Petícia za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku

PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:  

 1. Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy?
 2. Súhlasíte s tým, aby príplatok občanom v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom pomere za prácu predstavoval:
  • v sobotu najmenej 50% minimálnej mzdy
  • v nedeľu najmenej100% minimálnej mzdy
  • v noci  najmenej 40% minimálnej mzdy?
 3. Súhlasíte s tým, aby sadzby minimálnych mzdových nárokov boli naďalej ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti?
 4. Súhlasíte, aby bol za reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľov pre Hospodársku a sociálnu radu SR určený ten zástupca, ktorý má najvyšší počet členov?
 5. Súhlasíte, aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa aj v prípade, že jeden alebo viacero členov príslušného odborového orgánu nebude zamestnancom zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia?

20201124_012pp2.png

PREČO PETÍCIA?

Súčasná vláda SR pokračuje v prijímaní opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov. Dopady pandémie a záchrana ekonomiky tak končia na pleciach zamestnancov, ktorým bol vystavený účet na takmer miliardu eur! Opäť si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo sú odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky.

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) nesúhlasí s opatreniami vlády, ktoré zhoršujú postavenie pracujúcich. Po sérii protestných akcií, vrátane protestných pochodov v Bratislave a ďalších krajských mestách, ako aj v online priestore, listov adresovaných premiérovi, poslancom Národnej rady SR a prezidentke SR so žiadosťou o zastavenie opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich či podania na Generálnu prokuratúru SR kvôli protiprávnemu konaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, organizuje KOZ SR petíciu.

Cieľom petície je vyzbierať potrebný počet podpisov na vypísanie referenda s otázkami, ktoré žiadajú zlepšenie postavenia pracujúcich a návrat do stavu pred prijatím opatrení negatívne ovplyvňujúcich ich postavenie.

KTO ORGANIZUJE PETÍCIU?

Petíciu organizuje Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR).

Predseda petičného výboru: 

 • Mgr. Marián Magdoško, Jahodová 9, 080 01 Prešov

Členovia petičného výboru: 

 • Mgr. Marián Magdoško, Jahodová 9, 080 01 Prešov
 • PhDr. Monika Uhlerová, PhD., Mládežnícka 20, 974 01 Banská Bystrica
 • Mgr. Milena Rácová, Čsl. tankistov 70, 841 06 Bratislava
 • PhDr. Emil Machyna, Rosina 665, 013 22 Rosina

Osoba zodpovedná za komunikáciu s orgánmi verejnej moci:

 • Mgr. Marián Magdoško, Jahodová 9, 080 01 Prešov 

ČO VLASTNE PODPISUJETE?

Podpisom petície za vypísanie referenda dávate najavo, že nesúhlasíte s opatreniami vlády, ktoré znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov a žiadate prezidentku SR, aby vypísala referendum s 5 otázkami. Každá z otázok sa týka zmien, ktorými vláda SR negatívne zasiahla do doteraz platných práv pracujúcich a zhoršila tak ich postavenie. 

REFERENDOVÉ OTÁZKY S VYSVETLENÍM  

1. Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy?

Touto otázkou žiadame zachovať pôvodný výpočet minimálnej mzdy, podľa ktorého sa minimálna mzda určila, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodli na jej výške, ako 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Vláda novelou zákona o minimálnej mzde znížila toto percento zo 60 % na 57 % priemernej mzdy. Referendom žiadame návrat k 60%. Príklad: Ak by sa v roku 2020 sociálni partneri nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2021, určila by sa automaticky ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2019. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 €, preto minimálna mzda na rok 2021 by v zmysle zákona bola 656 €. Po novom je to len 623 €.

2. Súhlasíte s tým, aby príplatok občanom v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom pomere za prácu predstavoval:

 • v sobotu najmenej 50% minimálnej mzdy 
 • v nedeľu najmenej 100% minimálnej mzdy
 • v noci  najmenej 40% minimálnej mzdy?

Touto otázkou žiadame zachovať pôvodný výpočet príplatkov za prácu v noci a cez víkend. Doteraz sa príplatky každoročne zvyšovali určitým percentom podľa toho, ako rástla minimálna mzda. Vláda však zmenila pravidlá a tak zostanú príplatky od roku 2022 zmrazené na úrovni roka 2021, pokiaľ nedôjde k ďalšej zmene pravidiel.

3. Súhlasíte s tým, aby sadzby minimálnych mzdových nárokov boli naďalej ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti?

Touto otázkou žiadame zachovať pôvodný výpočet minimálnej mzdy v závislosti od stupňa náročnosti práce. Zamestnanci sú zaradení do jednotlivých stupňov od 1. po 6. podľa charakteru práce, ktorú vykonávajú, od najjednoduchších prác až po najnáročnejšie. Platí pritom, že čím náročnejšia práca, tým vyšší koeficient a teda aj minimálna mzda. Každý stupeň náročnosti má mzdu o 20 % vyššiu ako predchádzajúci stupeň, aby bola zaručená spravodlivosť a ohodnotená náročnosť práce. Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky valorizujú minimálne mzdové nároky pre jednotlivé stupne náročnosti. Napríklad pre najjednoduchšie práce zaradené do 1. stupňa náročnosti platí koeficient 1, čo znamená, že pracovník vykonávajúci takúto prácu musí dostať aspoň minimálnu mzdu. Naopak, pre najzložitejšie práce zaradené do 6. stupňa platí koeficient 2, čo znamená mzdu aspoň na úrovni  2-násobku minimálnej mzdy. Vláda však zmenila pravidlá a zmenšila pôvodne 20%-ný rozdiel medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce na pevnú sumu 43 €.

Príklad:

Doteraz platilo:

1. stupeň  = 580 €

2. stupeň = 580 €* 1,2 = 696 € =˃ zvýšenie medzi 1. a 2. stupňom je 20 %

3. stupeň = 580 € * 1,4 = 812 € =˃ zvýšenie medzi 1. a 3. stupňom je 40 %,                                                                                   medzi 2. a 3. stupňom je 16,67 %

 

Po novom:

1. stupeň = 623 €

2. stupeň = 739 € (696 € + rozdiel MM 43 €) =˃ zvýšenie medzi 1. a 2. stupňom je 18,62 %

3. stupeň = 855 € (812 € + rozdiel MM 43 €) =˃ zvýšenie medzi 1. a 3. stupňom je 37,24 %,                                                       medzi 2. a 3. stupňom je 15,7  %    

 

4. Súhlasíte, aby bol za reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľov pre Hospodársku a sociálnu radu SR určený ten zástupca, ktorý má najvyšší počet členov?

Touto otázkou žiadame zachovať reprezentatívnosť zástupcov zamestnancov v tripartite. Doteraz platilo, že zamestnancov môže v tripartite zastupovať to odborové združenie, ktoré má aspoň 100 000 členov. Po novom chce vláda umožniť, aby zamestnancov mohli v tripartite zastupovať aj združenia s menej členmi, teoreticky aj s tisíc a menej. Členmi tripartity by sa preto teoreticky mohli stať aj rôzne nereprezentatívne združenia. 

5.  Súhlasíte, aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa aj v prípade, že jeden alebo viacero členov príslušného odborového orgánu nebude zamestnancom zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia?

Touto otázkou žiadame zachovať súčasný stav, ktorý nevyžaduje, aby člen odborového orgánu musel byť zároveň zamestnancom daného zamestnávateľa.

ČO ZNAMENÁ, AK PETÍCIU PODPÍŠETE?

Podpisom petície za vypísanie referenda dávate najavo, že nesúhlasíte s opatreniami vlády, ktoré znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov a žiadate prezidentku SR, aby vypísala referendum s 5 otázkami. Žiadne iné záväzky pre Vás z podpisu petície neplynú.

Svojim podpisom dávate súhlas Konfederácii odborových zväzov SR so spracovaním osobných údajov, vrátane ich zverejnenia na petičnom hárku v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa za účelom realizácie petičnej akcie na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac v trvaní 12 mesiacov. Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese KOZ SR, Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na adrese kozsr@kozsr.sk.

Informácie ohľadnom petície Vám poskytneme na stránke www.kozsr.sk/peticia alebo emailom zaslaným na adresu kozsr@kozsr.sk.

20201124_013pp.png

 

 


Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...