PETÍCIA za zmenu Zákona o priestupkoch a objektívne prešetrenie narazenia autom do ľudí a odignorovaného trestného oznámenia voči trom príslušníkom polície.

Táto petícia sa týka dôvodných podozrení z opakovaného zneužívania právomocí viacerými verejnými činiteľmi a následného vybudovaného akéhosi systému krytia tejto trestnej činnosti. Vzhľadom na to, že podozriví sú stále aktívnymi verejnými činiteľmi, je nielen vo verejnom záujme, ale aj v záujme všetkých slušných policajtov a prokurátorov, aby bola táto vec riadne prešetrená - keďže trestné oznámenie voči podozrivým bolo odignorované. Zároveň je touto petíciou navrhovaná drobná zmena zákona, ktorá skomplikuje ďalšie obdobné zneužívanie právomoci zo strany nami platených verejných činiteľov.

Petícia nadväzuje na zverejnený blog, ktorý nájdete na adrese ==> TU <==. V prípade, že chcete podporiť len časť petície, napíšte do poznámky, ktorú časť petície podporujete.

 

1. Zmena Zákona o priestupkoch  

My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, na základe nižšie uvedeného zdôvodnenia vyzývame Národnú radu SR k zmene Zákona o priestupkoch (Zákon č. 372/1990 Zb.), konkrétne žiadame:  

  • nahradiť znenie §72, písm. b/ Zákona č. 372/1990 Zb. v znení: "poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom" za znenie, citujem "poškodený"
  • nahradiť znenie §72, písm. d/ Zákona č. 372/1990 Zb. v znení  "navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku podľa § 68 ods. 1." za znenie, citujem "navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku
  • nahradiť znenie §11, ods. 3/ Zákona č. 372/1990 Zb. v znení "Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku." za znenie, citujem "Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť so súhlasom poškodeného, ak existuje a ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku."

  

2. Prešetrenie podozrivého postupu viacerých verejných činiteľov pri vyšetrovaní narazenia autom do ľudí, zranenia človeka a úteku z miesta

My, podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, na základe nižšie uvedeného zdôvodnenia žiadame, aby bolo zabezpečené nezávislé prešetrenie a verejné zdôvodnenie, postupu Polície SR, ako aj zodpovedných prokurátorov, pri prešetrovaní skutku vedeného pod číslom ČVS: ORPZ-ZA-ODI2-74/2015-P, teda NARAZENIA AUTOM DO CHODCOV, ZRANENIA CHODCA, NEPOSKYTNUTIA POMOCI  A ÚTEK Z MIESTA zisteným páchateľom. Správny orgán uznal páchateľa z daných skutkov vinným, ale upustil od potrestania tohto páchateľa v zmysle §11, ods. 3/ Zákona o priestupkoch, nakoľko údajne k náprave páchateľa, postačilo samotné prejednanie.

Žiadame jasné a vecné zdôvodnenie, či správny orgán mohol alebo nemohol v tomto konkrétnom prípade upustiť od potrestania páchateľa v zmysle §11, ods. 3/ Zákona o priestupkoch, ak páchateľ popieral zavinenie skutku - teda preukázateľne nedošlo k náprave páchateľa (páchateľ sa ani sám neprihlásil, bolo ho potrebné vypátrať). Zároveň žiadame prešetriť, či postup správneho orgánu nebol aj v rozpore s §3, ods. 5/ Správneho poriadku a či jeho postupom teda nevznikli neodôvodnené rozdiely so skutkovo podobnými prípadmi (napr. úteku z miesta nehody).

Zároveň žiadame, aby bol prešetrený postup polície a prokuratúry vo veci podaného trestného oznámenia zo dňa 14.10.2019, ktoré sa týka podozrivého vyšetrovania tohto skutku (narazenia autom do ľudí, zranenie, útek). Žiadame prešetriť, či existuje alebo neexistuje vydané uznesenie v zmysle Trestného poriadku, ktoré sa týka všetkých označených troch podozrivých a oznamovaných skutkov alebo skutočne bolo uvedené trestné oznámenie odignorované Úradom inšpekčnej služby.

Zároveň žiadame, aby bol prešetrený aj následný postup polície a prokuratúry vo veci podaného trestného oznámenia zo dňa 21.01.2022, ktoré sa týka odignorovaného predošlého trestného oznámenia zo dňa 14.10.2019. Rovnako žiadame prešetriť, či existuje alebo neexistuje vydané uznesenie v zmysle Trestného poriadku, ktoré sa týka všetkých označených šiestich podozrivých a oznamovaných skutkov alebo bolo uvedené trestné oznámenie opäť odignorované Úradom inšpekčnej služby a vecne príslušnou prokuratúrou.

Zneužitie právomocí verejného činiteľa z osobitného motívu (v snahe zakryť iný trestný čin) je považované za zločin s trestnou sadzbou 4 - 10 rokov, čiže ide o závažný a odsúdenia hodný skutok spáchaný verejným činiteľom. Ak je snaha takýto čin zo strany orgánov činných v trestnom konaní naďalej zahladiť, je na mieste, aby bol o tom informovaný Minister vnútra a Generálny prokurátor.

Žiadame prešetriť, či skutočne bol alebo nebol o tomto prípade, ako aj odignorovanom trestnom oznámení, informovaný Minister vnútra SR dňa 23.11.2020, ako aj Generálny prokurátor SR dňa 10.3.2021 a 16.4.2021.

Ak sa potvrdí informácia, že postup polície bol skutočne v rozpore so zákonom a o podozrivom postupe podriadených policajtov bol informovaný Minister vnútra SR a napriek tomu nedošlo k žiadnej náprave, ale naopak jemu podriadený Úrad inšpekčnej služby kryl toto podozrivé konanie polície, vyzývame týmto Národnú radu SR, aby vyvodila politickú zodpovednosť príslušného ministra, teda iniciovala odvolanie Ministra vnútra SR - Ing. Romana Mikulca, MSc. (ak medzičasom neskončil vo funkcii).

Ak sa potvrdí informácia, že postup polície bol skutočne v rozpore so zákonom, pričom tento postup polície prokuratúra opakovane označila za zákonný, zároveň ak sa preukáže, že Generálny prokurátor SR bol informovaný o odignorovanom trestnom oznámení v tejto veci a napriek tomu nezjednal on alebo jemu podriadený prokurátor žiadnu nápravu, naopak klamlivo informoval oznamovateľa o odstúpení podnetu, žiadame aby bolo vecne príslušným orgánom začaté disciplinárne alebo trestné konanie voči Generálnemu prokurátorovi SR - Dr. JUDr. Marošovi Žilinkovi, PhD. pre dôvodné podozrenie z porušenia zákona.

Žiadame, aby boli výsledky požadovaného šetrenia zverejnené s ohľadom na ochranu osobných údajov fyzických osôb (okrem verejných činiteľov, ktorí sú povinní strpieť drobný zásah do ich práv na ochranu osobných údajov, týkajúci sa výkonu ich právomocí).

 

 

ZDÔVODNENIE

 

1.1. Zmena Zákona o priestupkoch: Účastník konania

Na Slovensku žiaľ exituje spôsob, vďaka ktorému dokáže polícia v spolupráci s prokurátorom pomôcť páchateľovi aj trestného činu a zabezpečiť mu úplnú beztrestnosť, pričom v zmysle platného zákona sa o tomto podozrivom zahladení aj závažného skutku nedozvie ani len poškodený.

V poslednej dobe sa stáva často (niektoré prípady boli aj medializované), že policajt s vedomím prokurátora podklasifikuje spáchaný trestný čin, len na podozrenie z priestupku (veľa krát so všeobecným alebo žiadnym zdôvodnením).

Následne v priestupkovom konaní už nemá poškodený (ani oznamovateľ) žiadne procesné práva, pokiaľ mu nevznikla aj škoda, ktorú si uplatnil v priestupkovom konaní (čo musí zas akceptovať správny orgán). Čiže rozhodnutie o vine, nevine, či treste pre páchateľa, sa mu neoznamuje.

Túto "dieru" v Zákone o priestupkoch zneužívajú jednotlivci v radoch polície, či Okresného úradu, ktorí sa snažia bez "svedkov" protiprávne a svojvoľne pomôcť páchateľovi, pričom sa o tom poškodený nikdy nedozvie.

Takéto konanie im výrazne sťaží navrhovaná drobná zmena v Zákone o priestupkoch, nakoľko rozhodnutie o priestupku by sa oznamovalo poškodenému, prípadne oznamovateľovi priestupku. Táto naozaj drobná zmena v zákone skomplikuje korupčnú činnosť v štáte, čo je zároveň v súlade s programovým vyhlásením tejto Vlády SR (resp. každá vláda to deklaruje).

 

1.2. Zmena Zákona o priestupkoch: Upustenie od potrestania

Ustanovenie §11, ods. 3/ Zákona o priestupkoch umožňuje upustiť od potrestania páchateľa priestupku, ak podľa správneho orgánu postačilo k náprave páchateľa samotné prejednanie priestupku. Toto ustanovenie je často zneužívané na svojvoľné úplne upustenie od potrestania páchateľa, veľa krát so žiadnym alebo len všeobecným zdôvodnením, pričom veľa krát na upustenie od potrestania nebol žiadny objektívny dôvod (išlo o korupčné správanie sa správneho orgánu). Takéto konanie je navyše pred poškodeným zo strany správneho orgánu utajované (viď predošlý bod).  

Navrhovaná zmena zákona ponechá túto možnosť (existujú aj opodstatnené situácie), ale ak existuje v konaní poškodený, tak len so súhlasom poškodeného. V prípade, že poškodený v konaní nie je, zostáva v platnosti staré znenie.

 

2. Podozrivé prešetrovanie narazenia autom do ľudí

Ďalší bod nadväzuje na zverejnené blogy, ktoré je možné nájsť na adresách https://lnk.sk/don9, https://lnk.sk/cwf0, https://lnk.sk/hzxu.

Zodpovedný príslušník polície upustil od potrestania páchateľa, ktorý narazil autom do ľudí, zranil človeka, nepresvedčil sa, či zranený potrebuje pomoc a z miesta ušiel.

Zodpovedný policajt uznal tohto páchateľa za vinného z §22, ods.1, písm. b/, g/, k/ Zákona o priestupkoch platného v čase spáchania skutku a v zmysle §11, ods. 3/ Zákona o priestupkoch upustil od jeho potrestania. Ustanovenie §11, ods. 3/ dáva možnosť upustiť od potrestania páchateľa v prípade, že k náprave páchateľa postačilo samotné prejednanie priestupku. Tento policajt ale zatajil, že usvedčený páchateľ v policajnom zázname popieral zavinenie skutku, teda nebolo možné skonštatovať jeho nápravu, čo je zákonnou podmienkou pri postupe v zmysle §11, ods. 3/. Upustiť od potrestania páchateľa v tak závažnom skutku, je bezprecedentné a súčasne aj v rozpore s §3, ods. 5/ Správneho poriadku.

Toto podozrivé rozhodnutie polícia pred poškodenou tajila 5 rokov (viď. predošlý bod petície, dozvedela sa to až v trestnom konaní).

Ďalej odvolací orgán (ďalší policajt) odmietol odvolanie voči podozrivému rozhodnutiu na základe konštatovania, že páchateľ si priznal v plnej miere zavinenie daného skutku, čo bolo v priamom rozpore s výpoveďou tohto páchateľa. Čiže odvolací orgán klamal v prospech páchateľa.

Samotný skutok nebol ohlásený ako dopravná nehoda, ale ako úmyselné zrazenie autom, nakoľko poškodená pred zrazením videla, ako vodič na ňu strhol volant (vodič pred narazením nervózne trúbil). Polícia vec nikdy nevyšetrovala ako úmyselný skutok a to aj napriek priznaniu vodiča k nepriamemu úmyslu.  

A takýto páchateľ zostal vďaka slovenskej polícii a prokuratúre nepotrestaný. Podozrenia voči konkrétnym policajtom zostali zas zo strany štátu odignorované. Zodpovední policajti a prokurátori sú naďalej stále aktívni a platení z našich daní. Je našim právom teda požadovať riadne, objektívne prešetrenie ich konania a verejné zdôvodnenie.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Andrej Vavro na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...