Petícia za #slobodneucenie počas mimoriadnej situácie (koronavírus)

My dolu podpísaní občania a rodičia, v zmysle petičného práva, vás touto petíciou vyzývame, aby ste zaujali jasné stanovisko smerom k školám a pedagógom, ktorí nás a naše deti preťažujú v práve neľahkej situácii, kedy sa má dbať na dobrú fyzickú a psychickú kondíciu.

Cítime, že vznikol priestor na zlepšenie stavu školstva.

Výučba v domácom prostredí počas mimoriadnej situácie v SR (koronavírusová kríza) vo väčšine prípadov vyzerá tak, že učitelia pošlú rodičom veľké množstvo zadaní a úloh. Rodič popri zamestnaní reálne supluje učiteľa. Učiteľ by mal byť stále tým, kto vyučuje a hľadať spôsob, ako môže žiak obsiahnuť učivo. Môže napríklad zostaviť online program/hodinu, ktorú si deti prehrajú a prípadne dostanú k tomu jednu jednoduchú úlohu. Môže naplánovať konferenčný hovor, prípadne využije iné technické možnosti, aby na diaľku učil. Domáca príprava však môže znamenať v tejto mimoriadnej situácii aj samostatný individuálny prístup, teda žiak neplní presné zadania, ale napĺňa osnovy a okruh vedomostí, ktoré má ovládať. Rodič si len dohodne s učiteľom podľa rodinnej situácie jeden z týchto dvoch spôsobov alebo ich kombináciu. Pri oboch z nich žiadame dodržiavať tieto pravidlá:

1. Nestresovať rodičov a žiakov kvantitou úloh a dbať na to, aby úlohy vyžadovali žiadnu alebo minimálnu intervenciu rodiča (napr. prvý ročník). Posielať regulované úlohy triednym učiteľom najviac raz do týždňa v bloku a s dostatočným časovým predstihom (dôraz na psychiku a prežívanie).

2. Dôraz na kvalitu a logické myslenie namiesto mechanického memorovania.

3. Medzipredmetové vzťahy a prepojenia.

4. Neznámkovať (schváliť slovné hodnotenie pre žiakov ZŠ).

5. Netestovať (ak učiteľ pošle testy, majú skôr ako dobrovoľný materiál na precvičenie nadobudnutých vedomostí a zručností).

6. Dôraz na slobodné učenie. Nakoľko všetci žiaci nemajúrovnaké podmienky, nenaliehať na posielaní výstupov z domácej prípravy, ale hľadať aj iné formy kontroly plnenia povinností, napríklad formou komunikácie učiteľa s rodičom žiaka. Je dôležité zohľadniť pritom aj frekvenciu kontroly v závislosti od pracovného zaťaženia rodičov. Na základe dohody môžu žiaci učiteľovi dobrovoľne posielať správy alebo fotografickú dokumentáciu dosiahnutého pokroku.

7. Zredukovať obsah ministerstvom školstva a organizovaneto poslať školám podobne, ako to funguje v zahraničí. Krátky príklad z Ontaria v Kanade nižšie:

Príklad odporúčania na štúdium Ministerstvo školstva, Ontario, Kanada:
Škôlka - 3.trieda : 5 hodín štúdia za týždeň s hlavným zameraním na literatúru a matematiku.
4.-6. trieda: 5 hodín štúdia za týždeň so zameraním na literatúru, matematiku, sociálne vedy a prírodne vedy.
7.-8. trieda: 10 hodín štúdia za týždeň so zameraním na literatúru, matematiku, prírodne vedy a sociálne vedy.

Tento obsah vyučuje deti učiteľ online. Nesnažme sa nahrádzať školu v tejto situácii presným napĺňaním učebných osnov a plánov. 

8. Po skončení mimoriadnej situácie učitelia overia nadobudnuté vedomosti a zručnosti ľubovoľnou formou bez postihu, len za účelom úpravy plánov do ďalšieho študijného obdobia. Aby vedeli, čo upevňovať, čo doučiť, v čom pokračovať. 

Mgr. Adriana Kráľová, Katarína Wilkie, Mgr. Zuzana Škulecová, Mgr. Jana Podymáková, Mgr. Stanka Kleknerová


Mgr Adriana Kráľová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr Adriana Kráľová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook