Petícia za zrušenie podniku Dron Industries v Mliečanoch

Poslaním spoločnosti je ponúknuť celosvetové riešenie na recyklovanie polymérnych odpadov. Spracovaním pneumatík, pomocou inovatívnej technológie a neustáleho vývoja s prihliadnutím na spoločenské, hospodárske a environmentálne požiadavky. Zjazdené pneumatiky vytvárajú veľkú ekologickú záťaž. DRON Industries vyvinulo technológiu, ktorá efektívne spracováva tento zaťažujúci odpad.

DRON Industries bola založená v roku 2001 s cieľom vývoja environmentálnej a ekonomicky rentabilnej technológie. Táto technológia zhodnocuje odpadové pneumatiky, ktorá funguje v prevádzkových podmienkach.

Vďaka odbornému záväzku a vytrvalej práci vznikol patentovaný postup s názvom DTC. Pomocou tohto postupu možno opotrebované pneumatiky zhodnotiť v súlade s vytýčenými požiadavkami a s výrobou hodnotných finálnych výrobkov.

Vyrába zo zhodnocovaného odpadu, hlavne opotrebovaných pneumatík výrobky. Vyrábané výrobky sú hľadiska trhových požiadaviek priemyslu, oblasti výroby energií a regulačného prostredia silne konkurencieschopné a dobre obchodovateľné. 

Na základe tejto činnosti však spoločnosť vypustí do vzduchu jedovatý dym, tým pádom spôsobuje nebezpečenstvo na zdravie občanov, z čoho môžú vyskitnúť vážné zdravotné ťažkosti, hlavne ohrozuje plúc a dýchacie cesty obyvateľom obce Milečany. 

Preto žiadame zrušenie činnosti spoločnosti v Mliečanoch.


Zoltán Matyelka, podnikateľ, (podnikanie v záhradnícve)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zoltán Matyelka, podnikateľ, (podnikanie v záhradnícve) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...