Petícia za vybudovanie mestského parkovacieho domu v mestskej časti Banská Bystrica Podlavice

My, dolupodpísaní občania,

žiadame primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska, aby v záujme riešenia kritickej situácie s nedostatkom parkovacích miest na sídlisku Podlavice mesto Banská Bystrica pristúpilo k výstavbe mestského parkovacieho domu, ktorý bude súčasťou parkovacej politiky v mestskej časti Podlavice. Opakovanými objektívnymi meraniami sa potvrdila potreba vybudovania parkovacieho domu o kapacite približne 150 miest. V iných mestských častiach už mesto Banská Bystrica pristúpilo k výstavbe plošných parkovísk alebo pripravuje výstavbu parkovacích domov, aby bolo možné zaviesť parkovaciu politiku, zvyšujúcu kvalitu verejného priestoru na sídliskách. Na sídlisku Podlavice napriek opakovaným žiadostiam občianskej rady a výboru mestskej časti takýto plán mesto Banská Bystrica doteraz nemá.

Preto Vás, pán primátor, žiadame, aby ste uložil príslušným oddeleniam a útvarom Mestského úradu úlohy, ktoré umožnia výstavbu mestského parkovacieho domu, a to najmä:

  1. určiť lokalitu v rámci sídliska Podlavice na vybudovanie mestského parkovacieho domu s kapacitou zodpovedajúcej objektívnej potrebe;

  2. v rozpočte na rok 2021 vyčleniť sumu potrebnú na prípravu projektovej dokumentácie mestského parkovacieho domu, obstarať túto projektovú dokumentáciu vrátane vyhlásenia architektonickej súťaže na takúto stavbu;

  3. v rozpočte na rok 2022 vyčleniť sumu potrebnú na výstavbu mestského parkovacieho domu a začať s realizáciou stavby.


Marián Adamják, Limbová 23, Banská Bystrica    Kontaktujte autora petície