Petícia za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom meste

My, dolupodpísaní občania, obyvatelia Krasňan, Vinohradov, celej Rače a Nového mesta, ale aj spoluobčanov zo širšieho okolia hlavného mesta Bratislava

žiadame

 • primátora Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla,
 • poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, 
 • magistrát hlavného mesta SR Bratislava
 • a ďalšie príslušné orgány o

 

 1. zrušenie záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti a územného rozhodnutia-  výstavbe obytného súboru Dolný Slanec (záväzné stanovisko zo dňa 16.8.2017 č. MAGS OUIC 52925/16-348085)
 2. zrušenie záväzného stanoviska k investičnej činnosti a vydanie nesúhlasného stanoviska k územnému rozhodnutiu - výstavbe obytného súboru Pod Slancom (žiadosť o záväzné stanovisko podaná dňa 5.6.2019 pod číslom MAG 360483/2019)

a to z nižšie uvedených dôvodov.

--------

OZ Malé Krasňany (www.ozmk.sk) informuje detailne o plánovaných zámeroch na stránke zaoberajúcej sa budúcnosti vinohradov na www.ohnavy.sk

--------

Projekt Obytný súbor Dolný Slanec:

 • Realizácia tohto projektu je okrem iného podmienená výstavbou novej cestnej komunikácie- spojnice Malokrasňanská- Horská, ktorá má viesť priamo cez existujúci  a obhospodarovaný vinohrad (Obrázok 2). Komunikácia zhorší už dnes v ranných špičkách neúnosnú dopravnú situáciu na Račianskej ulici, keďže Obytný súbor Dolný Slanec bude pozostávať z 11 bytových domov s 220 bytmi čo je navýšenie dennej špičky minimálne o 110 áut a to bez uspokojivého a dlhodobo udržateľného dopravného riešenia. Súčasne je potrebné si uvedomiť, že uvedenú komunikáciu bude využívať aj časť obyvateľov nových obytných súborov, ktoré sú realizované v okolí- Rínok - Rača (473 bytov), Zlaté Krídlo (132 bytov), Radničné námestie (150 bytov). Toto všetko bude mať podľa nášho názoru za následok aj ďalšie spomalenie pre preferovanú električkovú dopravu, keďže v súčasnosti nastavený interval červenej a zelenej na križovatke Pekná cesta- Račianska a Malokrasňanská- Račianska ako tak vyhovuje súčasnej premávke. Taktiež bude znamenať aj ďalšie zdržanie na Račianskej ceste (viď Obrázok 1).
 • Je veľmi pravdepodobné, že výstavba novej komunikácie  a obytného súboru v bezprostrednom susedstve vinohradov bude mať výrazne negatívny dopad na existenciu týchto vinohradov, keďže sa pustí frekventovaná premávka do stredu vinohradov (viď Obrázky 2 a 3). Od roku 1948 tieto vinice obrába Poľnohospodárske družstvo Bratislava - Vinohrady. V najlepších časoch toto družstvo spravovalo 250 ha pôdy. Dnes je to už len okolo 25 ha a hrozí, že ďalšia plánovaná developerská výstavba túto 70 ročnú tradíciu vinárstva úplne zničí.
 • Nová komunikácia Malokrasňanská- Horská  má viesť iba 1,5m od bytového domu BD5 v obytnom súbore Malé Krasňany a bude bezprostredne susediť s detským ihriskom a športoviskom v Malých Krasňanoch, ktoré je využívané obyvateľmi zo širšieho okolia (viď Obrázok 4).

Projekt obytný súbor Pod Slancom:

 • bude znamenať ďalšie zahustenie územia v okolí Peknej cesty bez uspokojivého riešenia dopravnej situácie. Projekt prinesie ďalšie zaťaženie dopravy na Peknej ceste a prípadnej novo-realizovanej spojnici Malokrasňanská - Horská, pričom existujúce Dopravno-kapacitné posúdenie s týmto projektom nepočíta. 
 • bude znamenať ďalšie spomalenie pre preferovanú električkovú dopravu a zhoršenie dopravnej situácie na Račianskej ulici.
 • bude predstavovať ďalší necitlivý zásah do oblasti kde sa nachádzajú vinohrady, 
 • bude ďalším priblížením mesta Bratislavy k stavu klimatickej núdze, keďže vinohrady ako aj okolité nezastavané územia zabraňujú prehrievaniu vzduchu v horúcich letných dňoch a prispievajú k zadržiavaniu vody v území.

Predmetné projekty sú realizované developerom, ktorý plánuje ďalšiu výstavbu už priamo na pozemkoch, kde sú dnes obhospodarované vinohrady a to najmä pripravovaný projekt Ohňavy. Podľa urbanistickej štúdie by malo touto výstavbou pribudnúť okolo 1 500 bytov a 3 600 - 3 900 obyvateľov. Dopravno-kapacitné posúdenie tohto projektu ďalej predpokladá, že obyvatelia tejto zóny denne vyprodukujú 24 000 jázd osobnými autami.

 

V prípade, že nedôjde k zrušeniu súhlasného stanoviska pre „Obytný súbor Dolný Slanec“ (záväzné stanovisko zo dňa 16.8.2017 č. MAGS OUIC 52925/16-348085) a zároveň bude vyhovené žiadosti o záväzné stanovisko pre projekt “Obytný súbor Pod Slancom” (žiadosť o záväzné stanovisko podaná dňa 5.6.2019 pod číslom MAG 360483/2019), žiadame aby bolo prehodnotené Dopravno-kapacitného posúdenie pre projekt “Obytný súbor Dolný Slanec” zo dňa 18.05.2016, v ktorom sa s ďalšou výstavbou v podobe projektu “Pod Slancom” nepočítalo a aby bol architektonicko - urbanistický návrh týchto projektov prehodnotený v zmysle Akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, schválený uznesením č. 789/2017 Mestského zastupiteľstva HM SR Bratislavy dňa 26.4.2017 (parkovacie státia navrhnúť mimo verejných priestorov spoločenskej funkcie a parterov bytových domov, návrh zelených striech, dažďových záhrad, komunitných záhrad, jedlého parku a pod.);

V prípade ďalšej plánovanej výstavby na území dnešných vinohradov (najmä projekt Ohňavy) Vás chceme požiadať aby ste obzvlásť citlivo zvažovali nutnosť zástavby na tomto území s historickou tradíciou vinárstva.  

 

Veríme, že príslušné orgány zoberú túto petíciu na vedomie a nedovolia developerom nezvratné zásahy do prírody a života ľudí žijúcich v okolí vinohradov.

 

PETIČNÝ VÝBOR TVORIA A PETÍCIU PODÁVAJÚ:

 • Daniela Sliviakova, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava
 • Jakub Žilinčan, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava
 • OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava (www.ozmk.sk)

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

 • OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava (www.ozmk.sk)

 

Obrázok 1 - Spojením Malokrasňanskej a Horskej (na obrázku vedie okolo Vozovne Krasňany a zelenou-vyznačeným obytným súborom Malé Krasňany) sa sem vodiči zo širokého okolia presunú z Peknej cesty, aby sa na Račiansku napojili “čím neskor” a ušetrili tak 1 km úsek využívaný teraz (označený oranžovou). Zdroj: Google Maps.Screenshot_2019-09-07_at_21.34_.47_.png

Obrázok 2 - Plánovaná cestná komunikácia  môže znamenať začiatok konca vinohradníckej tradície, nakoľko otvorí možnosti na ďalšiu výstavbu v okolí. 

Screenshot_2019-09-07_at_21.34_.54_.png

Obrázok 3 - Aktuálny stav vinohradov. Pás viniča bol vyrúbaný ako príprava na cestnú komunikáciu

Screenshot_2019-09-07_at_21.35_.02_.png

Obrázok 4 - Plánovaná cestná komunikácia je nebezpečne blízko detského a športového ihriska obytného súboru Malé KrasňanyScreenshot_2019-09-07_at_21.35_.08_.png

Obrázok 5 - Neúplný zoznam zaregulovaných a nezaregulovaných investícií v okolí.

Screenshot_2019-09-07_at_21.35_.18_.png


OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že OZ Malé Krasňany, Malokrasňanská 12, 83154 Bratislava bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...