ŽIADOSŤ O ZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU V KOMÁRNE, MEDZI ULICAMI GEN.KLAPKU A J.SELYEHO – ZMENA FUNKČNÉHO VYUŽITIA NA VEREJNÚ PARKOVÚ ZELEŇ BEZ MOŽNOSTI ZASTAVANIA

 

 Petícia je zameraná proti snahe mesta zlikvidovať oddychovú zónu v meste Komárno, medzi ulicami generála Klapku a Jána Selyeho a tam vybudovať obytné domy aj proti vôle občanov danej lokality. Majitelia nehnuteľností v danej lokalite nemali možnosť sa k predmetnej veci vyjadriť. Miestny obyvatelia parcely č.: 7051/181, 7051/182, 7051/183, 7051/184, 7051/185, 7051/186, 7051/187, 7051/188, 7051/63, 7051/1 využívajú ako oddychovú zónu. Uvedené parcely chceme zaradiť do zmeny a doplnku územného plánu ako trávnatú plochu – verejná parková zeleň,  bez možnosti zastavania. Na uvedených parcelách obyvatelia chcú mať parkovú zeleň – oddychovú zónu, nakoľko sa zmenili sociálne predpoklady a potreby obyvateľov, ktorí nechcú bývať v „betónovej“ časti mesta, ale chcú bývať v prostredí, kde je zabezpečená zelená infraštruktúra, ktorá je významným faktorom pri zmierňovaní väčšiny negatívnych dosahov zmeny mikroklímy v mestách. Jej tieniace, chladiace či vodozadržiavajúce účinky sú nenahraditeľné. Obyvatelia potrebujú mesto, kde je dostatok zelene na oddych starších i mladších obyvateľov mesta a nepotrebujú ďalší stresový faktor, ako ďalšie obytné domy niekoľko metrov od ich okien. Z toho dôvodu žiadame „futbalové ihrisko“ pre mládež a okolo terajšieho ihriska vytvoriť oddychovú zónu-park s lavičkami. Nakoľko v danej časti mesta Komárno po výdatných dažďoch sa vždy vyskytujú problémy, voda neodteká v dostatočnej miere a po zastavanosti by sa tie problémy ešte zhoršovali, nakoľko ďalšie, doteraz zelené parcely by sa zmenili na betón a tak by sa zhoršila odtečenie dažďovej vody do pôdy. Sídliská sú teplejšie najmä preto, lebo vegetáciu nahradili betónom, asfaltom či murivom, ktoré teplo vo večerných hodinách vyžarujú späť. Potrebujeme čím viac trávnatých plôch, lebo dažďová voda na seba dokáže naviazať teplo a odniesť ho so sebou preč a pri vyparovaní vody sa spotrebuje energia. Čím viac vody sa vyparí, o toľko menej sa zohreje daná lokalita. Snažme sa zastaviť klimatické zmeny, kvôli ktorým sa v mestách sa ťažšie dýcha, horšie spí, ulice a byty sú plné prachu. Občania, ktorí petíciu podpísali trvajú na tom, aby dané parcely boli zmenené na trávnatú plochu, ako oddychová zóna s parkovou zeleňou a odmietajú všetky výstavby na uvedených parcelách. Občania žiadajú dané parcely v plnej miere zmeniť zo stavebného pozemku na verejnú parkovú zeleň - oddychovú zónu bez možnosti zastavania. Občania  žiadajú rovnaké zaobchádzanie, ako sa zaobchádza vedenie mesta svojimi blízkymi súkromnými podnikateľmi, ktorým pozemky predáva. Zmena územného plánu mesta Komárno na uvedených parcelách je našim verejným záujmom, nakoľko sa to týka viac ako 500 obyvateľov v danej lokalite. V predvolebnom období terajšie vedenie mesta sľubovalo záchranu zelených plôch a zelene, tak ich žiadame, aby svoj sľub dodržali, preto vyzývame vedenie mesta Komárno a  mestské zastupiteľstvo, ak zastupujú záujmy a potreby občanov mesta Komárno aby súhlasili našou žiadosťou a dali nám možnosť v blízkosti mať zeleň, možnosť vyjsť si von a sadnúť si s deťmi, kamarátmi na lavičku pod stromami.                                                                  2.    

Týka sa  to každého občana mesta Komárno, nakoľko vedenie mesta Komárno podobné parcely predáva ako na bežiacom páse a tak pomaly zmiznú posledné zelené plochy na oddych v meste! Obyvatelia zeleň využívajú  na relax, prechádzku, a mládež na šport. Stretnete tu starých ľudí, rodiny s malými deťmi, ktorí žiadajú na uvedených parcelách rozmiestnenie lavičiek, vysadenie stromov a kríkov. Chceme mať na uvedených parcelách zeleň parkového charakteru s lavičkami. Hlavne teraz, keď je karanténne obdobie treba dbať na zdravie občanov, s čím úzko súvisí zeleň medzi panelákmi. Práve aktuálna nám dokazuje, že je to práve zeleň v mestách, ktorá má rozhodujúci vplyv na naše zdravie, nevynímajúc duševné zdravie. Zámerom týchto úprav je poskytnúť budúcim obyvateľom kvalitnejšie prostredie pre moderné bývanie s väčším podielom kvalitnej zelene s bezpečným a krásnym verejným priestorom pre oddych.      Logickým dôsledkom zahustenia pôvodnej zástavby je aj zvýšená požiadavka na existujúcu dopravnú infraštruktúru! Tá sa logicky s pribudnutým počtom obyvateľov zahustí. Už teraz je situácia napätá a nieto ešte po príchode nových obyvateľov či návštevníkov podľa plánovanej úvahy. Žiaľ úradnícky pohľad na vec predstavuje len strohé plnenie všeobecných zásad či už územného plánu, normatívov na parkovné miesta, ale akosi sa zabúda na človeka! Je to človek čo tam býva, pracuje, relaxuje a ktorému sa životný priestor neustále zmenšuje s jasnými negatívnymi sociologickými následkami, izolovanosťou a kde sa zmenšuje plocha zelene, na ktorej proporcie k spevneným plochám, budovám, sa akosi nik nepozerá. Problematika „zelene“ je dnes jedným z ústredných záujmov obyvateľov miest. Je to dané najmä prirodzenou potrebou eliminácie niektorých sprievodných javov v procesoch urbanizácie. Tieto potreby vyplývajú z psychologických a biologických potrieb človeka, ale aj z hľadísk estetických. Zeleň ako biotická zložka slúži na vyváženie, ale aj dokomponovanie zložiek abiotických. Niektoré výskumy poukazujú na to, že viac ako 70 % voľného času je viazaných na miesto bydliska. Súčasne je medicínsky konštatované, že každodenný pobyt v zeleni je po zdravotnej stránke významnejší ako jednorazové víkendové pobyty v prírodnom prostredí. Človek v Komárne sa stal štatistickým číslom a platcom poplatkov a daní, nič viac! Synonymom sídliska kľudného, zeleného s bližšími medzi susedskými vzťahmi.  Chceme zachovať jej pôvodné hodnoty, prednosti spolubývania. Nie sme len číslami v daniach za nehnuteľnosť! Preto mesto Komárno vyzývame na zmenu územného plánu.     Obyvatelia v uvedenej lokalite behom jedného víkendu pozbierali 245 podpisov a svojimi podpismi na „Petícií proti výstavbe bytového domu a s ním súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch cestných vozidiel pre bytový dom na ulici generála Klapku v Komárne“ vyslovili svoje odmietanie voči výstavbe na uvedených parcelách, avšak nikto sa s danou petíciou nezaoberal. Petíciu spolu s podpismi vrátili bez vybavenia i napriek tomu že zo zákona vyplýva, že ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.                                                                           3.

Nakoľko s uvedenou petíciu sa nezaoberal Mestský úrad Komárno, ani Okresná a Krajská prokuratúra , zaslali to bez vybavenia späť, z toho dôvodu petícia s podpismi obyvateľov bolo zaslané na vybavenie na Úrad vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že uvedené parcely dlhodobo využívali deti a obyvatelia blízkych panelákov na športovanie, na voľný pobyt „mimo asfaltu a betónu“, pre obyvateľov mesta  Komárno nie je prijateľné, aby poslednú trávnatú časť na danej ulici zmenili na ďalší panelák, resp. obytné domy.   Terajšie vedenie mesta Komárno v roku 2018 pred voľbami malo medzi svojimi predsavzatiami ochranu zelene v Komárne! Píše sa rok 2020, tak na svoje sľuby nezabúdajte! Obyvatelia odmietajú výstavbu na uvedených parcelách a žiadajú zmenu územného plánu mesta Komárno, aby uvedené parcely boli vyňaté zo zoznamu stavebných parciel a boli zmenené na „zeleň verejného parkového charakteru“.                                      Odmietame výstavbu preto, že by to negatívne ohrozilo životné podmienky v danej lokalite a susedných bytových domoch najmä svojou plánovanou polohou, blízkosťou, tienením obytných domov, blízkosťou objektu rušením intimity obyvateľov pôvodných bytových domov zvýšeným dopravným ruchom, zvýšenou zaťaženosťou, koncentráciou existujúcich komunikácii, koncentrovanosťou vozidiel spôsobujúcich hluk, škodlivými exhalátmi, rušením svetlom, 24 hodinovou prevádzkou na plochách v bezprostrednej blízkosti obytných miestností, spální, zaberajúc ďalšiu vzácnu sídliskovú zeleň, už dosť okresanú parkoviskami, spevnenými plochami, zahustenou výstavbou, účelových objektov pri súčasnom znižovaní rekreačných, či športových plôch, ihrísk pre všetkých obyvateľov.   Odmietame výstavbu preto, že by to negatívne ohrozilo životné podmienky v danej lokalite a susedných bytových domoch najmä svojou plánovanou polohou, blízkosťou, tienením obytných domov, blízkosťou objektu rušením intimity obyvateľov pôvodných bytových domov zvýšeným dopravným ruchom, zvýšenou zaťaženosťou, koncentráciou existujúcich komunikácii, koncentrovanosťou vozidiel spôsobujúcich hluk, škodlivými exhalátmi, rušením svetlom, 24 hodinovou prevádzkou na plochách v bezprostrednej blízkosti obytných miestností, spální, zaberajúc ďalšiu vzácnu sídliskovú zeleň, už dosť okresanú parkoviskami, spevnenými plochami, zahustenou výstavbou, účelových objektov pri súčasnom znižovaní rekreačných, či športových plôch, ihrísk pre všetkých obyvateľov. Odmietame snahy o neustále zhoršovanie nášho životného prostredia, ktoré má dopad na zdravie všetkých obyvateľov! Zámerom týchto úprav je poskytnúť budúcim obyvateľom kvalitnejšie prostredie pre moderné bývanie s väčším podielom kvalitnej zelene s bezpečným a krásnym verejným priestorom pre oddych.   


Tímea Fazekas    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tímea Fazekas na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...