Prosíme, podporte naše znevýhodnené deti, aby im nebrali to, na čo majú nárok.

 V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou Špeciálnej základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka 13 v Žiline, majú byť od 1.7.2019 aplikované personálne zmeny, ktoré nebudú mať dobrý vplyv na naše deti.           

 Budú obmedzené v už rozbehnutých terapiách, vďaka ktorým napredujú.                    

Je nevyhnutné, aby terapie vykonávali iba kvalifikovaní terapeuti, ktorí majú potrebné skúsenosti a školenia.

Vedenie školy nás rodičov neinformovalo, že nastanú tieto zmeny.

Preto sme spísali túto petíciu   

1. Za dodržiavanie ratifikovaných dokumentov, ktoré sa týkajú dostupnosti bezplatnej ranej intervencie (starostlivosti) rodinám s deťmi s mentálnym                       a viacnásobným postihnutím, ako aj s deťmi                        s oneskoreným psychomotorickým vývinom.

2. Za pozastavenie plánovaných personálnych               zmien v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Jána Vojtaššáka 13 v Žiline, ktoré je v rozpore                       s dodržiavaním ratifikovaných dokumentov, týkajúcich sa dostupnosti bezplatnej ranej intervencie (starostlivosti) rodinám  s deťmi s mentálnym        a viacnásobným postihnutím, ako aj s deťmi s oneskoreným psychomotorickým vývinom.

3. Za personálnu optimalizáciu Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Jána Vojtaššáka 13 v Žiline, ktorá vyplýva z aktuálnych potrieb klientov. Žiadame o personálne navýšenie ďalších úväzkov k súčasným –  logopéd           na zástup za MD, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg so zameraním                na surdopédiu, psychológ a fyzioterapeut.     

 

My, dolu podpísaní rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, odborníci,                  ktorí pracujeme s týmito rodinami, priatelia týchto rodín a široká verejnosť, vyjadrujeme verejnú podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Žiadame ministerstvo, aby navyšovalo počty odborníkov v CŠPP nie len jednorazovo,    ale priebežne, podľa aktuálneho počtu klientskych rodín, ktoré budú mať o služby            v CŠPP záujem, a to tak, aby nedochádzalo k preťaženiu odborníkov v intervencii ambulantnej ani terénnej.

Vyzývame Okresný úrad Žilina – odbor školstva, aby urýchlene riešil alarmujúcu situáciu ranej intervencie (starostlivosti) klientov CŠPP Jána Vojtaššáka 13 v Žiline.

 

Starostlivosť o rodiny s deťmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím zabezpečuje    ako jediné štátne a teda bezplatné poradenské zariadenie pre túto skupinu klientov        v okrese Žilina Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Jána Vojtaššáka 13          v Žiline (ďalej len CŠPP).                                                                                    Poradňa sa rokmi personálne vyvíjala podľa potrieb klientov a podľa najnovších odborných trendov v poskytovaní komplexnej starostlivosti. Centrum sa stretáva            s pozitívnou spätnou väzbou a so zvyšujúcim sa záujmom o služby. Chceme upozorniť,  že plánované personálne zásahy v CŠPP budú v rozpore s viacerými ratifikovanými          a záväznými dokumentmi a národnými programami rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením, ktoré  hovoria o právach detí so zdravotným postihnutím, o dostupnosti ranej starostlivosti a rehabilitačných  služieb.              Okresný úrad Žilina, ako priamy zodpovedný orgán za plánované zásahy na úseku CŠPP, svojím konaním nedodržiava tieto dokumenty, porušuje dohovory, ktoré štát ratifikoval    a diskriminuje rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. 

Situácia je nasledovná:

  • Plánovaná je redukcia úväzkov v CŠPP, čím centrum príde o skúsených a vyškolených špeciálnych pedagógov (napr. výcvik v náhradnej komunikácii VOKS, ABA terapia, pohybová terapia, filiálna terapia, arteterapia, terapia hrou     a iné).
  • Privítali by sme nielen rozšírenie logopedickej intervencie pre naše deti,                ale aj viac priestoru na individuálne psychologické poradenstvo, väčšiu intenzitu špeciálno-pedagogických terapií a individuálnych fyzioterapeutických cvičení.          V súčasnosti nie sú tieto služby dostupné pre všetkých klientov poradne v takom rozsahu, v akom by klienti spomínané služby potrebovali.                   

 

Pripomíname, že plánované zásahy v CŠPP:

  • Znížia kvalitu aj kvantitu doteraz poskytovaných služieb.
  • Spôsobia, že centrum príde o zaškolených, skúsených ľudí, so špecifickými zručnosťami a absolvovanými kurzami, čím sa jednoznačne zníži odborná úroveň poskytovaných služieb.
  • Spôsobia, že centrum nebude schopné poskytovať intervencie v náhradnej komunikácii VOKS, ktorá sa u detí s ťažkou formou NKS ukazuje ako mimoriadne užitočná a nápomocná. O tento druh intervencie je veľký záujem.                      Boli by sme veľmi rady, keby naše deti mohli pokračovať v pravidelných intervenciách so súčasnými odborníkmi.
  • Spôsobia, že centrum nebude schopné poskytovať špeciálno-pedagogické intervencie v požadovanom rozsahu, pretože už teraz je skupina klientov vyžadujúcich intenzívnu  ranú intervenciu, ktorých pre obmedzené personálne možnosti centrum momentálne nemôže zaradiť do pravidelnej špeciálno-pedagogickej starostlivosti. 
  •  Spôsobia, že centrum príde o možnosť flexibility pri zabezpečovaní pravidelnej starostlivosti. Vyšší počet špeciálnych pedagógov umožňuje vzájomne spolupracovať, čím sa zvyšuje efektivita poskytovanej intervencie.

 Preto žiadame Okresný úrad Žilina, Odbor školstva o:   

 

  • Zachovanie súčasných úväzkov v CŠPP. 
  • Postupné navýšenie počtu zamestnancov v CŠPP tak,                                    aby našim deťom  s mentálnym a viacnásobným postihnutím,                ako aj deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom mohlo centrum poskytovať komplexnú ranú intervenciu. ( Centrum tyzdenne robí terapie cca 100 deťom plus 500 detí sa ročne dostaví na diagnostiku ).
  • Otvorenú a konštruktívnu komunikáciu vedenia so zamestnancami CŠPP, ich spolupodieľanie sa pri zavádzaní zmien a opatrení týkajúcich sa CŠPP, s ohľadom na práva klientov, voči ktorým nesú zodpovednosť všetci zainteresovaní.

 

Pri našich požiadavkách sa okrem práv na dostupnú a komplexnú starostlivosť odvolávame aj na usmernenie, ktoré zaslalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2019/10457: 1-A1040 vedúcim odborov školstva Okresných úradov v sídle kraja – citácia: „...žiadame centrá špeciálno-pedagogického poradenstva venovať zvýšenú pozornosť poskytovaniu ranej a terénnej starostlivosti deťom              so zdravotným postihnutím, deťom a žiakom v školskej integrácii a optimalizovaniu personálneho obsadenia vychádzajúc z aktuálnych potrieb a požiadaviek“.

 

Veríme, že nikomu nie je ľahostajná situácia našich detí a preto budú naše požiadavky zohľadnené a kompetentní urýchlene vykonajú vhodné opatrenia.                            Máme podozrenie, že ľudia zodpovední za financovanie poradenských zariadení nerozumejú úplne ich činnosti, pretože vychádzame zo skúsenosti, že sa na problematiku často pozerajú len cez čísla a zákony. Ocenili by sme, keby vedenie školy s CŠPP, aj so zriaďovateľom, nemuseli narážať na podobné nepochopenie, ale naopak  spoločne riešili existujúce ťažkosti. V mene všetkých, ktorí si uvedomujú, že včasná odborná  pomoc      je v starostlivosti o rodiny  s deťmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím nenahraditeľná, apelujeme za zmenu.  

S úctou rodičia klientov CŠPP J. Vojtaššáka 13 v Žiline  

 V mene rodičov detí, ktorí sú klientmi uvedeného CŠPP, by sme chceli zamestnancom vyjadriť vďaku za doterajšiu starostlivosť, ľudskosť, ochotu a podporu. Svojou každodennou prácou nás  presviedčajú o tom, že cítia profesionálnu zodpovednosť za poskytovanie komplexnej starostlivosti o naše deti.  

  Prosím, podporte nás svojim podpisom, aby naše deti nezostali bez toho,                      na čo majú nárok.     

My, dolu podpísaní rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, odborníci,      ktorí pracujeme s týmito rodinami, priatelia týchto rodín a široká verejnosť,        vyjadrujeme verejnú podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.  Taktiež vyjadrujeme požiadavku za zachovanie poskytovaných služieb      minimálne v doterajšej kvalite a rozsahu v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva Jána Vojtaššáka 13 v Žiline.                                                                  Taktiež by sme uvítali možnosť rozšírenia odbornej starostlivosti pre naše deti, s odvolaním sa na komplexnú a bezplatnú starostlivosť, na ktorú máme zo zákona nárok. Podľa  § 130 ods. 8 písm. a) až e) školského zákona č. 245/2008 Z.z. ide o tieto odborné činnosti: diagnostické, poradenské, terapeutické, preventívne, rehabilitačné.

 

 

 

V Žiline, 30. 5. 2019 

 


Janka Krištofová    Kontaktujte autora petície
Facebook