STOP spaľovni!

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, nesúhlasíme so zriadením a výstavbou splyňovacieho zariadenia pri obci Janík, ktorého palivovou základňou bude odpadová biomasa a TDP (tuhé druhotné palivo) v rámci navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ navrhovateľa AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice.  

Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia a majú za to, že jeho realizácia by:  

1. mala negatívny dopad na zdravie obyvateľstva a stav už aj tak výrazne znečisteného životného prostredia, ktoré je v Košickej kotline dlhodobo zaťažované hutníckym priemyslom (US STEEL), výrobou stavebných hmôt (Cementáreň Turňa) a intenzívnym poľnohospodárstvom.  
2. mala negatívny dopad na množstvo škodlivých emisií v ovzduší s dosahom na širšie okolie vrátane priľahlých oblastí Maďarska (vzhľadom na prevládajúce severné prúdenie),  
3. mala negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a mostov a ich stav, spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií vrátane jedinej spojnice  - cesty tretej triedy naprieč obcou Janík.  
4. výrazne by ohrozila bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, pretože v prevažnej časti obce nie sú vybudované chodníky.  
5. v prípade havárie priamo ohrozila spodné vody a tým aj vodu v studniach obyvateľov obce Janík a okolitých obcí v povodí riek Ida a Bodva,  
6. bola v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR, Košického samosprávneho kraja, ďalšími strategickými dokumentmi a legislatívou EÚ a SR, ktorých ciele vyžadujú výrazné zvyšovanie primárnej separácie a materiálového zhodnocovania odpadov,  
7. bola neefektívna vzhľadom na jej lokalizáciu, keďže zariadenie rovnakého typu sa nachádza cca. 30 km od obce Janík a to v areáli Cementárne a US STEELU. Spaľovňa biomasy za účelom výroby tepla a el. energie sa nachádza dokonca aj v blízkom meste Moldava nad Bodvou. Teda ďalšiu spaľovňu v obci Janík považujeme za ekonomicky neefektívnu a ekologicky zaťažujúcu. Pričom považujeme za neetické vybudovať spaľovňu v katastri našej obce iba za účelom zisku z výroby el. energie bez akýchkoľvek pozitívnych efektov pre obyvateľov obce.  
8. narušila pokojný život na vidieku, ktorý patrí medzi hlavné benefity obce Janík

Petičný výbor:  

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. Bydlisko: Urxova 4, 080 05 Prešov
Ing. Peter Borszék. Bydlisko: Janík 100, 044 05 Moldava nad Bodvou
Ing. Jozef Vanyo, Bydlisko: Janík 104, 044 05 Moldava nad Bodvou 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Obec Janík bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...