PETÍCIA za zachovanie Obchodnej akadémie Hlohovec.

Žiadame trnavský VÚC a Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu Trnavského samosprávneho kraja, aby v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, vzali do úvahy nesúhlas širokej verejnosti a pozmenili návrh na vyradenie Obchodnej akadémie so sídlom Tehelná 4, 920 01 Hlohovec a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2021.

Návrh vychádzal z týchto faktov:

1.      Zefektívnenie siete škôl a školských zariadení – v okruhu 20 km sú síce 3 obchodné akadémie, z ktorých dve nemajú naplnené kapacity (Obchodná akadémia Hlohovec a Obchodná akadémia Sereď). V okresnom meste Hlohovec má škola tohto zamerania svoje opodstatnenie vzhľadom na dynamický rozvoj regiónu a širokú uplatniteľnosť jej absolventov. Zrušením alebo premiestnením Obchodnej akadémie Hlohovec do sídla v inom meste by vzniklo „geografické vákuum“ – na juhozápad, juh aj východ od Hlohovca sú síce ďalšie obchodné akadémie so sídlom do 30 km, ale na sever je najbližšia obchodná akadémia v Novom Meste nad Váhom vo vzdialenosti 40 km a na severovýchod sú to Topoľčany so vzdialenosťou 36 km. Ak by sa sídlo Obchodnej akadémie Hlohovec posunulo o desiatky kilometrov južnejšie, pre žiakov žijúcich na sever od okresného mesta Hlohovec, ktorí by chceli nadobudnúť ekonomické vzdelanie, by bola dochádzka skomplikovaná. Toto platí aj pre súčasných žiakov Obchodnej akadémie Hlohovec – prímestské spoje majú pevný grafikon a ešte skoršie vstávanie študentov a neskorší príchod domov by mali nepriaznivé následky na ich psychohygienu.

2.      Nepostačujúce finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a dofinancovanie aj z podielových daní VÚC – Obchodná akadémia Hlohovec je pripravená privítať vo svojej budove ďalších žiakov (resp. zlúčiť sa s inou školou, napr. presunúť študentov a vyučujúcich z Obchodnej akadémie v Seredi do Hlohovca) – budova prešla nedávno rekonštrukciou, odborné učebne sú moderne zariadené, predmety kvalifikovane odučené, každoročné partnerské projekty (eTwinning) oceňované, žiaci sú výhercami i úspešnými riešiteľmi olympiád, súťaží, autorských projektov cvičných firiem. Súčasťou budovy je aj jedáleň, nájomný priestor získala autoškola L-primcar a Vlastivedné múzeum Hlohovec. Spôsobom pridruženia sa inej školy do tohto priestoru a kvalitne nastavenej pracovnej klímy by sa vyriešil problém s financiami.

3.      Podľa záverečnej správy Národného kontrolného úradu (2019) treba efektívne využívať budovy a objekty škôl – s tým súvisí hospodárne vynakladanie s verejnými financiami. Prílev nových žiakov vyrieši aktuálne problémy.

Obchodná akadémia Hlohovec je škola „rodinného typu“ – ako celkom nevyhovujúce vnímame popretŕhať vzťahy medzi žiakmi i vyučujúcimi jednotlivých tried, porozdeľovať triedy a študentov premiestniť do sídla inej školy desiatky kilometrov od pôvodného priestoru vzdelávania. Zvlášť ak nie je vyriešené zázemie – odborné učebne, stravovanie, cestovanie.

Obchodná akadémia Hlohovec je jedinou strednou školou v regióne, ktorá má vytvorené vhodné podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je bezbariérová. V minulom roku bola do priestorov školy inštalovaná šikmá schodisková plošina pre dvoch žiakov 1. a 2. ročníka pripútaných k invalidnému vozíku. Uvedeným žiakom by bol zrušením školy zamedzený prístup k zvolenému ekonomickému vzdelaniu.

Radikálny spôsob vyradenia Obchodnej akadémie Hlohovec sa nám javí ako neštandardný krok v nevhodnom čase a povážlivým spôsobom – po prijatí študentov do prvého ročníka. Členom Rady školy materiál nebol poslaný dopredu na naštudovanie. V iných prípadoch boli školy zatvárané postupne – študujúci žiaci skončili v štvrtom ročníku, noví sa už neprijímali. Ak by nebola chuť trnavského VÚC vziať do úvahy predložené argumenty a OA Hlohovec zlúčiť s inou školou v sídle Tehelná 4, 920 01 Hlohovec alebo nájsť inú alternatívu v Hlohovci, podpísaní vyjadrujeme žiadosť spôsobom postupného zatvorenia Obchodnej akadémie Hlohovec vyriešiť aktuálny stav.


Dávid Machovec, adresa trvalého pobytu: Dolné Zelenice 57, 920 52 Siladice.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Dávid Machovec, adresa trvalého pobytu: Dolné Zelenice 57, 920 52 Siladice. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...