Pivovar produkujúci škodlivé látky, zápach a CO2 v Lipt. Hrádku

 

Petícia je určená len pre občanov mesta Liptovský Hrádok, čiže tých, čo majú v meste trvalý pobyt v rátane m.č. Dovalovo. Ak podporia naše snaženie aj iní občania, tak im vopred ďakujeme, no ich podpisy nebudú započítané do celkového počtu.

 

Názov petície: Pivovar produkujúci škodlivé látky, zápach a CO2 do obytnej zóny , arboréta

a športového areálu nepatrí.

 

Každý občan môže prostredníctvom petície vyjadriť svoj nesúhlas s pripravovanými zámermi, ktoré sa týkajú kvality života v našom meste. Jedným z týchto je aj návrh na doplnenie územného plánu mesta č.5, ktorý bude verejne pripomienkovaný v priestoroch Mestského úradu dňa 13.6.2017 o 16.00 hodine. V tomto zámere je uvedená aj možná realizácia stavby minipivovar „Hrádocký pivovar“, umiestnený v lokalite tzv. „Haliganda“, kde sú okrem iného športové priestory ako sú detské ihrisko, tenisové kurty, volejbalové ihriská, futbalové ihrisko a telocvičňa. Pri plánovanej ročnej výrobe piva 5000 hl unikne do ovzdušia 20 ton CO2 a počas kvasného procesu bude z pivovaru unikať nepríjemný zápach. Areál, kde má byť pivovar vybudovaný sa nachádza v blízkosti bytových domov a na okraji arboréta na západnej strane mesta, čo znamená, že prevládajúce západné vetry produkované znečistenie a zápach roznesú rovno do našich bytov.

Preto my, podpísaní občania mesta Liptovský Hrádok, žiadame Mesto Liptovský Hrádok a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby bol z návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu sídelného útvaru Liptovský hrádok vypustený návrh zmien v urbanistickom obvode 02-O Pri parku.

 

 

Petičný výbor: Mgr. Stanislav Brezina, Belanská 578, 033 01 Liptovský Hrádok – predseda petičného výboru

                      Ivan Palenčár, Belanská 578, 033 01 Liptovský Hrádok

                      Ján Horák, Belanská 577, 033 01 Liptovský Hrádok

 

Vyhlásenie petície: 2.6.2017

 

 

Informácie z návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu sídelného útvaru Liptovský Hrádok

 

Kapitola D) ZÁSADY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE schváleného ÚPN-SÚ L. Hrádok sa dopĺňa v podkapitolách 1. Čistota ovzdušia v meste a 3. Zber a likvidácia odpadu:

1. Čistota ovzdušia v meste

Realizáciou stavby minipivovaru „Hrádocký pivovar“ vznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia – pivovar. Uvedený zdroj znečisťovania ovzdušia sa podľa Vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. a podľa § 3 zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov radí medzi malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategória 6.17.3 – Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok (0 až 5000 hl). V pivovare sa uvažuje s výrobou 1000 hl za rok. Pri prevádzkovaní uvedeného zdroja – výrobe piva, bude vznikať CO2 v množstve 4 kg na 100 l vyrobeného piva.

3. Zber a likvidácia odpadu

Vzmysle Vyhl. MŽP SR č. 248/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, navrhovanou činnosťou vzniknú v objekte minipivovaru „Hrádocký pivovar“ odpady, ktoré je možné zaradiť do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Tieto odpady budú sústreďované v nádobách na to vyčlenených a pravidelne odvážané na zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou.

 

 


Stanislav Brezina    Kontaktujte autora petície