Petícia občianskeho združenia Obytná zóna Dombale I. - Ivanka pri Dunaji proti plánovanej výstavbe novej komunikácie cez obytnú zónu Dombale I.

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   

Ivanka pri Dunaji, dňa 12.10.2020  

Petícia občianskeho združenia Obytná zóna Dombale I. - Ivanka pri Dunaji, so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava – m. č. Ružinov, IČO: 42 413 346, registrovaného Ministerstvom vnútra SR, pod č. VVS/1-900/90-44555 (ďalej len „Občianske združenie“) proti výstavbe novej komunikácie cez obytnú zónu Dombale I.

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci vo veci tejto petície je: Ing. Peter Kollár, Športová 43, 900 45 Malinovo.

Ako účastníci a podporovatelia tejto petície vyjadrujeme svoj jednoznačný nesúhlas s tým, aby navrhované cestné prepojenie ciest I/61 a D4 či už ako variant A, alebo variant B v zmysle „TECHNICKEJ ŠTÚDIE - PREPOJENIE CIEST I/61 A D4“ zhotovenej na objednávku spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. spoločnosťou 2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 36 832 201 bolo plánované a vedené cez OBYTNÚ ZÓNU DOMBALE I.

V obytnej zóne Dombale I sa nachádzajú pozemky, ktoré sú určené v zmysle územného plánu obce Ivanka pri Dunaji pre výstavbu bytových domov, radových rodinných domov a individuálnych rodinných domov.

Pozemky boli vytvorené pozemkovými úpravami, ktoré ako správny orgán príslušný konať vo veci pozemkových úprav uskutočňoval Obvodný pozemkový úrad v Senci od roku 2012. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Senec Pozemkový a lesný odbor č. OÚ SC - PLO/2015/294-126/Ma zo dňa 19.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  08.04.2015, bolo nariadené vykonanie projektu pozemkových úprav v časti k.ú. Ivanka pri Dunaji, lokalita Dombale, čím vznikli dnešné pozemky a boli zapísané do katastra nehnuteľností.

Následne prebehlo konanie o umiestnení stavby inžinierskych sietí a komunikácií  a bolo stavebným úradom obce  Ivanka pri Dunaji vydané dňa 02.02.2018 územné rozhodnutie o umiestnení stavby – „Obytná zóna Dombale I/Bytový komplex Dubaj Ivanka pri Dunaji“  (č.j.: Výst 4028-15-Kt), ktoré nadobudlo právoplatnosť  dňa 03.07.2018.

Vlastníkmi pozemkov v obytnej zóne Dombale I sú rôzne fyzické osoby. Navrhovaným trasovaním prepojenia ciest I/61 a D4 cez danú obytnú zónu vlastníkom pozemkov vznikne značná škoda. Nielen vlastníkom pozemkov pod budúcou komunikáciou, ale aj vlastníkom tých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v okolí navrhovanej komunikácie.

Okrem vyššie uvedeného zásahu do práv a oprávnených očakávaní vlastníkov pozemkov v oblasti Dombale I., sa vybudovaním navrhovanej komunikácie vytvorí priamo v obciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti  tranzitné spojenie medzi cestami I/61 a D4  pre všetky typy dopravy, vrátane kamiónovej. Bude to mať negatívny vplyv na všetky zložky životného prostrediapohodu a kvalitu života, hlukovú záťaž, prašnosť prostredia, stabilitu horninového prostredia, znečistenie pôd, klímu a kvalitu ovzdušia, kvalitu podzemných a povrchových vôd, zásah do biotopov, výrub drevín, ekologickú stabilitu, vizuálny vzhľad krajiny, urbárny komplex a rekreačný potenciál územia.

TECHNICKÁ ŠTÚDIA - PREPOJENIE CIEST I/61 A D4 rozdeľuje navrhovanú komunikáciu na tri úseky, ktoré je možné vybudovať a užívať samostatne:

1. Úsek → MÚK Bernolákovo západ – MÚK Ivanka východ (cesta III/1048)

2. Úsek → MÚK Ivanka východ – MÚK Ivanka juh (cesta III/1041)

3. Úsek → MÚK Ivanka juh – MÚK Zálesie.

Potreba výstavby navrhovanej komunikácie v celom rozsahu z dôvodu riešenia dopravnej situácie  - tranzitu dopravy z obcí Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie a Most pri Bratislave, nevyplýva ani z výsledkov Dopravnej štúdie STU v Bratislave – Dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek z roku 2015, ako aj skutočnosti, že do roku 2026 by malo byť ukončené rozšírenie starej Seneckej cesty. Dopravnú situáciu by ekologickejšie a hospodárnejšie riešil odklon tranzitnej dopravy z obce Bernolákovo len cez prvý úsek navrhovanej komunikácie na cestu I/61 a ďalej až na diaľnicu D1.

Za obdobné ekologickejšie a ekonomickejšie riešenie dopravnej situácie v danej oblasti sa zasadzuje aj petícia: „Petícia za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón“.

Ako účastníci a podporovatelia tejto petície požadujeme, aby vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bol vybudovaný len 1. úsek navrhovanej komunikácie od MÚK Ivanka pri Dunaji východ (cesta III/1048) po MÚK Bernolákovo západ a tým bola odklonená tranzitná doprava z obce Bernolákovo cez prvý úsek navrhovanej komunikácie na cestu I/61 resp. až na diaľnicu D1. Nesúhlasíme s tým aby bol vybudovaný 2. úsek a 3. úsek a to aj z toho dôvodu, že ich vybudovanie bude  mať negatívny vplyv na všetky zložky životného prostredia – pohodu a kvalitu života, hlukovú záťaž, prašnosť prostredia, stabilitu horninového prostredia, znečistenie pôd, klímu a kvalitu ovzdušia, kvalitu podzemných a povrchových vôd, zásah do biotopov, výrub drevín, ekologickú stabilitu, vizuálny vzhľad krajiny, urbárny komplex a rekreačný potenciál územia.  

Pripájame grafické vyznačenie so zvýraznením jednotlivých MÚK (mimoúrovňová križovatka):

 Priloha_k_Peticii.jpg

 

V zmysle petičného zákona pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť svoje meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory petície namiesto vlastnoručného podpisu. Úplná adresa nie je viditeľná na webe, je viditeľná len pre autora petície.

(Prosím potvrďte svoj podpis kliknutím na link, ktorý Vám príde emailom na Vami zadanú emailovú adresu. Inak podpis nie je platný!!!)

Petičný výbor:

 Ing. Peter Kollár, Športová 43, 900 45 Malinovo - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci

Mgr. Dušan Baník, Pribišova 23, 841 05 Bratislava

Peter Krigler, Na vŕšku 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Miloš Majba, Pri Struhe 21, 831 07 Bratislava

Mgr. Rastislav Petrík, Toryská 26, 821 07 Bratislava


Občianske združenie Obytná zóna Dombale I. - Ivanka pri Dunaji    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Občianske združenie Obytná zóna Dombale I. - Ivanka pri Dunaji na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...