Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste

My, dolupodpísaní občania, obyvatelia Krasňan, Vinohradov, celej Rače a Nového mesta, ale aj spoluobčanov zo širšieho okolia hlavného mesta Bratislava

žiadame

 • primátora Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla,
 • poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, 
 • magistrát hlavného mesta SR Bratislava
 • a ďalšie príslušné orgány o

 

 1. zrušenie záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti a územného rozhodnutia-  výstavbe obytného súboru Dolný Slanec (záväzné stanovisko zo dňa 16.8.2017 č. MAGS OUIC 52925/16-348085)
 2. zrušenie záväzného stanoviska k investičnej činnosti a vydanie nesúhlasného stanoviska k územnému rozhodnutiu - výstavbe obytného súboru Pod Slancom (žiadosť o záväzné stanovisko podaná dňa 5.6.2019 pod číslom MAG 360483/2019)

a to z nižšie uvedených dôvodov.

--------

OZ Malé Krasňany (www.ozmk.sk) informuje detailne o plánovaných zámeroch na stránke zaoberajúcej sa budúcnosti vinohradov na www.ohnavy.sk

--------

Projekt Obytný súbor Dolný Slanec:

 • Realizácia tohto projektu je okrem iného podmienená výstavbou novej cestnej komunikácie- spojnice Malokrasňanská- Horská, ktorá má viesť priamo cez existujúci  a obhospodarovaný vinohrad (Obrázok 2). Komunikácia zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej ulici, keďže Obytný súbor Dolný Slanec bude pozostávať z 11 bytových domov s 220 bytmi čo je navýšenie dennej špičky minimálne o 110 áut a to bez uspokojivého a dlhodobo udržateľného dopravného riešenia. Súčasne je potrebné si uvedomiť, že uvedenú komunikáciu bude využívať aj časť obyvateľov nových obytných súborov, ktoré sú realizované v okolí- Rínok - Rača (473 bytov), Zlaté Krídlo (132 bytov), Radničné námestie (150 bytov). Toto všetko bude mať podľa nášho názoru za následok aj ďalšie spomalenie pre preferovanú električkovú dopravu, keďže v súčasnosti nastavený interval červenej a zelenej na križovatke Pekná cesta- Račianska a Malokrasňanská- Račianska ako tak vyhovuje súčasnej premávke. Taktiež bude znamenať aj ďalšie zdržanie na Račianskej ceste (viď Obrázok 1).
 • Je veľmi pravdepodobné, že výstavba novej komunikácie  a obytného súboru v bezprostrednom susedstve vinohradov bude mať výrazne negatívny dopad na existenciu týchto vinohradov, keďže sa pustí frekventovaná premávka do stredu vinohradov (viď Obrázky 2 a 3). Od roku 1948 tieto vinice obrába Poľnohospodárske družstvo Bratislava - Vinohrady. V najlepších časoch toto družstvo spravovalo 250 ha pôdy. Dnes je to už len okolo 25 ha a hrozí, že ďalšia plánovaná developerská výstavba túto 70 ročnú tradíciu vinárstva úplne zničí.
 • Nová komunikácia Malokrasňanská- Horská  má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé Krasňany a bude bezprostredne susediť s detským ihriskom a športoviskom v Malých Krasňanoch, ktoré je využívané obyvateľmi zo širšieho okolia (viď Obrázok 4).

Projekt obytný súbor Pod Slancom:

 • bude znamenať ďalšie zahustenie územia v okolí Peknej cesty bez uspokojivého riešenia dopravnej situácie. Projekt prinesie ďalšie zaťaženie dopravy na Peknej ceste a prípadnej novo-realizovanej spojnici Malokrasňanská - Horská, pričom existujúce Dopravno-kapacitné posúdenie s týmto projektom nepočíta. 
 • bude znamenať ďalšie spomalenie pre preferovanú električkovú dopravu a zhoršenie dopravnej situácie na Račianskej ulici.
 • bude predstavovať ďalší necitlivý zásah do oblasti kde sa nachádzajú vinohrady, 
 • bude ďalším priblížením mesta Bratislavy k stavu klimatickej núdze, keďže vinohrady ako aj okolité nezastavané územia zabraňujú prehrievaniu vzduchu v horúcich letných dňoch a prispievajú k zadržiavaniu vody v území.

Predmetné projekty sú realizované developerom, ktorý plánuje ďalšiu výstavbu už priamo na pozemkoch, kde sú dnes obhospodarované vinohrady a to najmä pripravovaný projekt Ohňavy. Podľa urbanistickej štúdie by malo touto výstavbou pribudnúť okolo 1 500 bytov a 3 600 - 3 900 obyvateľov. Dopravno-kapacitné posúdenie tohto projektu ďalej predpokladá, že obyvatelia tejto zóny denne vyprodukujú 24 000 jázd osobnými autami.

 

V prípade, že nedôjde k zrušeniu súhlasného stanoviska pre „Obytný súbor Dolný Slanec“ (záväzné stanovisko zo dňa 16.8.2017 č. MAGS OUIC 52925/16-348085) a zároveň bude vyhovené žiadosti o záväzné stanovisko pre projekt “Obytný súbor Pod Slancom” (žiadosť o záväzné stanovisko podaná dňa 5.6.2019 pod číslom MAG 360483/2019), žiadame aby bolo prehodnotené Dopravno-kapacitného posúdenie pre projekt “Obytný súbor Dolný Slanec” zo dňa 18.05.2016, v ktorom sa s ďalšou výstavbou v podobe projektu “Pod Slancom” nepočítalo a aby bol architektonicko - urbanistický návrh týchto projektov prehodnotený v zmysle Akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schválený uznesením č. 789/2017 Mestského zastupiteľstva HM SR Bratislavy dňa 26.4.2017 (parkovacie státia navrhnúť mimo verejných priestorov spoločenskej funkcie a parterov bytových domov, návrh zelených striech, dažďových záhrad, komunitných záhrad, jedlého parku a pod.);

V prípade ďalšej plánovanej výstavby na území dnešných vinohradov (najmä projekt Ohňavy) Vás chceme požiadať aby ste obzvlásť citlivo zvažovali nutnosť zástavby na tomto území s historickou tradíciou vinárstva.  

 

Veríme, že príslušné orgány zoberú túto petíciu na vedomie a nedovolia developerom nezvratné zásahy do prírody a života ľudí žijúcich v okolí vinohradov.

 

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

 • Daniela Sliviakova, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava
 • Jakub Žilinčan, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava
 • OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava (www.ozmk.sk)

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

 • OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava (www.ozmk.sk)

 

Obrázok 1 - Spojením Malokrasňanskej a Horskej (na obrázku vedie okolo Vozovne Krasňany a zelenou-vyznačeným obytným súborom Malé Krasňany) sa sem vodiči zo širokého okolia presunú z Peknej cesty, aby sa na Račiansku napojili “čím neskor” a ušetrili tak 1 km úsek využívaný teraz (označený oranžovou). Zdroj: Google Maps.Screenshot_2019-09-07_at_21.34_.47_.png

Obrázok 2 - Plánovaná cestná komunikácia  môže znamenať začiatok konca vinohradníckej tradície, nakoľko otvorí možnosti na ďalšiu výstavbu v okolí. 

Screenshot_2019-09-07_at_21.34_.54_.png

Obrázok 3 - Aktuálny stav vinohradov. Pás viniča bol vyrúbaný ako príprava na cestnú komunikáciu

Screenshot_2019-09-07_at_21.35_.02_.png

Obrázok 4 - Plánovaná cestná komunikácia je nebezpečne blízko detského a športového ihriska obytného súboru Malé KrasňanyScreenshot_2019-09-07_at_21.35_.08_.png

Obrázok 5 - Neúplný zoznam zaregulovaných a nezaregulovaných investícií v okolí.

Screenshot_2019-09-07_at_21.35_.18_.png


OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...