Verejnosť za odvahu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREJNOSŤ ZA ODVAHU  

--- česká verze následuje

Otvorený list Jeho Svätosti dalajlámovi,

prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi,

podpredsedníčke Národnej rady SR Lucii Ďuriš Nicholsonovej,

podpredsedovi Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janovi Bartoškovi,

podpredsedníčke Senátu Parlamentu ČR Miluši Horskej,

vicepremiérovi vlády ČR Pavlovi Bělobrádkovi

a ministrovi kultúry ČR Danielovi Hermanovi    

V dňoch 16.-18. októbra 2016 dostali Slovensko a Česká republika vzácny dar --- možnosť pobudnúť v blízkosti Jeho Svätosti 14. dalajlámu, duchovného vodcu Tibetu, nositeľa Nobelovej ceny mieru a jednej z najvplyvnejších osobností dneška. Necelé tri dni pobytu stačili na to, aby sa štyria najvyšší ústavní predstavitelia Českej republiky a premiér Slovenskej republiky v záujme dobrých obchodných vzťahov s Čínou dištancovali od Vášho stretnutia s dalajlámom.  

Vážený pán prezident, pani podpredsedníčky, pán podpredseda, pán vicepremiér, pán minister, sme hrdí na to, že ste prijatím dalajlámu dokázali, že si ako suverénne demokratické krajiny zahraničnú politiku máme určovať sami. Svojím prejavom líderstva, úcty a solidarity ste prehovorili z duše slovenským a českým občanom, ktorých sa na verejných vystúpeniach Jeho Svätosti v Bratislave a Prahe stretlo takmer 10-tisíc.

To isté ocenenie patrí aj politickým stranám, skupinám poslancov, senátorov a politikov v oboch krajinách, ako aj predsedom parlamentných výborov, ktorí konali rovnako. Na slovenskej strane ďakujeme predsedom výborov Františkovi Šebejovi a Martinovi Poliačikovi, europoslancovi a bývalému podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu, županovi Bratislavského samosprávneho kraja Pavlovi Frešovi a vedeniu Univerzity Komenského.  

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín štátnika, ktorý pred svetom zosobnil strednú Európu, sa hlásime aj k odkazu Václava Havla, osobného priateľa dalajlámu. Pri príležitosti 20. výročia konferencie Forum 2000 v Prahe, ktorú ste, Vaša Svätosť, pán prezident a pán minister, pozdvihli svojimi vystúpeniami, chceme aj my naplniť volanie Fora 2000 k „odvahe prevziať zodpovednosť“.  

Prijímame záväzok lásky a súcitu voči druhým. „Ži a nechaj žiť“ už v Európe čeliacej migrácii a ďalším výzvam nepostačuje. Solidarita sa musí oprieť o zásadu „ži a pomôž žiť“. Odmietame delenie na dobrých a zlých, národovcov a zradcov, kresťanov a teroristov. Zdieľame víziu sveta, v ktorom pravda a láska víťazia nad lžou a nenávisťou. Nerobíme si ilúzie o problémoch a prekážkach. Proti cynizmu a pragmatizmu však staviame hodnoty a ideály, na ktoré ľudstvo ašpiruje zo svojej podstaty.  

Podporujeme kultúrny a náboženský dialóg a veríme v jeho silu meniť myslenie a konanie ľudí na ceste k harmónii ľudskej rodiny. Nechceme, aby u nás a v Európe naďalej rástla polarizácia, radikalizácia, islamofóbia a antisemitizmus. Skutočný dialóg musí vyvierať z úcty k druhému. Skutočný dialóg musí byť podporený poznaním.  

Hlásime sa k ochrane ľudských práv proti totalitným a autoritárskym režimom, k záchrane Zeme od ekologickej katastrofy a od snáh o likvidáciu tradičných kultúr a duchovných tradícií. Všetky tieto výzvy dnes stelesňuje Tibet.  

Chceme, aby podpora ľudských práv a demokracie zostala podstatným prvkom zahraničnej politiky našich krajín a Európskej únie ako celku. Nadšene sa hlásime k Európe, nositeľke Nobelovej ceny mieru, ako politickému a civilizačnému spoločenstvu. Hlásime sa k demokratickým, morálnym, kultúrnym a duchovným hodnotám, ktoré Európskej únii vdýchli jej zakladatelia. Pripomínajúc si výročie založenia prvého spoločného demokratického štátu Slovákov a Čechov 28. októbra 1918, hlásime sa k úzkej slovensko-českej spolupráci v realite súčasnej Európy.  

Stojíme ruka v ruke, starí i mladí, aby sme spoločne viedli náš svet k hodnotám, ktoré ľudstvo spájajú. Hlásime sa k reforme vzdelávania, aby v budúcnosti lepšie vyvážilo materiálne a duchovné hodnoty. Poznanie druhého si musí nájsť cestu aj do učebných osnov. Náš svet prežije jedine vtedy, keď sa ho ujme mladá generácia vedená etickými hodnotami, nie egoizmom a krátkodobým ziskom.  

Svedectvo dalajlámu vnáša svetlo hodnôt do temnejúcej doby. Toto svetlo zažíha ďalšie sviece aj v našich srdciach a srdciach niektorých našich politikov.  

Vaša Svätosť, ďakujeme.

Pán prezident, pani podpredsedníčky, pán podpredseda, pán vicepremiér, pán minister a ostatné osobnosti, ďakujeme.    

Mário Nicolini, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko - Tomáš Halík, Česká křesťanská akademie - Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej - Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti - Jakub Klepal, Nadace Forum 2000 - Mária Ničová, Konfederácia politických väzňov Slovenska - Anna Galovičová, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického priateľstva - Juraj Anetta, advokát - Pavol Bargár, teológ, člen výboru Společnosti křesťanů a židů v ČR - Robert Basch, Nadace Open Society Fund Praha - Jana Belišová, etnologička - John Bok, spolek Šalamoun na podporu nezávislé justice v ČR - Ľubomír Burgr - Renáta Bzdilová, politologička - Zuzana Csenkyová, právnička - Lucia Cvengrošová, manažérka v Národnom tenisovom centre - Andrea Čechovičová, právnička - Margareta Černáková, lekárka - Andrej Čierny, Antikomplex.sk - Radka Čížová - Kamil Danda, zvukár, hudobník - Egon Gál, filozof - Fedor Gál, spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu, sociológ, publicista, dokumentarista - Libor Grubhoffer, univerzitný profesor - Peter Augustín Hlavina, kňaz, františkán - Mario Homolka, dokumentarista - Tomáš Horváth, Teach for Slovakia - Venus Jahanpour, Kancelária pre styk s verejnosťou, Bahájske spoločenstvo v SR - Marián Jaslovský, hudobník - Peter Juščák, spisovateľ - Michaela Kardohelyová, študentka gymnázia - Pavol Katreniak, komunálny poslanec - Eva Kempná, tlmočníčka a psychologička - Csaba a Suzanne Kiss, At Home Gallery - Petr Kolář, konzultant a diplomat - Pavel Kordoš, grafik, Bahájske spoločenstvo v SR - Vladimír Krčméry, RESOTY Resocializačná komunita Antona Srholca - Veronika Kvietková, Iniciatíva Kvety Demokracie - Jozef Lenč, politológ - Juraj Majcin, študent - Ivan Malek, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického priateľstva - Matej Medvecký, Tibetská asociácia - Juraj Mesík, ochranár a publicista - František Mikloško, bývalý poslanec Národnej rady SR - Daniel Milo, analytik Globsec Policy Institute - Šárka Okšová, učiteľka gymnázia - Štefan Olejník, fyzik - Tomáš Peszyński, občiansky aktivista - Milota Pfeffer, Slovenské duševné centrum BK - Petr Placák, spisovateľ, historik - Jana Poláčiková, vysokoškolská pedagogička a publicistka - Eva Poláková, profesorka, vedúca projektu Ľudské práva a prosociálna výchova - Ondrej Prostredník, evanjelický teológ - Iveta Pustajovská, office manažérka a tlmočníčka - Jozef Reinvart, podporovateľ rovnoprávnej medzinárodnej jazykovej komunikácie - Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka - Ivana Smoleňová, Prague Security Studies Institute - Jitka Spillerová, Kancelária pre styk s verejnosťou, Bahájske spoločenstvo v SR - Slavo Stankovič, festival Matrioshka – Do not let absurdity destroy humanity - Soňa Szomolányi, politologička - Ivan Štrpka, spisovateľ - Alexej Tahy, historik umenia - Andrea Tittelová, priekopníčka uvedomelej politiky a verejnej správy na Slovensku - Renáta Vargová, psychoterapeutka - Marcel Zajac - Peter Zajac, literárny vedec - Katarína Zavacká, právnička - Michal Zemaník, aktívny občan - Branislav Živica, živnostník    

Znenie listu v slovenskom jazyku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNOST ZA ODVAHU  

Otevřený dopis Jeho Svatosti dalajlámovi,

prezidentu SR Andrejovi Kiskovi,

místopředsedkyni Národní rady SR Lucii Ďuriš Nicholsonové,

místopředsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Bartoškovi, ​​

místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR Miluši Horské,

vicepremiérovi vlády ČR Pavlu Bělobrádkovi

a ministru kultury ČR Danielu Hermanovi    

 

Ve dnech 16.-18. října 2016 dostali Slovensko a Česká republika vzácný dar --- možnost pobýt v blízkosti Jeho Svatosti 14. dalajlámy, duchovního vůdce Tibetu, nositele Nobelovy ceny míru a jedné z nejvlivnějších osobností dneška. Necelé tři dny pobytu stačily k tomu, aby se čtyři nejvyšší ústavní představitelé České republiky a premiér České republiky v zájmu dobrých obchodních vztahů s Čínou distancovali od Vašeho setkání s dalajlámou.

Vážený pane prezidente, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, pane vicepremiére, pane ministře, jsme hrdi na to, že jste přijetím dalajlámy dokázali, že si, jako suverénní demokratické země, máme zahraniční politiku určovat sami. Svým projevem líderství, úcty a solidarity jste promluvili z duše slovenským a českým občanům, kterých se na veřejných vystoupeních Jeho Svatosti v Bratislavě a Praze setkalo téměř 10 tisíc.

Totéž ocenění patří i politickým stranám, skupinám poslanců, senátorů a politiků obou zemí, jakož i předsedům parlamentních výborů, kteří jednali stejně. Na slovenské straně děkujeme předsedům výborů Františkovi Šebejovi a Martinu Poliačikovi, europoslanci a bývalému místopředsedovi vlády Pálu Csákymu, županovi Bratislavského samosprávného kraje Pavlu Frešovi a vedení Univerzity Komenského.  

Při příležitosti nedožitých 80. narozenin státníka, který před světem zosobnil střední Evropu, se hlásíme i k odkazu Václava Havla, osobního přítele dalajlámy. Při příležitosti 20. výročí konference Forum 2000 v Praze, kterou jste, Vaše Svatosti, pane prezidente a pane ministře, pozvedli svými vystoupeními, chceme i my naplnit volání Fora 2000 k "odvaze převzít odpovědnost".  

Přijímáme závazek lásky a soucitu vůči druhým. "Žij a nech žít" v Evropě, která čelí migraci a dalším výzvám již nestačí. Solidarita se musí opřít o zásadu "žij a pomoz žít". Odmítáme dělení na dobré a zlé, národovce a zrádce, křesťany a teroristy. Sdílíme vizi světa, v němž pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Neděláme si iluze o problémech a překážkách. Proti cynismu a pragmatismu však stavíme hodnoty a ideály, na které lidstvo aspiruje ze své podstaty.  

Podporujeme kulturní a náboženský dialog a věříme v jeho sílu měnit myšlení a jednání lidí na cestě k harmonii lidské rodiny. Nechceme, aby u nás a v Evropě nadále rostla polarizace, radikalizace, islamofobie a antisemitismus. Skutečný dialog musí vyvěrat z úcty k druhému. Skutečný dialog musí být podpořen poznáním.  

Hlásíme se k ochraně lidských práv proti totalitním a autoritářským režimům, k záchraně Země od ekologické katastrofy a od snah o likvidaci tradičních kultur a duchovních tradic. Všechny tyto výzvy dnes ztělesňuje Tibet.  

Chceme, aby podpora lidských práv a demokracie zůstala podstatným prvkem zahraniční politiky našich zemí a Evropské unie jako celku. Nadšeně se hlásíme k Evropě, nositelce Nobelovy ceny míru, jako politickému a civilizačnímu společenství. Hlásíme se k demokratickým, morálním, kulturním a duchovním hodnotám, které Evropské unii vdechli její zakladatelé. Připomínajíc si výročí založení prvního společného demokratického státu Čechů a Slováků 28. října 1918, hlásíme se k úzké slovensko-české spolupráci v realitě současné Evropy.  

Stojíme ruku v ruce, staří i mladí, abychom společně vedli náš svět k hodnotám, které lidstvo spojují. Hlásíme se k reformě vzdělávání, aby v budoucnu lépe vyvážilo materiální a duchovní hodnoty. Poznání druhého si musí najít cestu i do učebních osnov. Náš svět přežije jedině tehdy, když se ho ujme mladá generace vedena etickými hodnotami, ne egoismem a krátkodobým ziskem.  

Svědectví dalajlámy vnáší světlo hodnot do stále temnější doby. Toto světlo zažehlo další svíce i v našich srdcích a srdcích některých našich politiků.  

Vaše Svatosti, děkujeme.

Pane prezidente, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, pane vicepremiére, pane ministře a ostatní osobnosti, děkujeme.    

Mário Nicolini, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko - Tomáš Halík, Česká křesťanská akademie - Daniel Pastirčák, kazatel Cirkvi bratskej - Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti - Jakub Klepal, Nadace Forum 2000 - Mária Ničová, Konfederace politických vězňů Slovenska - Anna Galovičová, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického priateľstva - Juraj Anetta, advokát - Pavol Bargár, teológ, člen výboru Společnosti křesťanů a židů v ČR - Robert Basch, Nadace Open Society Fund Praha - Jana Belišová, etnologička - John Bok, spolek Šalamoun na podporu nezávislé justice v ČR - Ľubomír Burgr - Renáta Bzdilová, politologička - Zuzana Csenkyová, právnička - Lucia Cvengrošová, manažerka v Národnom tenisovom centre - Andrea Čechovičová, právnička - Margareta Černáková, lékařka - Andrej Čierny, Antikomplex.sk - Radka Čížová - Kamil Danda, zvukař, hudebník - Egon Gál, filozof - Fedor Gál, spoluzakladatel Verejnosti proti násiliu, sociolog, publicista, dokumentarista - Libor Grubhoffer, univerzitní profesor - Peter Augustín Hlavina, kněz, františkán - Mario Homolka, dokumentarista - Tomáš Horváth, Teach for Slovakia - Venus Jahanpour, Kancelář pro styk s veřejností, Bahájske spoločenství v SR - Marián Jaslovský, hudebník - Peter Juščák, spisovatel - Michaela Kardohelyová, studentka gymnázia - Pavol Katreniak, komunálny poslanec - Eva Kempná, tlumočnice a psycholog - Csaba a Suzanne Kiss, At Home Gallery - Petr Kolář, konzultant a diplomat - Pavel Kordoš, grafik, Bahájske spoločenství v SR - Vladimír Krčméry, RESOTY Resocializační komunita Antona Srholca - Veronika Kvietková, Iniciatíva Kvety Demokracie - Jozef Lenč, politolog - Juraj Majcin, student - Ivan Malek, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického priateľstva - Matej Medvecký, Tibetská asociácia - Juraj Mesík, ochranář a publicista - František Mikloško, bývalý poslanec Národnej rady SR - Daniel Milo, analytik Globsec Policy Institute - Šárka Okšová, učitelka gymnázia - Štefan Olejník, fyzik - Tomáš Peszyński, občanský aktivista - Milota Pfeffer, Slovenské duševné centrum BK - Petr Placák, spisovatel, historik - Jana Poláčiková, vysokoškolská pedagogička a publicistka - Eva Poláková, profesorka, vedoucí projektu Ľudské práva a prosociálna výchova - Ondrej Prostredník, evanjelický teolog - Iveta Pustajovská, office manažérka a tlumočnice - Jozef Reinvart, podporovatel rovnoprávní mezinárodní jazykové komunikace - Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka - Ivana Smoleňová, Prague Security Studies Institute - Jitka Spillerová, Kancelář pro styk s veřejností, Bahájske spoločenství v SR - Slavo Stankovič, festival Matrioshka – Do not let absurdity destroy humanity - Soňa Szomolányi, politologička - Ivan Štrpka, spisovatel - Andrea Tittelová, průkopnice uvědomnělé politiky a veřejné správy na Slovensku - Renáta Vargová, psychoterapeutka - Marcel Zajac - Peter Zajac, literární vědec - Katarína Zavacká, právnička - Michal Zemaník, aktivní občan - Branislav Živica, živnostník  

Znění listu v češtině


Mário Nicolini    Kontaktujte autora petície