Proti reklame "nedele svätíme nákupmi"

Dovoľte, aby som protestovala a vyjadrila znepokojenie nad reklamnou kampaňou "Nedele svätíme nákupmi", ktorú aktuálne realizuje EUROPA SC Zvolen. Je to buď absolútna neznalosť historických, kultúrnych základov nášho národa, alebo provokácia. Pre kresťanov je svätenie nedele dôležitým aspektom náboženského života a slogan "Nedele svätíme nákupmi" je urážkou toho, o čo sa snažíme a v čo veríme. Nehovoriac o žene, ktorá je oblečená v rehoľnom odeve, takže narážka je úplne evidentná. V Etickom kódexe reklamnej praxe je uvedené: "(5) Reklama nesmie obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov. (6) Reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, a to najmä z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, politickej." Táto reklama to porušuje. Verím, že viacerí vyjadríte nesúhlas s touto reklamou a následne bude stiahnutá z obehu (resp. z nej vyvodia dôsledky) vďaka sťažnosti na Radu pre reklamu i vďaka tejto petícii. Zároveň je táto petícia namierená voči všetkým podobným reklamám, ktorých je, žiaľ, na Slovensku stále viac a viac.  "Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred Otcom." (Lk 12,8)


Zuzana Vandáková    Kontaktujte autora petície