Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Vážení občania, z dôvodu nadmerného environmentálneho zaťaženia likvidáciou nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén /As/, polychlórované bifenyly /PCB látky/, zinok /Zn/, kadmium /Cd/, chróm /Cr/, meď /Cu/, ortuť /Hg/ v Odkalisku Poša, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia a negatívne dopady na ľudské zdravie, požadujeme ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu.  

Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Členovia petičného výboru:

Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov, predseda petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v styku v orgánom verejnej moci, Nižný Hrušov 547, 094 22  Nižný Hrušov  
Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce Poša,  Poša č. 117,  094 21 Nižný Hrabovec
Ján Žofčák, starosta obce Moravany, Moravany č. 180, 072 03 Rakovec nad Ondavou
Imrich Makó, šéfredaktor Vranovské Novinky, Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou, Sídlisko Juh 1048/55 F, 093 01 Vranov nad Topľou


Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov, predseda petičného výboru,    Kontaktujte autora petície