Petícia za záchranu vyhoreného Zámku Kunerad, národnej kultúrnej pamiatky.

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby začala okamžite a bezodkladne konať vo veci obnovy  vyhoreného objektu Zámku Kunerad, národnej kultúrnej pamiatky. Žiadame odstrániť prípadné problémy v komunikácii medzi majiteľom zámku a Krajským pamiatkovým úradom. Žiadame, aby vláda určila osobu, alebo orgán, ktorý tieto problémy dokáže odstrániť v prospech okamžitého začatia obnovy Zámku Kunerad.  Zároveň žiadame vyčleniť finančné prostriedky z dostupných zdrojov Vlády Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,  prípadne ďalšie zdroje na okamžité a nevyhnutné ošetrenie a následné obnovenie Zámku Kunerad pred prichádzajúcou zimou, kôli zabráneniu vzniku ďalších škôd spôsobených poveternostnými vplyvmi. Zámok sa stal pre okolitú prírodu aj ekologickou hrozbou. V prípade, že Zámok Kunerad nie je možné zachrániť iným spôsobom, žiadame zvážiť jeho vyvlastnenie do majetku kompetentných orgánov Slovenskej republiky  a jeho následnú záchranu.


Miroslav Bellan    Kontaktujte autora petície