Správa ciest a verejných komunikacií "SLANEC"

My, podpísaní obyvatelia , mestskej časťi Bratislava-Nové Mesto na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame Magistrát Hlavného Mesta SR a Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto aby v lokalite “Slanec”:

  1. prebral pod správu cesty, chodníky a verejné priestranstvá
  2. udržiaval pozemnú komunikáciu v stave zodpovednom účelu, na ktorý sú určené
  3. vykonával pravidelnú údržbu a opravy pozemných komunikácií bez prieťahov odstránil závady v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií

a to spôsobom:

  1. odhŕňaním snehu k okraju komunikácií
  2. odvozom snehu z miest v prípade potreby
  3. vhodným posypovým materiálom v prípade poľadovice