PETÍCIA ZA ZRUŠENIE MATURITNEJ SKÚŠKY v roku 2022

Vážené vedenie ministerstva školstva, 

je všeobecne známym faktom, že dištančná výučba nenapĺňa štandardy prezenčnej výučby a v žiadnom prípade nie je možné vynahradiť osobný kontakt žiakov s učiteľmi v škole, cez počítače.

Ako Aliancia stredoškolákov sme prijali podnet od študentov posledných ročníkov stredných škôl a po viacerých rokovaniach s nimi, ale aj s pedagógmi sme sa rozhodli spustiť petíciu za nasledovné požiadavky:

1. Zrušenie ústnej časti maturitnej skúšky

V podmienkach dištančného vyučovania sa študenti a študentky nemohli adekvátne pripraviť na ústne skúšky. Väčšina skúšania prebiehala písomne. Ústne skúšanie nemohlo byť dostatočne často realizované a poklesli argumentačné i vyjadrovacie zručnosti. Pre študentov a študentky týmto objektívne vznikol značný deficit a je nepredstaviteľné postaviť sa pred maturitnú komisiu a podať plnohodnotný výkon v zmysle štandardov z predchádzajúcich rokov ústnych maturitných skúšok. Ústna analýza diel, vysvetľovanie súvislostí v rámci maturitných tém a prelínanie medzipredmetových vzťahov, okrem iného, nebudú môcť byť relevantne obhájiteľné ústnou prezentáciou. Sociálna izolácia a podmienky dištančného vzdelávania, ako aj podmienky prípravy a overovania vedomostí za posledných cca 7 mesiacov dištančného vzdelávania, mali výrazne negatívny vplyv na kľúčové kompetencie, ktoré maturanti nepopierateľne potrebujú pri ústnej prezentácii svojich vedomostí. Taktiež za výrazne determinujúci považujeme fakt, že v podmienkach dlhodobej sociálnej izolácie klesla miera frustračnej tolerancie, odolnosti voči stresu, zo skúšania, konfrontácie a preverovania vedomostí. Toto môže mať pod vplyvom stresu pri ústnych maturitných skúškach negatívny efekt na psychiku študenta a na celkový podaný výkon.

2. Čiastočné zaradenie aritmetického priemeru známok do záverečného hodnotenia

Aliancia stredoškolákov má za to, že tento návrh je kompromisom medzi klasickou formou maturitnej skúšky a hodnotením len podľa aritmetického priemeru známok. Ďalej sa stotožnujeme s tým, že takéto prihliadanie na výsledky študenta/študentky počas celého štúdia je viac objektívne a dokáže spravodlivejšie ohodnotiť znalosti a schopnosti študenta/študentky.

3. Zrušenie praktickej časti maturitnej skúšky

Príprava na praktickú časť maturitnej skúšky na odborných školách je väčšinou viazaná na prax, či prezenčné vyučovanie, ktoré nie je možné vhodne nahradiť dištančnou formou. Keďže študentom/študentkám niekoľko mesiacov v školskom roku 2019/2020 a 2020/2021 a 2021/2022 nebolo umožnené sa plnohodnotne (alebo vôbec) zúčastňovať praktického vyučovania, nie sú dostatočne pripravení na vykonanie praktickej maturitnej skúšky v zmysle predpísaných štandardov. Ak sa aj v blízkej dobe vrátia do školských lavíc, nebudú mať dostatok času na adekvátnu prípravu na túto skúšku.Sme presvedčení o tom, že aritmetický priemer známok daného predmetu dostatočne odzrkadľuje schopnosti študenta/študentky.

4. Prehodnotenie prehľadnosti testov na písomnej forme maturitnej skúšky

Nejasné zadania neodzrkadľujú skutočné vedomosti študentov/študentiek, naopak spôsobujú zbytočné komplikácie. Nejasnosti v písomných testoch potvrdzujú aj vyjadrenia zo strany pedagógov a pedagogičiek. 

 

Posledné dva roky boli pre maturantov/maturantky náročné a plné nečakaných zmien, ktoré sa na mnohých ľuďoch negatívne podpísali. Preto apelujeme na to, aby sa bral ohľad aj na psychický stav mladých ľudí, ktorí sú často vystavení stresovým situáciam a v kombinácií s neistotami a sociálnou izoláciou boli a sú v mnohých ohľadoch znevýhodnení. Nehovoriac o tom, že práca študentov/študentiek či pedagógov/pedagogičiek nemohla byť počas dištančného vyučovania stopercentná.

Preto budeme veľmi radi, keď sa túto petíciu rozhodnete podporiť a dokážeme tak kompetentným, že si vieme navzájom pomáhať a stáť pri sebe.

PO ODOSLANÍ PODPISU PROSÍM POTVRĎTE VÁŠ PODPIS V EMAILOVEJ SCHRÁNKE.


Aliancia študentov maturitných ročníkov    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Aliancia študentov maturitných ročníkov na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...