Petícia za vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Petícia za vysporiadanie pozemkov a prijatie legislatívy podporujúcej vysporiadavanie a vyplácanie pozemkov pod existujúcimi verejnými stavbami, verejnou zeleňou a dielami vybudovanými vo verejnom záujme štátom

 

  „My,  občania,

 žiadame o

-  prijatie legislatívy, ktorá by vlastníkom pozemkov pod už existujúcimi verejnými stavbami, najmä cestami, chodníkmi, parkmi, verejnou zeleňou, parkoviskami, školskými či účelovými zariadeniami,  budovami verejných inštitúcií, postavenými vo verejnom záujme (ďalej len „stavby“) v prípade prevodu vlastníctva pozemkov ukladala povinnosť tieto pozemky ponúknuť prednostne najskôr orgánom verejnej správy, ktoré vlastnia alebo spravujú stavby,

-  čo najrýchlejšie postupné vysporiadanie vlastníkov pozemkov pod stavbami, najmä ak ide o  stavby postavené vo verejnom záujme ešte na základe rozhodnutia orgánov Československého štátu (pred rokom  1993) a to za primeranú cenu,    

-  prijatie legislatívy na riešenie  problému tzv. neznámych vlastníkov pozemkov, neúmerne rozdrobených pozemkov, urbariátov, majúc na zreteli zámer vysporiadania pozemkov a odstraňovania prekážok pri rozvoji miest, obcí a mestských častí z dôvodu nevysporiadaných pozemkov a rozdrobených pozemkov“

 

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície a súhlasím s uchovaním mojich údajov u adresáta petície.  

 


PhDr. Jaroslav Žďára    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že PhDr. Jaroslav Žďára bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...