Petícia za zachovanie ochrany zdravia zamestnancov

    Upozornenie:

Po podpise petície, prosím, potvrďte overovací mail, ktorý obratom príde na Vašu mailovú adresu. Tak si overíte, že Váš hlas je overený a platný.

Ďakujem za podporu.

 

Žiadame vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, poslancov NR SR

o zrušenie pripravovanej novely zákona 355/2007 a zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá je uvedená v “ Návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia“ týkajúcej sa zníženia  ochrany zdravia zamestnancov a zrušenia odborných zdravotníckych služieb        pre zamestnancov.

Pripravovaná novela   zákona 355/2007 o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia a zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci smeruje:

  • K diskriminácii 95% zamestnancov v dostupnosti k ochrane ich zdravia a  pred poškodením zdravia z práce
  • K obmedzeniu rovnocenného zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre všetkých zamestnancov
  • K zrušeniu 1500-2000 pracovných miest zdravotníckych pracovníkov
  • K odčerpaniu zdrojov  verejného zdravotného poistenia
  • K rozvráteniu systému preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou
  • K sankcii EK pre Slovensko za opakované porušenie práv zamestnancov   na ochranu ich zdravia

Sme toho názoru, že navrhovaná novela, skrytá pod rúškom „ zlepšenia podnikateľského prostredia“, žiadnym spôsobom nezlepšuje podnikateľské prostredie, ale zhoršuje postavenie a ochranu zdravia zamestnancov a uplatnenie zdravotníckych pracovníkov.

Novela je  priamo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda SR zaviazala:

  • zabezpečiť rovnosť a dostupnosť k prevencii  a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia pre všetkých                                                    
  • zabezpečiť uplatnenie zdravotníckych pracovníkov
  • zabezpečiť hospodárne využívanie zdrojov verejného zdravotného poistenia

Zavedenie novely bude mať za následok:

1.        Diskrimináciu zamestnancov pracujúcich v 1. a 2. kategórii zdravotných rizík pri práci, v ich právach na ochranu zdravia na pracoviskách a dostupnosti zdravotnej starostlivosti súvisiacej s výkonom práce.

2.        Opakovanú, nesprávnu transpozíciu Smernice 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci do legislatívy SR, na ktorú už SR bola upozornená v roku 2014 zo strany Európskej komisie. V odbornom stanovisku EK, bol dokonca určený termín pre SR, dokedy má byť nesprávna transpozícia odstránená, nakoľko bola diskriminačná pre zamestnancov pracujúcich v 1. a 2. kategórii prác z hľadiska zdravotného rizika, čo je cca 95% zamestnancov SR. Pri nesplnení tohto Odborného stanoviska EK hrozilo sankčné konanie voči SR. SR je prijatím novely priamo ohrozená sankciou v niekoľko miliónovej výške. Veríme, že v tom prípade, ak by došlo k sankcii SR za opakované porušenie smerníc EÚ, bude táto škoda zosobnená predkladateľom a schvaľovateľom tejto novely.

3.        Stratu cca 1500 – 2000 pracovných miest odborných zdravotníckych pracovníkov z odboru pracovného lekárstva, verejného zdravotníctva. Obmedzenie výkonu pracovnej zdravotnej služby a priame zrušenie poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov pracujúcich v 1 a .2. kategórii, povedie k strate pracovných miest (pracovní lekári, všeobecní lekári, odborní lekári - hygienici, verejní zdravotníci, zdravotné sestry a iní zdravotnícki pracovníci ), ktorí v súčasnosti vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, poskytujú odborné poradenské služby pre zamestnávateľov v oblasti ochrany verejného zdravia a to aj v súvislosti s podmienkami ochrany zdravia zamestnancov počas aktuálnej krízovej situácie pri šírení infekčného ochorenia COVID 19 a v neposlednom rade a zabezpečujúcich posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov a uchádzačov o prácu. Strata zamestnania takého počtu zdravotníckych zamestnancov, môže viesť aj k odchodu týchto pracovníkov mimo SR, nakoľko zdravotnícki odborní pracovníci s týmto vzdelaním z odboru pracovného lekárstva, verejného zdravotníctva , sú žiadaní aj v iných štátoch EÚ.

4.         Odčerpávanie finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia z dôvodu zavedenia úhrad preventívnych lekárskych prehliadok na posúdenie spôsobilosti na prácu. Nie je možné akceptovať, aby vyšetrenia spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti vybraných skupín zamestnancov boli uhrádzané z poistenia nás všetkých. Uvedené povedie k odčerpávaniu finančných zdrojov zdravotných poisťovní určených na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti t.j. financií určených na liečbu pre nás všetkých, ak by z nás niekto ochorel. Za pracovné podmienky, pracovné postupy, kvalitu výrobkov zodpovedá zamestnávateľ a je v jeho záujme, aby na pracovné pozície zamestnával osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé a mohli prácu vykonávať tak, aby neohrozili pri práci seba a iných. Zamestnaním zdravotne spôsobilých osôb zamestnávateľ výrazne znižuje riziko svojho podnikania. A to riziko spojené s náhradou škôd po úrazoch, chorobách z povolania, ale aj škôd spojených s havarijnými situáciami, alebo riziko náhrad  spojených so šírením infekčných ochorení  cez potraviny, nápoje a pod. 

5.            Chaos pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu, pretože preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, by sa mali vykonať len ak o to zamestnanec požiada. Zamestnávateľ nebude mať možnosť overiť, či zamestnanec je zdravotne spôsobilý vykonávať prácu napr. vo výškach, v noci. Kto bude zodpovedný, ak zamestnanec spadne z výšky a následne sa preukáže, že nie je zo zdravotného hľadiska spôsobilý takú prácu vykonávať? Napr. preto, že má epilepsiu, alebo iné ochorenie o ktorom, ani nemusí vedieť a on nepožiadal o posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Kto bude uhrádzať spôsobené škody a kto bude bude trestno -právne zodpovedný? Zamestnanec, pretože nepožidal o posúdenie svojej zdravotnej spôsobilosti? Zamestnávateľ, že zamestnal osobu bez overenia jej zdravotnej spôsobilosti na prácu? 

Je toto naozaj zlepšenie podnikania? 

Chcem upozorniť, že aktuálne nastavenie systému posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu zodpovedá požiadavkám Smernice 89/391/EHS, aby zdravotný dohľad bol primeraný. 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s prácou sa vykonáva len  pre legislatívne určené:

1. pracovné činnosti, u ktorých to vyžaduje osobitný právny predpis, najmä kvôli možným závažným úrazom aj smrteľným (práca v noci, vo výškach, železničiari, zvárači,  a pod.)

2.  pracovné činnosti zaradené do 3.a 4. kategórie rizika, pri ktorých hrozí vážne poškodenia zdravia (napr. hluchota, astma, poškodenie horných končatín, otrava pri práci s chemickými látkam a iné)

3. pracovné činnosti,pri ktorých hrozí šírenie infekčných ochorení, ak by tieto práce vykonával infekčný človek (práca s potravinami, nápojmi, pitnou vodou, práca v kaderníctvach, manikúrach a pod.)

4. zamestnancov nastupujúcich do práce po dlhodobej práceneschopnosti, prípaden si to vzžadjú mimoriadne okolnosti na pracovisku napr. opakovaný výskyt choroby z povolania, nariadenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

Okrem uvedeného systému prehliadok súčasná legislatíva umožňuje zamestnancovi požiadať o posúdenie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu svojho zamestnávateľa.   

Je zarážajúce, že predkladatelia tejto novely do dnešného dňa nepochopili význam primárnej zdravotnej prevencie na pracoviskách. Nemôže byť rukolapnejší dôkaz v terajšej krízovej situácii, že prevencia vykonávaná správne, výrazne  znižuje riziko poškodenia zdravia.

Je potrebné si konečne uvedomiť, že  zamestnanci sú najvýznamnejším ekonomickým faktorom podnikateľského prostredia.

Verím, že uvedú argumentáciu zvážite a podporíte túto snahu. 


MUDr. Soňa Kešeláková, pracovný lekár    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem MUDr. Soňa Kešeláková, pracovný lekár na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook