Petícia za zachovanie "Strednej odbornej školy podnikania, Sasinkova 45, Žilina"

Podpisom tejto petície, my podpísaní občania, rodičia žiakov, žiaci, učitelia a zamestnanci školy, uvedomujúc si jej jedinečný spoločenský význam, žiadame zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len "ŽSK"), podpredsedov ŽSK a poslancov zastupiteľstva ŽSK, aby Strednú odbornú školu podnikania, Sasinkova 45, Žilina zachovali a nespájali  so Spojenou  školou v Žiline – Bytčici v blízkej budúcnosti.

Aby bol podpis na petícií právoplatný, je potrebné ho ešte potvrdiť. Potvrdzovací link vám prišiel do mailovej schránky, na mail, ktorý ste zadali. Prosím, skontrolujte si mailovú SCHRÁNKU. UPOZORNENIE: pokiaľ ste už niekde petíciu podpísali, napr. na podpisový hárok, alebo takto elektronicky, prosím druhýkrát ju už NEPODPISUJTE.

Základné informácie o škole:     

Stredná odborná škola podnikania v Žiline má 40 ročnú tradíciu, ktorá vychováva od nepamäti mladých ľudí, často zo sociálne slabších rodín, pre trh práce so zameraním na obchod, služby a potravinárstvo. V súčasnosti má škola 235 žiakov z toho 20 % žiakov je zo Žiliny, 75 % je zo smerov KNM, CA, Terchová, BY, MT, RK, KK, PD, NO, BB, TS a zo smeru Rajec je to 5 % žiakov.      

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina má výhodnú polohu v širšom centre mesta Žiliny. SAD a ŽSR sú dostupné pešou chôdzou cca do 10 min, takže nie je potrebné využiť MHD, čo znamená úsporu finančných nákladov, času na cestovanie a zároveň je zabezpečená aj fyzická aktivita žiakov našej školy. Nemôžeme zabudnúť aj na zamestnancov našej školy, ktorí dochádzajú z rôznych aj vzdialenejších miest. Počet kmeňových tried v školskom roku 2023/2024 bude 13. (viď link z Dňa otvorených dverí) https://www.youtube.com/watch?v=r29HxCOHKYg      

Naša škola sa medzi prvými zapojila do systému duálneho vzdelávania, v ktorom študuje 30% žiakov našej školy. Žiaci vykonávajú odborný výcvik u zmluvných zamestnávateľov Kaufland SR, v. o. s, LIDL SR, v. o. s, TESCO STORES SR, a. s.,  DM drogerie markt, s .r. o., DEICHMANN-OBUV SK s. r. o., BILLA s. r. o.,  METRO Cash&Carry SR s. r. o., NAY a. s. a JINEX, s. r. o. Zamestnávatelia majú veľký záujem o duálne vzdelávanie žiakov, a preto spolupráca so zamestnávateľmi napreduje. V budúcnosti plánujeme spoluprácu s Ternom, COOP Jednotou a Kinekusom. Žiaci školy vykonávajú odborný výcvik aj v hoteloch, v cestovných kanceláriách i u podnikateľských subjektoch v rámci mesta Žiliny a okolia. Záujem na trhu práce je aj o naše učebné odbory ako sú cukrár, mäsiar a aranžér, ale aj pekár. Títo žiaci môžu po získaní výučného listu pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole, ktoré má názov Podnikanie v remeslách a službách. O tento odbor majú záujem aj žiaci z iných škôl a iných miest. Na trhu práce je vysoká požiadavka odborov zameraných na obchodné činnosti, o čom svedčí takmer 100% uplatnenie našich žiakov v pracovnom procese.      

Škola je vybavená plne funkčnými triedami s pripojením na optický internet a wifi sieť. Zmodernizované sú všetky tabule v učebniach, zavedené sú interaktívne tabule na výučbu nových predmetov  ako sú Visual Design a Digitálny marketing. Škola sa zapája nielen do projektov a súťaží, ktoré organizuje ŽSK. ( napr. Kompas života, Buď fit, Erazmus+ a uskutočňuje rôzne exkurzie, besedy, súťaže, kurzy a pod).      

Investície, ktoré mala škola k dispozícii, boli využívané efektívne, z dôvodu čoho sa znížili náklady na prevádzku školy. Investovalo sa do rekonštrukcií, modernizácie a opráv budovy napr. zateplenie školy, výmena okien, nové podlahy, novovybudovaná kanalizácia vrátane vsakových košov na zachytávanie dažďovej vody – šetrenie nákladov za stočné, modernizácia vlastnej plynovej kotolne s reguláciou kúrenia v réžii školy, čím sa znížili náklady na zemný plyn. Merače na vodu a plyn sú vymedzené iba pre našu školu. Škola je vybavená vonkajším i vnútorným kamerovým systémom, ktorý je napojený na Políciu SR. Škola venovala pozornosť aj svojmu okoliu, vybudovalo sa nové oplotenie, parkovanie pri budove a v areáli školy, zatrávnenie školského dvora. Školský dvor sa využíva na školské akcie, ale aj na akcie organizované Školským parlamentom ako sú Deň detí či Imatrikulácie. V skrášľovaní prostredia školy chceme aj naďalej pokračovať, plánujeme vybudovať zónu pre žiakov, ktorá bude slúžiť na ich oddych a regeneráciu.

(viď linky)https://www.youtube.com/watch?v=tw60icGy3xA  https://www.youtube.com/watch?v=rmpsBYCuAkg.      

Na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova sa využíva moderne zariadená posilňovňa v budove školy a telocvičňa, ktorá sa nachádza v priamej blízkosti školy. Prenajíma sa od mesta Žiliny dlhoročne. Tým, že si telocvičňu prenajímame, nevznikajú nám také náklady na energie, vykurovanie, údržbu, opravy a upratovanie, ako keby sme ju mali v správe. Žiakom je poskytnutá možnosť stravovania v blízkych školských jedálňach a je k dispozícii aj školský bufet. V prípade záujmu zo strany žiakov a rodičov je škola schopná zabezpečiť výdajňu jedla.       

Pozemky a budovy, ktoré škola využíva, sú majetkovo vysporiadané a patria do vlastníctva ŽSK. Toto umožňuje využívať čerpanie eurofondov na ďalšiu modernizáciu školy. Škola sa pravidelne zapája do projektov vyhlásených ŽSK.      

Chceme poukázať aj na udalosti, ktorými prešla naša spoločnosť za ostatné roky (COVID - 19, energetická kríza, vojna na Ukrajine, vysoká inflácia ....). Tieto udalosti ovplyvňujú zdravotný stav ľudí našej krajiny a najmä mnohých mladých ľudí, u ktorých sa vo väčšej miere prejavujú problémy so psychickým zdravím, a preto je potrebné vytvárať optimálne prostredie, v ktorom sa cítia dobre. Naša škola je pokojná, bez stresov a napätia, čo naši žiaci veľmi oceňujú. Družobné školy, s ktorými sme spolupracovali v minulosti označovali našu školu prívlastkom „rodinná“. Žiaci nemajú problém s anonymitou, čo sa vo veľkých školách považuje za hlavný katalyzátor problémov správania žiakov. V priestoroch školy sa nenachádzajú žiadne iné subjekty, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, a tým nenarúšajú výchovno-vzdelávací proces školy. Pedagógovia našej školy intenzívne komunikujú s rodičmi aj žiakmi, čo je dôležité  pri včasnom odhaľovaní problémov.   Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Zamestnanci školy

 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že SOSPZA bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...