Vyjadrenie podpory Cene Akadémie divadelných tvorcov

Vážení divadelníci, predstavitelia divadelných inštitúcií a združení, tvorkyne a tvorcovia,

prosíme Vás o vyjadrenie podpory Akadémii divadelných tvorcov a Cene Akadémie svojím podpisom či písomným vyjadrením.

Akadémiu divadelných tvorcov sme založili ako dobrovoľnú platformu akceptovaných divadelných profesionálov, ktorým záleží na podpore a rozvíjaní slovenskej divadelnej kultúry v jej mnohorakých prejavoch i potrebách. Jej cieľom nie je len združovať, ale predovšetkým aktívne iniciovať kroky na podporu divadla a divadelníkov na Slovensku. Prostredníctvom vzájomnej komunikácie hľadáme súčasné hodnotové a hodnotiace kritériá inscenačného umenia, ktoré nám chýbajú a paralelne vytvárame takú divadelnú komunitu, ktorá by získala vážny hlas v dialógu s verejnosťou, médiami a najmä inštitúciami, ktoré by mali zabezpečovať podporu divadla, ochranu slobody tvorby, divadelnej reflexie a divadelnej kultúrnej politiky (tá je najslabším článkom z uvedeného). Pri tomto nastavení je prirodzené, že Akadémia sa bude stretávať nielen s pochopením, ale i prekážkami. Na jednu z nich sme práve narazili: Napriek ohlasu a úspešným výstupom, komisia Fondu na podporu umenia projekt Ceny podporila mizivou, až likvidačnou sumou a činnosť Akadémie nepodporila vôbec.

Doterajšie aktivity: Prvým úspechom Akadémii divadelných tvorcov je, že v priebehu roka a pol oficiálnej existencie zorganizovala prvý ročník národnej, celoštátnej Ceny Akadémie za divadelnú inscenáciu sezóny, v decembri 2019 odovzdala prvú Cenu Akadémie (držiteľom sa stala inscenácia Ruské denníky Slovenského národného divadla v réžii Romana Poláka). V prípade Ceny Akadémie ide o čosi, na čo sme na Slovensku dlho čakali, čo sme doteraz nedokázali uskutočniť a presadiť, strácali sme už i nádej. Akadémia našla spôsob, ako urobiť z Ceny transparentný proces posudzovania, výberu a ocenenia, bez konfliktu záujmov, riadiaci sa etikou divadelného profesionála i etikou ľudskou. Zapojilo sa doň 30  členov hodnotiacich komisií z radov divadelných kritikov, teoretikov a tvorcov - dramaturgov, režisérov, hercov, hudobníkov, manažérov... Smelo možno konštatovať, že ide o jedinečný synergický efekt vzájomnej spolupráce a komunikácie. O Cene a jej ročnom priebehu odzneli relácie v SRo, uverejnili sa články v elektronických médiách, záznam zo slávnostného odovzdávania odvysielala RTVS (Rádio Devín) a sú k dispozícii i rozsiahlejšie rozhovory s jednotlivými nominovanými tvorcami, ktoré môžu slúžiť k ďalšiemu poznaniu divadla, ale aj k jeho propagácii doma i v zahraničí. Výstupy sú verejne dostupné, a teda niet pochýb o tom, že by si ich ktokoľvek nemohol naštudovať alebo že by išlo o iné, než uvedené zámery Akadémie. Partneri z verejnoprávneho sektora – Litfond, Rádio Devín, atď. - prejavili Cene bezprecedentnú podporu, pričom boli ochotní prijať podstatu tejto Ceny – komunikovať odborne a fundovane o divadle a jeho stave, ponúknuť jeho relevantný obraz a stimulovať tým nové kroky. Ďalšou možnosťou pôsobenia Akadémie je i medzinárodná oblasť - doteraz sme nemali relevantnú platformu, ktorá by mohla fungovať ako rovnocenný komunikačný partner medzinárodným divadelným združeniam, už v 2. roku existencie je Akadémia v procese  prijatia jedného z Klubov - Klubu nezávislých divadelníkov - do medzinárodnej organizácie European Assotiation of Indipendent Performing Artists (EAIPA). Zároveň získala prísľub renomovanej českej kritičky Márie Reslovej zúčastniť sa v 2. ročníku Ceny práce vo vrcholovej komisii, čím by mohla Akadémia perspektívne prispievať i k prezentácii slovenskej divadelnej tvorby a kultúry i v zahraničí, v rámci medzinárodných festivalov, ocenení a pod.

Späť k meritu veci: ako to bude v druhom ročníku Ceny, je podstatne ovplyvnené rozhodnutím Komisie Fondu na podporu umenia, ktorá pridelila na rok 2020 Akadémii na činnosť 0 € a projektu Ceny Akadémie prisúdila menej ako pätinovú čiastku žiadanej sumy 5.000 €. Vzhľadom na charakter Ceny (cestovanie za inscenáciami po celom Slovensku - v prvom kole 25 ľudí, v druhom 5), je táto čiastka v podstate likvidačná.

Transparentnosť Ceny totiž spočíva v tom, že členovia komisií musia jednak vidieť všetky pridelené inscenácie v danom okruhu a v prípade, že sú zamestnancami/členmi divadiel v danom okruhu, môžu pôsobiť len v susednom okruhu, čo sú cestovné a ubytovacie náklady. Honoráre za vypracovanie hodnotení sú len symbolické, o nákladoch na organizačno-administratívne zabezpečenie projektu už ani nehovoriac. 

Komisia svoje rozhodnutie podpísané riaditeľom FPU odôvodnila nasledovne: „Vzhľadom na koncepciu projektu ide o stavovské oceňovanie, odborná komisia odporúča zamerať získavanie podpory týmto smerom. Finančné prostriedky komisia odporúča použiť iba na administráciu samotnej ceny.“

Prezídium Akadémie by však rado upozornilo na niekoľko základných nefunkčností a neodbornosť takéhoto zdôvodnenia. Divadelná cena bola označená za stavovské ocenenie, teda ocenenie istej (úzkej) skupiny umelcov či divadelníkov. Cena je však celoštátnym ocenením v rámci divadelného umenia, v prvých dvoch rokoch zameraného na inscenácie majúce „bližšie k činohre“. V ďalších ročníkoch bola ambícia rozšíriť kategórie o ďalšie divadelné zamerania a prejavy podľa možností ich kvalifikovaného hodnotenia.

Na mieste je teda otázka takéhoto označenia, ktoré tendenčne vyčleňuje všetkých divadelníkov z komunity umelcov a z Akadémie divadelných tvorcov robí elitársky klub. Akadémia divadelných tvorcov je však otvorená a dobrovoľná platforma. Podmienkou členstva sú len preukázateľné divadelné aktivity (umelecké či odborné) a skúsenosti v oblasti profesionálneho divadla. Preto sa jej členom môže stať veľmi široký okruh divadelníkov, nezáleží na tom, v akom divadle či združení realizuje svoje aktivity a umelecké výstupy.

Do Ceny môžu svoje inscenácie prihlásiť ktorékoľvek slovenské divadlá,  bez ohľadu na to, či sú jeho tvorcovia členmi Akadémie alebo nie. Členmi komisie Ceny v roku 2019 boli aj rešpektovaní umelci a odborníci mimo základne Akadémie, ktorí však prejavili záujem spolupracovať na takomto projekte. Skúsenosť s Cenou ich následne primäla k tomu, aby sa našimi členmi stali. Pre Akadémiu to znamenalo nielen podporu, ale i potvrdenie zmyslu takého projektu, akým je Cena a sme vďační za takýto mimoriadne dôležitý stimul.

Akadémia a Cena totiž nie sú stavovskými inštitúciami, ale otvorenou verejnou platformou, ktorá koná a chce konať v prospech divadla na Slovensku. Jej činnosť nie je nasmerovaná do vnútra Akadémie, ale naopak, smerom von ku všetkým divadlám a divadelníkom.

Veľmi neodborne pôsobí tiež argument, že by divadlá a divadelníci mali Cenu sami financovať. Divadlá zabezpečujú vstupenky pre všetkých členov porôt, objekt Ceny na ďalší rok kreuje víťazná inscenácia minulého roka, SND poskytlo zadarma priestor pre Večer odovzdávania Ceny a ponúklo pozvanie všetkých 14 nominovaných inscenácií na hosťovanie v roku 2020 v SND...!

Pokiaľ by sme súhlasili s pojmom stavovské ocenenie, museli by sme komisii FPU uznať vlastne to, že divadlá a divadelníkov považuje za ubytovacie zariadenia, cestovných prepravcov, administrátorov a pod. Na iné položky sa totiž v podanom projekte nežiadalo. Rovnako by to znamenalo, že Komisia FPU považuje za transparentné a etické, aby divadlá a divadelníci platili činnosť členov hodnotiacich komisií. To sa však nezlučuje s postojom ADT a ideou Ceny ADT, ktorá stavia na objektivite, čestnosti a antikorupčnosti v každom smere.

Na mieste sú teda otázky podpory umenia, vrátane toho divadelného, vo verejnom priestore: Má zmysel podporovať také platformy ako Akadémia divadelných tvorcov a Cena? Chceme mať relevantné a objektívne divadelné ocenenie? Potrebujeme erudované posudzovanie, hľadanie a nachádzanie hodnotových a hodnotiacich kritérií, divadelný dialóg, výstupy a platformy, ktoré môžu nášmu divadlu pomôcť k väčšej stabilite, zviditeľneniu sa doma i v zahraničí? Je dobré mať či založiť takúto tradíciu, po ktorej sme u nás tak dlho volali? 

Tiež by sme radi upozornili na vypočutie zástupcov Akadémie pred členmi komisie FPU. Vypočutie sa zameriavalo na to, čo sa netýkalo priamo podaného projektu, ale na isté obavy súvisiace s možným úspechom takéhoto projektu v radoch divadelníkov. Cena Akadémie bola konfrontovaná a spochybnená otázkou, čo by nastalo pri jej financovaní v prípade, ak by sa do nej zapojili všetky divadlá na Slovensku so svojimi inscenáciami. Zdá sa, že kooperácia divadiel na Slovensku nevyvoláva pri FPU pozitívne pocity, ale obavu, že by sa takáto komunita sformovala a mala svoje oprávnené požiadavky. To však nemení nič na tom, že nebol posudzovaný podaný projekt, ktorý mal svoj presný opis a rozpočet, ale čosi, čo neexistuje. Považujeme to za nesprávne nasmerovaný a nekonštruktívny prístup komisie FPU, ktorý neopodstatnene diskvalifikuje podané projekty a ich žiadateľov a vymyká sa úlohám komisie. Jej úlohou je posúdiť podaný projekt – jeho kvality, prínos a opodstatnenosť výšky žiadanej dotácie. Ak komisia FPU mieni posudzovať aj to, čo projekt neobsahuje či vynárajúce sa otázky o budúcich podaných projektoch, bolo by dobré ponúknuť zo strany FPU analýzu a vysvetlenie takéhoto postupu pri prerozdeľovaní dotácií z verejných zdrojov.

Podobné ceny sú však na Slovensku v iných oblastiach umenia podporené. Niektoré majú dokonca už svoje renomé. Skúsme si predstaviť, že by Audiovizuálny fond nedal podporu Slnku v sieti a Týždňu slovenského filmu. Zrejme by sme dodnes čítali o tom, že slovenská filmová a audiovizuálny tvorba sú mŕtve. Predstavme si, že by výtvarné umenie nemalo Cenu Oskára Čepana, architektúra CE.ZA.Ara, ktoré našťastie podporené boli podstatne vyššou sumou ako ADT.

Vážení divadelníci, predstavitelia divadelných inštitúcií a združení, tvorkyne a tvorcovia,prosíme Vás týmto o vyjadrenie podpory Akadémii divadelných tvorcov a Cene Akadémie svojím podpisom či písomným vyjadrením.Aj divadelná komunita si zaslúži múdry, férový prístup a podporu jej komplementárnych aktivít. Tvrdenia a postoje, že by sme mali v našej divadelnej komunite čoraz viac vecí robiť dobrovoľnícky, zadarmo, na kolene, hľadať zdroje inde, diskutovať len v kuchyniach, kanceláriách či kaviarňach, bez pevnej záštity a dotačnej podpory, nepovažujeme za šťastné ani slušné smerovanie. Nenechajme zlikvidovať projekt, ktorý má pre nás a pre divadlo perspektívu a združuje nás v spoločných veciach, napríklad i vo veci oceňovania tvorby tak, ako sme to už dlho chceli mať. 

Prijaté Prezídiom Akadémie dňa 7. 1. 2020:                                                                                              

MgA. Viki Janoušková

MgA. Marek Godovič, PhD.

PhDr. Elena Knopová, PhD.

prof. Vladimír Štefko, CSc.

Mgr. art. Monika Kováčová

prof. Roman Polák

Mgr. Táňa Masníková

Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD. 

Vaše podporné stanovisko bude súčasťou otvoreného listu, ktorý zverejníme a pošleme aj s vyššie uvedeným otvoreným listom riaditeľovi a Rade FPU.

V prípade, že by ste chceli Cenu v tejto situácii podporiť aj inak ako Vaším stanoviskom, môžete jej venovať Vaše 2% z dane:

Obchodné meno (názov): Akadémia divadelných tvorcov

Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Školská: 2866/14,

81107 Bratislava 1

IČO/SID: 51718197

IBAN: SK48 0900 0000 0051 4673 0578 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)


PhDr. Elena Knopová, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem PhDr. Elena Knopová, PhD. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook