Petícia za zákaz obnovy dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore PERNEK.

My, dolu podpísaní obyvatelia obce Pernek v okrese Malacky, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s obnovením dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore Pernek.  

Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Pernek a starostu obce Pernek, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Pernek nesúhlas s obnovením dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v dobývacom priestore Pernek.

Obyvatelia obce Pernek požadujú v rámci ochrany životného prostredia okamžité zastavenie súčasnej činnosti v priestore kameňolomu a zaviazať majiteľa k revitalizácii územia kameňolomu v súlade s platnou legislatívou SR.  

 

Zdôvodnenie požiadavky

Obec Pernek vrátane dobývacieho priestoru sa rozprestiera v CHKO Malé Karpaty. Výnimočnosť obce spočíva v charaktere horskej dediny, ktoré okolité obce na Záhorí postrádajú. Obec je turisticky vyhľadávaná, katastrom prechádzajú 3 značené turistické chodníky. Pernek ako súčasť Kuchynskej hornatiny, vzhľadom na prevýšenie miestnych kopcov, má atraktívne vyhliadkové body – Záhorácku nížinu s výhľadom na alpské vrchy. Územie je vyhľadávaným cieľom hubárov celého Bratislavského kraja, hubárke lokality sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti dobývacieho priestoru. Vo vzdialenosti 2,5 km je lokalita starých Perneckých baní, v ktorých sa nachádzajú vzácne nerasty svetového významu. Odstrelom hornín môže dôjsť k ich nezvratnému zničeniu.

Na základe týchto spomenutých výnimočností je Pernek predurčená lokalita turistického zázemia pre okresné mesto Malacky a hlavné mesto Bratislava, ale aj celý Bratislavský kraj.  

Obnovením dobývania je ohrozený ďalší rozvoj obce, ktorý je v súlade s Územným plánom obce Pernek (platným od 1.12.2006). Týka sa individuálnej bytovej výstavby v zónach B3, B4 - lokalita Kršiačky. Tá by obnovenou ťažbou stratila na atraktívnosti výstavby. Vzhľadom na svoj podhorský charakter nemá obec Pernek veľa alternatívnych možností rozvoja. Všetky tieto fakty sú nezlučiteľné s obnovenou ťažbou v dobývacom priestore Pernek.

Živočíchy. V ohrozenej lokalite sa vyskytujú hniezdiská myšiaka hôrneho, výra skalného, sokola sťahovavého, kuvika obyčajného, krkavca a sluky lesnej. V lokalite sa vyskytujú chránené chrobáky fúzač alpský, modlivka, nosorožtek obyčajný a iné.

Hydrologické pomery. V bezprostrednej blízkosti dobývacieho priestoru sú pramene, ktoré postupne vytvárajú prítok do perneckej Maliny. Tá spolu s kuchynskou Malinou vytvára tok rieky Malina so svojím systémom  rybníkov. V prípade akejkoľvek technologickej havárie by tieto toky (patriace do územia sústavy NATURA 2000) boli ohrozené.

Ovzdušie. Definovaný parameter znečistenia ovzdušia prachovými časticami PM10 je modelovaný na úrovni 94% z limitnej hodnoty. Keďže projekt neuvažuje so žiadnymi preventívnymi opatreniami na jeho zníženie, ale ponecháva to „na prírodu“, máme obavy, že tieto limitované hodnoty budú prekročené. Pri severných vetroch je predpoklad, že v tomto horskom teréne nebudú dosiahnuté ideálne rozptylové podmienky. Odrazom od hory Heštún môže dochádzať k akumulácii prachových častíc na celú obec. Vzdialenosť kameňolomu od najbližších domov, ale aj celej obce za dostatočnú vzdialenosť nepovažujeme. „Filtrácia“ ovzdušia lesom je iluzórna, pretože dobývanie vápenca bude na temene Drieňovej hory a pásmo lesa na južných svahoch tohto kopca je výškovo nižšie. 

Hluk. Popisovaná technológia ťažby u nás spochybňuje úroveň projektovaných hladín hluku. Nie je  definované, čo je malý a stredný odstrel. Všetky projektované stroje vykazujú úroveň hluku nad 100 dB, čo je nad hranicou úrovne bezpečnej pre ľudský organizmus. Hluk a otrasy je nutné kumulovať so súčasnými zdrojmi hluky a otrasmi z činnosti Armády SR (letisko Kuchyňa, Turecký vrch). Pri každom odstrele budú vznikať otrasy, ktoré môžu ohroziť statiku budov.

Doprava. Podľa vypracovanej EIA by vplyv v prípade otvorenia dobývacieho priestoru znamenal navýšenie o 50 nákladných vozidiel denne. Tento údaj však nepočíta s obojsmerným pohybom nákladných vozidiel. To znamená, že reálne zvýšenie je až o 100 vozidiel denne.   Úsek cesty II/501 je súčasťou 003 Malokarpatskej cyklomagistrály!   Prístupová cesta do kameňolomu, ktorá ide po parcele č.3709/2 (k.ú. Pernek), je v EIA popísaná ako cesta so spevneným povrchom o dĺžke 530m. V katastrálnej mape obce Pernek chýba vyznačený prepoj z tejto parcely do ťažobného priestoru. Okrem negatívneho vplyvu hluku z nákladných vozidiel, prechádzajúcich cez obec Pernek, hrozí, že úseky ciest II/501 a II/503 do Malaciek budú v zastavanej zóne nadmerne znečistené. V daždivom počasí najmä blatom, počas sucha prachom.

 

Záver. Zo stručného popisu vyplývajúcich rizík si neželáme obnovenie ťažby v miestnom bývalom kameňolome. Sme toho názoru, že rozvoj obce by sa mal uberať smerom k ochrane prírody a životného prostredia a okrem už jestvujúcich negatívnych vplyvov Armády SR nebol ďalej zvyšovaný. Pernek by mal svoje aktivity smerovať do rozvoja turistického ruchu a budovania rekreačných zón pre svojich občanov a celý región Bratislavy - ako hlavného mesta SR.

Zástupca  pre styk s orgánom verejnej moci a autor petície:

Ing. Peter Zaiček st., trvalý pobyt: Pernek 390, 90053

 

Petičný výbor:

Ing. Peter Zaiček st., trvalý pobyt: Pernek 390, 90053

Ing. Daniela Zaičková, trvalý pobyt: Pernek 390, 90053

Mgr. Lukáš Láni, trvalý pobyt: Pernek 165, 90053


Ing. Peter Zaiček st.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Peter Zaiček st. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook