Petícia za zachovanie hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice všetkých rýchlikov a osobných vlakov premávajúcich cez mesto

Petícia je adresovaná ministrovi dopravy SR, generálnemu riaditeľovi Železničnej spoločnosti Slovensko a generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky.

 

My, nižšie podpísaní  nespokojní občania, voláme po naliehavom riešení medializovaných plánov na obmedzenie osobnej dopravy na hlavnej železničnej stanici vo Fiľakove ako výstupného a nástupného bodu v rámci premávky rýchlikov a osobných vlakov. Bezodkladne žiadame:

1) zachovanie hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice pre rýchliky

2) zachovanie hlavnej železničnej  stanice vo Fiľakove ako výstupného a nástupného bodu v osobnej vlakovej doprave pri všetkých vlakových spojoch

Z návrhu nového cestovného poriadku GVD 2022/2023 pre vlakovú dopravu, ktorý nadobudne účinnosť v decembri tohto roku, vyplýva, že sa ďalej nepočíta s využívaním hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako s výstupnou a nástupnou stanicou pre rýchlikovú dopravu na trati Zvolen-Košice. Zároveň sa v rámci osobnej prepravy bude využívať veľmi obmedzene. S predmetným návrhom nesúhlasíme, nakoľko výrazne zasiahne do urbanizmu mesta. Infraštruktúra zastávky nie je prispôsobená na takýto nával cestujúcich, nakoľko nemá vlastné parkovacie miesta ani chodníky, nedisponuje pokladňou ani toaletami. Reorganizácia dopravy spôsobí neudržateľné zápchy v cestnej doprave na železničnom priecestí pri zastávke. Dané priecestie sa nachádza na jedinej pozemnej komunikácii spájajúcej mesto s priemyselnou zónou i mestskou časťou Urbánka, pričom v priemyselných podnikoch mesta pracuje vyše 1000 zamestnancov a v danej mestskej časti žije približne 500 obyvateľov. Priecestie je zároveň na jedinej ceste spájajúcej mesto s priľahlými obcami, po ktorých sa k obyvateľom môžu dostať záchranné zložky. Kvôli absencii nadúrovňového prechodu sa tu už aj v súčasnosti tvoria kolóny osobnej i nákladnej dopravy, keď však bude na zastávke stáť denne ďalších 14 rýchlikov, cestná premávka bude ešte viac paralyzovaná.

Rozhodnutie o vyradení hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice väčšiny osobných vlakov a všetkých rýchlikov spochybňuje aj deklarované zámery na strategicky mimoriadne dôležitú elektrifikáciu trate Zvolen-Fiľakovo, ktorá mala byť zrealizovaná medzi rokmi 2025-2028, negatívne môže ovplyvniť aj kvalitu zabezpečenia nákladnej dopravy. Elektrifikácia by okrem zníženia nepriaznivých dopadov na životné prostredie zvýšila traťovú rýchlosť, vďaka čomu by sa skrátil aj čas prepravy. Ten je, spolu s minimálnym znížením nákladov, hlavným argumentom Útvaru hodnoty za peniaze na odklonenie železničnej dopravy z hlavnej stanice na zastávku.

Vyššie spomenutý zámer relativizuje aj snahu samosprávy a župy na obnovenie železničného prepojenia s Maďarskou republikou. Železničná zastávka vznikla len počas Druhej svetovej vojny ako doplnková zastávka pre zamestnancov priemyselnej zóny, nikdy nebola dimenzovaná na zastúpenie úlohy hlavnej železničnej stanice, pričom trať Fiľakovo – štátna hranica s hlavnou stanicou mesta bola otvorená už pred 150 rokmi. Do roku 2008 na nej pravidelne premávali aj medzinárodné rýchliky, z nich bol najznámejší spoj Polónia, ktorá prepájala Poľsko s Budapešťou a Belehradom. Osobná doprava bola na trati ukončená v roku 2011. Už v roku 2016 sa objavili informácie, že v rámci dokumentu „Revízia výdavkov na dopravu“  vypracovanom Útvarom hodnoty za peniaze identifikovala potenciálnu úsporu nákladov ŽSR eliminovaním (odpredaj alebo rozobratie trate) tzv. neperspektívnych tratí bez osobnej dopravy, medzi ktoré zaradili aj trať Fiľakovo – štátna hranica. Vtedy rozbehla samospráva spolu so župou rokovania pri tvorbe Integrovanej územnej stratégie a Plánu udržateľnej mobility, ako aj s Ministerstvom zahraničných vecí MR o možnosti obnovenia osobnej dopravy na tejto trati, čo by opäť železnične spojilo Novohrad s najbližším svetovým veľkomestom, s Budapešťou. V Maďarsku sa téme intenzívne venujú aj na diplomatickej úrovni. Podľa aktuálnych informácii by mohlo dôjsť k obnoveniu osobnej dopravy smerom do Maďarska v roku 2025.

Zastávame názor, že obmedzenie osobnej dopravy na hlavnej fiľakovskej železničnej stanici by mohlo ohroziť ďalší rozvoj železničnej dopravy celého mikroregiónu, čo je v rozpore so strategickými dokumentami Slovenskej republiky v oblasti podpory železničnej prepravy a ekologizácie dopravy na Slovensku.

Za petičný výbor:

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta Fiľakovo, poslanec BBSK a iniciátor petície, 1. mája 18, 986 01 Fiľakovo, primator@filakovo.sk Ing. Vladimír Mužila, podpredseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, podpredseda predstavenstva AGRO CS Slovakia, a.s., Modré zeme 5512/15, 984 01 Lučenec, muzila@agrocs.sk Ing. Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce a bývalý prednosta železničnej stanice Fiľakovo, Záhradná 447/1, 985 56 Tomášovce, starosta@tomasovce.sk Andrea Vilhanová, zástupkyňa obyvateľov mestskej časti Urbánka, Gemerská 418/4, 986 01 Fiľakovo

Zastupovať petičný výbor pri jednaní so štátnymi orgánmi je oprávnený ktorýkoľvek člen petičného výboru (§ 3 odst. Zákon č. 85/1990 Zb.)


Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta Fiľakovo    Kontaktujte autora petície