Petícia za výstavbu verejných ihrísk pre tínedžerov v Petržalke

My dolupodpísaní občania vznášame verejný podnet na mestskú časť Petržalka, pána starostu a kompetentných úradníkov, aby sa zaoberali potrebou výstavby nových verejných ihrísk pre staršie školské deti (tíneďžerov).

V predchádzajúcom období realizovala mestská časť Petržalka revitalizáciu pôvodných detských ihrísk pre malé deti. Tento krok vnímame veľmi poztívne. Prispel k tomu, že mamičky s malými detmi získali bezpečný priestor pre hru ich detí a zároveň mamičky dostali možnosť sterať sa s iným mamičkami a budovať tak sociálne, kumunitné väzby.

Všímame si však narastajúci počet detí vo veku okolo 10 rokov, ktoré tiež využívaju tieto ihriská, hoci im vybavenie ihrísk nieje prioritne určené. Robia tak však hlavne preto, lebo neexistuje pre nich primeraná alternatíva.

Navrhujeme teda mestkej časti Petržalka, aby realizovala výstavbu ihrísk pre túto vekovu skupinu. Teda ihrísk, ktoré obsahujú sofistikovanejšie napr. lanové preliezky, húpačky dimenzované na vyššiu váhu ako detské a pod. Určite existuje viacero firiem, zaoberajúcich sa stavbou preliezok, ktoré by vedeli vypracovať patričný kocept skladby vybavenia pre staršie deti, ale aj koncept umiestenia ihriska v rámci sídliska, tak aby tieto nové ihriská neboli súčastou už existujucich ihrísk pre deti, ale boli v susedstve týchto ihrísk so svojim ohradením a samostaným vstupom. Takto sa uľahcí pozornosti mamičiek malých detí, aby sa nemuseli obávať, že ich malé deti budú používať komplikovajšie preliezky, či húpačky a na druhej strane staršie deti získaju svoj vlastný priestor na hranie v dohľade od ihriska pre malé deti.

 


Stream, www.stream.eu.sk    Kontaktujte autora petície