Petícia za zavedenie participatívneho rozpočtu v meste Prešov - chceme spolurozhodovať

My, dolu podpísaní občania mesta Prešov, žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove neodkladne vypracovalo a schválilo nástroje na otvorené, zrozumiteľné a prehľadné participatívne rozpočtovanie.

Chceme byť každoročne súčasťou rozhodovania o využití rozpočtu nášho mesta Prešov. Chceme žiť v modernom a otvorenom meste, čoho neodmysliteľnou súčasťou je práve otvorenosť v oblasti rozhodovania o mestskom rozpočte, na ktorý sa, mimochodom, skladáme my všetci.

Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto (2013). 

My, občania mesta Prešov, žiadame, aby bol náš hlas vypočutý a každoročne sme mohli priamo spoločne rozhodnúť o časti rozpočtu podobne ako je to už bežné v iných slovenských mestách ako je Trnava, Banská Bystrica, Ružomberok, Hlohovec,  Levice, Prievidza, Piešťany, Mestská časť Košice Sídlisko KVP ako aj susediace mestečko v regióne Šariš - Veľký Šariš.


Prešov nielen v tejto oblasti zaspal a jeho občania sú nedôstojne zadržiavaní v úlohe štatistov. Participatívne rozpočtovanie bolo jedným z prísľubov v rámci volebného programu Andrey Turčanovej v komunálnych voľbách roku 2014, v súčasnosti primátorky mesta Prešov (2. volebné obdobie)

Bodom programu bolo TRANSPARENTNÉ A DÔVERYHODNÉ MESTO... Ale podobne, ako mnohé iné prísľuby, aj tento ostal len na papieri:

Body/sľuby z roku 2014:

TRANSPARENTNÉ A DÔVERYHODNÉ MESTO

„Dôverujte mi, záleží mi na tom“

Chcem, aby Prešovčania za svoje peniaze dostávali od radnice a mestských firiem kvalitné služby za dobré ceny. Dopredu budem prehľadne zverejňovať, čo všetko sa chystá radnica obstarávať, kupovať alebo predávať. Plán obstarávania využijú firmy na to, aby sa mohli v predstihu a kvalitne pripraviť na férovú súťaž. Novinári a obyvatelia budú mať priestor na rozmýšľanie a vyjadrenie, či vôbec danú vec alebo službu pre mesto treba kupovať a ak áno, či tak, ako úrad navrhuje.

„Víťaziť budú najlepší, nie kamaráti“

Obstarávanie služieb viac nesmú sprevádzať pochybnosti o dopredu vybratých víťazoch a províziách. Ktokoľvek, kto bude mať záujem, sa bude môcť celého procesu verejného obstarávania zúčastniť ako pozorovateľ. Na tom mi bude záležať, Prešov si už nemôže dovoliť akékoľvek podozrenia a nedôveru.

„Kvalitní ľudia tvoria kvalitné mesto“

Musíme byť najlepší a hrdí na to, čo v meste ideme meniť k lepšiemu. Chcem, aby mali šancu a pre Prešov pracovali na radnici najlepší odborníci a prichádzali s najlepšími riešeniami. Kvalitných zamestnancov si budem vážiť. Takých chcem pre prácu na úrade prilákať. Všetky voľné miesta budem v predstihu zverejňovať. Uchádzači o vedúce funkcie budú vyberaní a získajú svoje miesta až po verejnom vypočutí, kde presvedčia, že sú najlepší. Trvale zverejním kompletné informácie zo všetkých výberových konaní vo forme zápisnice a zvukového záznamu, aby sa zmenšili pochybnosti o kompetentnosti a odbornosti záujemcov o pracovnú pozíciu na mestskom úrade.

„Poriadok do mestských firiem“

Podobné opatrenia zavediem v oblastiach, kde mi to právomoci primátorky dovolia, aj v mestských organizáciách a firmách. Tam, kde zodpovednosť leží na pleciach zastupiteľstva, predložím obdobné opatrenia zastupiteľstvu na schválenie.

„Rozpočet pre ľudí“

Návrh rozpočtu, rozpočtových opatrení a záverečného účtu budem zverejňovať aj v takej forme, ktorá bude zrozumiteľná pre väčšinu Prešovčanov.

„Zodpovedný hospodár myslí aj na budúcnosť“

Aby mala verejnosť stále skutočné informácie o tom, v akej finančnej situácii mesto skutočne je, budú zverejňované podrobné informácie o stave dlhu a záväzkov mesta.

„Už nikdy viac: O nás bez nás“

Odpolitizujem Prešovský magazín a televízne vysielanie, ktoré platí mesto. K obyvateľom mesta budú šíriť praktické a dôležité informácie, ktoré sa ich budú týkať. O všetkých dôležitých rozhodnutiach musia Prešovčania vedieť dopredu.

„Nič neskončí pod kobercom“

Dám pripraviť taký systém na prijímanie podnetov a vybavovanie sťažností obyvateľov, že každý, kto o to bude stáť, bude môcť priebeh vybavovania svojho podnetu alebo sťažnosti verejne kontrolovať. Uvidí, kde a v akom stupni vybavovania sa jeho podnet práve nachádza. Ak ktokoľvek upozorní na nejakú nekalú praktiku, nebude možné ju zamiesť pod koberec.

„Korupcia bez tolerancie“

Zavediem mechanizmus, aby ktokoľvek mohol bez obáv o svoju bezpečnosť alebo miesto upozorniť na nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky, týkajúce sa mestského úradu a mestských organizácií, ktoré sa dejú so súhlasom nadriadených a smerujú proti verejnému záujmu alebo ohrozujú verejnosť.

„Moc občana nad mocou mesta“

Priblížim zasadnutia mestského zastupiteľstva obyvateľom a tým, ktorí mestu platia mestské dane. Na každom zasadnutí zastupiteľstva predložím návrh, aby mohli dostať slovo vo vopred určenej pevnej hodine. Budem aj týmto spôsobom ctiť zásadu, že moc primátorky a poslancov pochádza len od obyvateľov mesta.

„Poslanec a primátorka nesmú byť nad občanom“

Zabezpečím zmenu webovej stránky mesta tak, aby bola prehľadná a moderná. Zverejňovať budem všetky materiály pre poslancov a orgány mesta tak, aby ich obyvatelia mali k dispozícii vopred v rovnakom čase, ako poslanci. Zverejnené budú aj všetky schválené uznesenia, zápisnice a menovité záznamy o hlasovaní.

 

 

Mesto Prešov si aj do nového loga zakomponovalo slogan ,,Ľuďmi podkuté mesto" 

,,Nové logo je vizuálnym a emocionálnym podpisom mesta Prešov. Definuje jeho charakter a obraz, a zároveň vytvára vzťah s jeho obyvateľmi. Logo má totiž schopnosť ľahšie sa priblížiť k ľuďom, a to najmä k mladšej generácii." (Zdroj: https://www.presov.sk/oznamy/mesto-presov-predstavilo-nove-logo-a-slogan-ktore-prepajaju-historiu-so-sucasnostou.html)

 

Naozaj sa mesto Prešov priblížilo k jeho obyvateľom? Sme transparentné mesto? 

Posledné roky sme svedkami rozpočtu mesta Prešov, ktorý je "anti-participatívny", Mestským úradom v Prešove riadený návrh rozpočtu mesta Prešov pre rok 2020 bol toho dôkazom.

Realita fungovania mesta Prešov s myšlienkou transparentnosti nekorešponduje minimálne práve v oblasti delenia moci pri rozhodovaní o čo najefektívnejšom, najadresnejšom a najhospodárnejšom nakladaní s mestským rozpočtom.

Žiadame, aby tento nástroj bol k občanom k dispozícií pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 (z dôvodu aj časovej náročnosti v oblasti príprav). A teda bol schválený ešte v rámci tohto končiaceho sa volebného obdobia.

My, dolu podpísaní občania mesta Prešov, žiadame, aby sme boli prizvaní už aj k výberu z dostupných a overených nástrojov participatívneho rozpočtovania. Aby na túto tému prebehla plnohodnotná verejná diskusia, kde bude vypočutý a rešpektovaný názor verejnosti. Chceme sa spolupodieľať už aj na výbere participatívnych nástrojov najvhodnejších pre naše mesto, jeho potreby, zvyklosti, možnosti a špecifiká.

My, občania mesta Prešov, budeme pozorne sledovať ako otvorene a zodpovedne sa poslanci i vedenie mesta postavia k tejto našej legitímnej požiadavke, na ktorú márne čakáme už niekoľko rokov. Požiadavky a podnety sú málokedy riešené, my Vám s tým "pomôžeme".

Prešov, 24. 11. 2021

 

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:

JUDr. Martin Eštočák, Sibírska 22, 080 01 Prešov 

 

Petičný výbor:

1. JUDr. Martin Eštočák, Sibírska 22, 080 01 Prešov 

2. PaedDr. Slávka Čorejová, Sibírska 37, 080 01 Prešov 

3.       

4.       

5.       


JUDr. Martin Eštočák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Martin Eštočák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...