenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1, 813 30   Bratislava      

VEC: Vyjadrenie k prezentácii a využívaniu filmového diela „Kto je ďalší?“, ktorý sa premieta na slovenských školách s edukačno-preventívnym cieľom v oblasti kyberšikany, online sexuálneho vydierania a killfie-selfie.  Tieto informácie sa nachádzajú na stránke www.ktojedalsi.sk a v publikácii, ktorá je dostupná online na rovnomennej stránke s názvom 1000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 1000 dôvodov na riešenie. Publikácia má podľa autorov obsahovať „vyjadrenia 15-tich odborníkov z oblasti psychiatrie, psychológie, vzdelávania a výchovy, sociálnej práce, prevencie, polície, samospráv či Linky detskej istoty.“  

 

1. Žiadame prehodnotiť vhodnosť filmového diela pre maloletého diváka (12+), lebo sme presvedčení, že filmové dielo svojim obsahom a charakterom ohrozuje jeho vývin.

Filmové dielo využíva vulgárny jazyk už v prvých minútach. Je v ňom prítomné fyzické, psychické i verbálne násilie. Cielene vyvoláva pocit strachu, depresie a bezmocnosti.

Obávame sa, že filmové dielo v snahe vyvolať silné emócie budí dojem, že sa vybrané rizikové správanie deje bežne, čím môže skutočne vyvolávať neopodstatnenú úzkosť. Zároveň môže posúvať hranice noriem, čo môže viesť k traumatizácii ako i k podpore rizikového správania. Navyše neponúka vhodné riešenia zobrazovaných situácií, nepodporuje kompetenciu diváka.

Využitie zastrašujúcich taktík, na ktorých je filmové dielo vystavané síce môže vyvolať okamžité reakcie (napríklad 1000 vyjadrení uvedených v publikácii tvorcov filmu), ale s veľmi malou pravdepodobnosťou sa tento efekt uplatní v želanom smere v budúcom rozhodovaní.

2. Žiadame prehodnotiť prezentovanie filmového diela ako nástroja na vzdelávanie a výchovu, vhodného pre školské predstavenia.

Pridávame sa k viacerým odborníkom, ktorí varujú, že filmové dielo môže mať neželané vplyvy na zraniteľné skupiny populácie, ktoré sú paradoxne jeho cieľovou skupinou a to v podobe traumatizácie, či iniciovania nebezpečného rizikového správania.

Sme presvedčení, že premietanie filmového diela na školskom predstavení vyžaduje okamžitú krízovú intervenciu zacielenú na prácu s vyvolanými emóciami, témami, prípadnými traumami či nekorektnými kognitívnymi spracovaniami, a teda nie je vhodné pre školské predstavenia bez následnej diskusie a intervencie.

3. Žiadame odborných garantov filmového diela, ktoré sa prezentuje ako školský film, aby objasnili, z akých teoretických rámcov vychádzajú,  o aké vedecké dôkazy o vhodnosti a účinnosti či relevantnosti sa opierajú, akým spôsobom tvorcovia, distribútori filmu monitorujú možné riziká, neželané vplyvy a akým spôsobom ich ošetrujú. Nám známe vedecké dôkazy namietajú etickú spornosť využívania zastrašujúcich taktík v prevencii maloletých, ako aj ich neúčinnosť v prevencii.

4. Žiadame zaradenie varovania, že filmové dielo nie je vhodné pre citlivé povahy, pretože obsahuje vulgarizmy, násilné zábery a emočné vypäté scény. Zároveň žiadame, aby v rámci premietania filmového diela boli k dispozícii kontakty na odbornú pomoc buď vo forme informačného letáku alebo po ukončení filmu ešte pred uvedením záverečných titulkov.

Ak sa premietania filmu zúčastňujú celé triedy, je vysoká pravdepodobnosť, že explicitným záberom na sebapoškodzovanie a motívom implikujúcim samovraždu budú vystavení napríklad práve aj žiaci, ktorí takýmto ťažkým obdobím prechádzali, alebo práve prechádzajú.

5. Žiadame zaviesť systémové opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby filmové diela odporúčané pre školské predstavenia spĺňali jasne stanovené kritériá.

Je potrebné jasne zadefinovať kritériá, ktoré musia byť splnené v procese tvorby daného filmového diela, ako aj v procese jeho následnej distribúcie ako preventívneho nástroja rizikového správania určeného základným a stredným školám. Malo by ísť  o jasne definovaný zámer, s akým je dané filmové dielo vytvárané, opierajúc sa vedecké dôkazy o účinnosti použitej formy, odborné vedenie odborníkmi z radov pomáhajúcich profesií pri tvorbe filmového diela a odbornú garanciu, tvorbu metodickej príručky objasňujúcej spôsob, akou formou je s daným filmovým dielom potrebné následne na školách pracovať, posudky odborníkov z radov pomáhajúcich profesií po pilotnom preskúmaní filmového diela, jasné definovanie a upozorňovanie, pre koho dané filmové dielo nie je vhodné a z akého dôvodu, ako aj informovanie o možných rizikách a neželaných účinkoch prezretia takéhoto filmového diela. Zároveň je potrebné priebežné overovanie dodržiavania uvedených kritérií pri distribúcii filmového diela ako preventívneho nástroja v praxi.

Neodporúčame exponovať maloletých divákov tomuto filmovému dielu.

Ani starším divákom neodporúčame premietať všetky tri diely spolu.

Neodporúčame formu školských predstavení bez prípravy tímu odborníkov, ktorí by hneď po predstavení s vyvolanými emóciami a kogníciami pracovali odborným spôsobom a pomohli divákom spracovať túto tému emocionálne i kognitívne.  

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, koordinátorka štúdie Health Behaviour  in School-aged Children, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Doc. Zuzana Dankulincová, PhD, koordinátorka štúdie Care4Youth, odbor sociálna psychológia,  Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

MUDr. Natália Kaščáková, PhD – psychiatrička, psychoterapeutka, Bratislava

Mgr. Alžbeta Lazíková – psychologička, Trnava

Mgr. Svetlana Sithová – špeciálna pedagogička, Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske

PhDr. Marek Madro –  psychológ, programový riaditeľ IPčko

Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD – psychológička, Detská organizácia FÉNIX Košice Západ

Mgr. Andrej Mentel, PhD – sociálny antropológ, FSEV UK Bratislava

Mgr. art. Magdaléna Kmeťková – režisérka

Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD – vysokoškolský pedagóg, JLF UK Martin

Mgr. Radovan Kyrinovič – školský psychológ

Mgr. Monika Šišková –  klinická psychologička, Trnava

MUDr. Kamila Dobošová – psychiatrička, Trnava

MUDr. Monika Janíková –  psychiatrička, psychoterapeutka

Mgr. Veronika Kolejáková – psychologička, dramaturgička VŠMU                  


Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta    Kontaktujte autora petície