PETÍCIA za zastavenie ďalšej výstavby domov nad Moskovskou a Tulskou ulicou a troch vodných nádrží na potoku Udurná v Banskej Bystrici.

- Uvedená lokalita patrí spolu s lesoparkom Urpín a Laskomerskou dolinou medzi najvýznamnejšie rekreačné oblasti Banskej Bystrice, ktoré slúžia pre 76 tisíc obyvateľov. Celoročne a denne ju využívajú všetky vekové kategórie občanov na aktívny i pasívny oddych, a to už po dlhé generácie. V minulosti bola oblasť známa ako „Areál zdravia“, v rámci ktorého sa vykonávali rôzne športové aktivity a konali sa organizované podujatia s celoslovenskou aj regionálnou pôsobnosťou ako „Povstalecká vatra“ alebo „Cesta rozprávkovým lesom“. Zúčastňovalo sa ich desaťtisíce občanov.

- Územie prezentuje jednu z najkrajších a najzachovalejších prírodných lokalít v bezprostrednom kontakte s mestom. V posledných rokoch je však práve sem intenzívne smerovaná individuálna bytová výstavba pre desiatky rodín na úkor 17 tisícovej komunity sídliska Fončorda. Už v súčasnosti je infraštruktúra sídliska preťažená, vyskytujú sa tu dopravné zápchy a nehody, sú veľké problémy s parkovaním, narastá problém so znečistím ovzdušia, zvyšuje sa hluk.

- Ďalší devastačný záber prírodného prostredia predstavuje plánovaná výstavba troch malých vodných nádrží na potoku Udurná.

- Aj podľa Ústavy Slovenskej republiky čl. 44 a 45 či Plánu zdravia mesta Banská Bystrica máme ako občania právo na život, ochranu zdravia a zdravé životné prostredie a zodpovednosť podieľať sa na plánovaní a akciách, ktoré s tým súvisia. Zachovalé prírodné prostredie je jednou z cenných devíz mesta Banská Bystrica.

Preto žiadame, aby sme spomínané lokality s ich rekreačným potenciálom mohli bezprostredne a bez obmedzení aj naďalej využívať.

Petíciu zostavil petičný výbor v zložení:
• Ing. Miroslava Kusá, Moskovská 18, 974 04 Banská Bystrica - osoba poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci
• doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Mládežnícka 41, 974 04 Banská Bystrica
• Ing. Renáta Žiačiková, Mládežnícka 32, 974 04 Banská Bystrica
• Ing. Marek Žiačik, Mládežnícka 32, 974 04 Banská Bystrica
• Ing. Marián Čema, Oremburská 8, 974 04 Banská Bystrica
• Ing Ľubica Cypriánová, Mládežnícka 28, 974 04 Banská Bystrica
• Ing. Peter Cyprián, Mládežnícka 28, 974 04 Banská Bystrica
• Ing. Elena Tavelová, Mládežnícka 28, 974 04 Banská Bystrica

 

V Banskej Bystrici, 11.6.2020

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Miroslavu Kusú a členov petičného výboru na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.

DSC03607.JPG

udurna_lr.jpg

DSC03592.JPG


Ing. Miroslava Kusá a členovia petičného výboru    Kontaktujte autora petície