PROTI ZRIADENIU NOCĽAHÁRNE A NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA NA ULICI BRATISLAVSKÁ 74/32 A 75/30 V GALANTE

My, dolupodpísaní občania mesta Galanta v zmysle petičného práva nesúhlasíme so zriadením nocľahárne a nízkoprahového denného centra na adrese Bratislavská 72/32 a 75/30 v Galante a následným umiestnením ľudí bez domova v tomto zariadení. Zároveň požadujeme dodržiavanie zákonných postupov zo strany mesta Galanta a riešiť problematiku ľudí bez domova vhodnejšími a zákonom neodporujúcimi alternatívami, ktoré nebudú znižovať komfort bývania obyvateľstva danej lokality.


Peter Kővágó, Bratislavská 77/26, 924 01 Galanta    Kontaktujte autora petície
Facebook