Podpora generálnemu štrajku

 1. page-1_(31).jpg

Vláda SR od marca 2020, okrem nezvládnutých politických rozhodnutí týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19 a kontroverzných zásahov do občianskych a ústavných práv, schválila aj viacero zmien právnych predpisov, ktoré vo výsledku znamenajú zhoršenie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov a dosiahnutých sociálnych štandardov. Zároveň vláda avizuje ďalšie zmeny so zásadným negatívnym dopadom tak na individuálne ako aj kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa dotkli zamestnancov v rokoch 2020-2021:

 • spomalenie rastu minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov,
 • zmrazenie mzdových zvýhodnení,
 • zrušenie vekového stropu pre vznik nároku na starobný dôchodok,
 • zrušenie možnosti rozširovať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa,
 • zmeny v podmienkach pre zastúpenie v tripartite, 
 • oslabenie sociálneho dialógu

Pripravované zmeny do budúcna:

 • návrhy na zmeny daňových zákonov,
 • zrušenie stupňov náročnosti, minimálnych mzdových nárokov, 
 • zrušenie rekondičných pobytov, 
 • zrušenie rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,
 • zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného, 
 • zrušenie rozhodovacích kompetencií odborov pri pracovných normách 

a množstvo ďalších opatrení zhoršujúcich zamestnanecké prostredie

Formálnosť sociálneho dialógu na najvyššej úrovni, ignorovanie názorov odborov pri tvorbe verejných politík a koncepcií, vedú v celospoločenskom ponímaní k poklesu autority a rešpektu nielen voči odborom ale aj samotným občanom Slovenskej republiky.               

Vláda dlhodobo ignoruje požiadavky zástupcov zamestnancov a ich nátlakové aktivity nevníma ako vážne upozornenie na zhoršujúcu sa sociálnu a ekonomickú situáciu občanov Slovenskej republiky. 

Našim cieľom je dosiahnuť:

 1. Zvýšenie minimálnej mzdy na 60% priemernej mzdy.
 2. Rast minimálnych mzdových nárokov lineárne koeficientom.
 3. Napojenie mzdových zvýhodnení na minimálnu mzdu.
 4. Zavedenie dôchodkového stropu.
 5. Obnovenie možnosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.
 6. Neznižovanie pracovnoprávnych a sociálnych nárokov zamestnancov.
 7. Garantovanie zvyšovania mzdovej úrovne zamestnancov.

V prípade, ak vláda si bude naďalej nevšímať požiadavky odborov, budeme požadovať demisiu vlády.


Odborový zväz KOVO    Kontaktujte autora petície