ABY DEŤOM ZŠ PANKÚCHOVA 4 NEZOBRALI ŠKOLSKÝ DVOR

PETÍCIA ZA INÉ UMIESTNENIE ŠPORTOVEJ HALY AKO NA ŠKOLSKOM DVORE ZÁKLADNEJ ŠKOLY PANKÚCHOVA 4 V MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA  

My, dolupodpísaní obyvatelia mestskej časti Bratislava-Petržalka,

sme znepokojení zámerom výstavby športovej haly na školskom dvore ZŠ Pankúchova 4 a zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa na pozemku, ktorý je časťou parcely č. 347 takáto výstavba realizovala. Ak výstavba nie je z objektívnych dôvodov možná na inom pozemku, potom požadujeme umiestnenie športovej haly v areáli základnej školy podľa priloženého nákresu tak, aby nezasahovala do školského dvora a aby dvor bol upravený pre športujúcu verejnosť.    

Sme rozhorčení, že s nami ako obyvateľmi mestskej časti, ktorí sú priamo dotknutí zamýšľanou výstavbou, vopred nikto túto záležitosť nekonzultoval, čo nie je v súlade s prijatým dokumentom Transparentná Petržalka týkajúcom sa pravidiel participácie verejnosti na takýchto procesoch, hoci realizácia takejto výstavby na aktuálne zvolenom mieste by jednoznačne viedla k zhoršeniu kvality nášho života, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

1.       Výstavbou športovej haly na školskom dvore by deti tejto základnej školy prišli o ich jediné miesto, na ktorom môžu byť počas prestávok medzi vyučovacími hodinami a v čase školskej družiny, kde si môžu odpočinúť a vykonávať pohybové aktivity.

2.       Tento školský dvor je miestom pre zhromaždenie žiakov, učiteľov a zamestnancov školy v prípade požiaru a evakuácie a nie je možné tento priestor z bezpečnostných dôvodov zastavať ďalšou budovou, pretože by došlo k ohrozeniu životov a zdravia detí aj ostatných osôb.

3.       Umiestnenie športovej haly na školský dvor ZŠ Pankúchova 4 je absolútne nevhodné a neopodstatnené, športová hala nemá zabrať a zrušiť školský dvor a ani nepatrí do zastavanej už zahustenej obytnej časti, spôsobila by nadmerné zahustenie a trvalé znehodnotenie životného prostredia nielen v dôsledku zničenia stromov a zelene, ale aj hluku, prachu, zníženia svetelnosti a iných faktorov súvisiacich s výstavbou.

4.       Realizácia výstavby športovej haly na školskom dvore ZŠ Pankúchova 4 by spôsobila potrebu vybudovania nových parkovacích miest, v danej lokalite chýbajú parkovacie miesta aj pre terajších obyvateľov, nie je možné zabezpečiť bezpečnú a zdravie a životy neohrozujúcu dopravnú obslužnosť pre akúkoľvek ďalšiu výstavbu, keďže tieto lokality nie sú projektované na ďalšiu výstavbu a hrozí dopravný kolaps.

hala1.jpg5.       Ak výstavba športovej haly nie je z objektívnych dôvodov (napr. prepadnutie eurofondov) možná na inom pozemku ako na pozemku, ktorý je časťou parcely č. 347, potom požadujeme jej umiestnenie na jeho opačnom konci pri bikrosovej dráhe pri lesíku, odkiaľ by bol aj vstup do haly a parkovanie áut a autobusov by bolo na už existujúcom parkovisku pri lesíku, ktoré má väčšiu kapacitu parkovacích miest ako aktuálne zvolené riešenie. Zároveň požadujeme, aby školský dvor ZŠ Pankúchova 4, na ktorom je zámer umiestniť športovú halu, bol upravený tak, aby na ňom bolo postavené verejné vonkajšie multifunkčné ihrisko v súlade s prísľubom starostu Petržalky vyjadreným na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka dňa 28. júna 2022.  


SME občania, o.z., Šustekova 31, 851 04 Bratislava v z. JUDr. Magdaléna Kollárová, predseda - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, JUDr. Milan Vetrák, PhD., Haanova 37, 851 04 Bratislava, Ing. Katarína Sklenková, Pankúchova 3, 851 04 Bratislava, Ing. Branislav Kleinert, A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava, Ing. Eva Majlingová, Mamateyova 10, 851 04 Bratislava, Ing. Ľudmila Tekulová, Šustekova 7, 851 04 Bratislava, Ing. Zdenko Banci, Haanova 18, 851 04 Bratislava, Mgr. Ľuboš Haško, Haanova 16, 851 04 Bratislava, Ing. Robert Kvasňovský, Haanova 22, 851 04 Bratislava, Ing. Jozef Sedmák, Haanova 20, 851 04 Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že SME občania, o.z., Šustekova 31, 851 04 Bratislava v z. JUDr. Magdaléna Kollárová, predseda - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, JUDr. Milan Vetrák, PhD., Haanova 37, 851 04 Bratislava, Ing. Katarína Sklenková, Pankúchova 3, 851 04 Bratislava, Ing. Branislav Kleinert, A. Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava, Ing. Eva Majlingová, Mamateyova 10, 851 04 Bratislava, Ing. Ľudmila Tekulová, Šustekova 7, 851 04 Bratislava, Ing. Zdenko Banci, Haanova 18, 851 04 Bratislava, Mgr. Ľuboš Haško, Haanova 16, 851 04 Bratislava, Ing. Robert Kvasňovský, Haanova 22, 851 04 Bratislava, Ing. Jozef Sedmák, Haanova 20, 851 04 Bratislava bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...